9
Iesu Xa Vira A Zipas
(Mk 2:1-12, Lk 5:17-26)
Iesu xa xawas pana a mon ma xa kas buak kulaza rita laman ma xa balas la bina zina vaatak. Ma azanon ubina di vazaak aza zipas pana a iban xa waan sina. Araan Iesu xa raamin ainaxam paazaaiang sin naandi, xa piaat sin a zipas naako, “Naarugu, gu dikdik, ga naxaam pizin fanong amun matmalabuk taksaat sunum.”
Azanon maravas iwana amun Lus sin Moses di langarin a dorang kanaan ma di piaat lawalaua naandi nanga malasing kari, “A rapti angkanaan ka lingpuak, ka dador malasing adu naan Nakmai.”
Iesu xa rexaazin ainaxamang sin naandi ma xa piaat naako, “Kunaze naagu rauxin awat inaxamang taksaat lamaskana nim? Malasing faa, gana piaat, ‘Ga naxaam pizin fanong amun matmalabuk taksaat sunum,’ o gana piaat, ‘Tamaraat ma gu waan’? Aze ra dorang ka maravas kuna piaatang? Singsaxai ga piaat malasing kanaan kuna naaguna rexaas adu Naata Rapti xa rauxin a burburaaiang kuna naxaam pizinang amun matmalabuk taksaat iriat la pira angkari.” Naanaan ka vazei a zipas angkanaan naako, “Tamaraat, suruk luk a xaazira zunum ma gu waan la vaal zunum.”
Ma a rapti angkanaan ka ramaraat ma xa waan la vaal zina. Araan adi mala aubina di raamin aze razaan ka balas, di banglala mase ma di wisfaru aizina Nakmai, ina xa lis awat burburaaiang kari zin aubina.
Iesu Xa Viring Metiu
(Mk 2:13-17, Lk 5:27-32)
Araan Iesu xa ramaraat ma xa waan, ka raamin a rapti aizina Metiu, xa iziar la vaal iwana zuzurukang a taakis. Ma xa vazei naan malasing kari, “Gu los nia.” Ma Metiu xa ramaraat ma xa los naan.
10  Lk 15:1,2Lamur araan Iesu xa vavangan la vaal zin Metiu, ubina xa varas iwana zuzurukang a taakis ma aubina raksaat di wat sina ma di vangan faraxai wana Iesu ma ubina varaviraai zina. 11 Araan amun Faarasi di raamin malasing kanaan, di iaari zin ubina varaviraai zina malasing kari, “Kunaze a maravas sinim ka vangan faraxai wana ubina di zuzuruk a taakis ma aubina raksaat?”
12 Iesu xa langarin ma xa piaat malasing kari, “Aubina a roroiang sin naandi xa daxa, dina wen paan sin a dokta. Kawit. Aubina be ina di gias, naandi di wanpaan sin a dokta. 13  Mt 12:7Naagu waan ma naagu zaleng aknaaza dorang lamaskana Baar Xoxok ina xa piaat naako, ‘Ga sasaxot famarazaat a matmalabuk iwana varamaaluvang, ma xawit amun talazang ina naagut faif.’ (Osi 6:6)
Avuna xawit ga wat iriat saxotang aubina di tak. Kawit! Ga wat saxotang aubina raksaat.”
Di Iaari Zin Iesu Wana Matmalabuk Iwana Valvaalang Pana Vanganang
(Mk 2:18-22, Lk 5:33-39)
14 Naanaan ubina varaviraai zin Jon di wat iaari zin Iesu malasing kari, “Kunaze maam faraxai wana amun Faarasi maadit falvaal wana vanganang ma ubina varaviraai zunum kawit dit falvaal?”
15 Ma Iesu xa xis naandi naako, “Kawit nat faraxas pana amun topuran sin a rapti adu xana maxus, dina maskalus araan naan ka iziar nanga varaxai wana naandi. Singsaxai xa rauxin a raan kana balas, araan dina zaxot pizin a rapti angkanaan siaana naandi, ma naandi laxo dina valvaal.
16 Kawit taxazak kat saxazit kol a non tamatar wana a marapi xabaar wana a waan marapi vaaxur. Kawit. Tamon naana giu malasing kanaan, a waan marapi vaaxur xana fis ma xana urif taraar a marapi xabaar, ma a non tamatar xana vut laba laxo. 17 Ma xawit taxazak kat fitor sfaar a waain faaxur xu lamaskana a wakpaaka waain kabaar ina di giu wana a wina xaktalavaat. Tamon naana giu malasing kanaan, a wakpaak a waain kabaar xana ring ma xana pau ma a waain faaxur xana ravukaai psaai ma a wakpaaka waain angkanaan kana vaanong mase. Singsaxai dit fitor sfaar nanga a waain faaxur xu lamaskana a wakpaaka waain faaxur xuna nandiaa varaxai dina daxa iaa.”
Iesu Xa Varoro Vaulin A Fnaalik Ma Xa Vira A Ravin Ka Rauxin A Dari Laba
(Mk 5:22-43, Lk 8:41-56)
18 Araan Iesu xai dador nanga, aza waamua xa wat ma xa zibukaak lamarana, ma xa piaat naako, “Nativugu xa samura maat be. Singsaxai laawus ma gu rasin a mirum pana naan kuna xana roro uli xaarik.” 19 Iesu xa ramaraat ma xa waan faraxai wana naan ma ubina varaviraai zina di los nandiaa.
20 Kawit nanga lawalaau ma aza ravin ina xa rauxin a dari laba wana a maariaas ka zangaaflu ma urua, xa wat lamuraana ma xa xaaf a zuva marapi baraaf sina. 21 Avuna a ravin angkanaan ka naxaam malasing kari, “Tamon ga xaaf be a zuva marapi baraaf sina, gana roro daxa.”
22 Iesu xa rutaawuk ma xa raamin naan. Ma xa piaat naako, “Nativugu, gu dokdok, ainaxam paazaaiang sunum ka vira nua.” Ma la notaan angkanaan mase, a giazang ka vaanong ma a ravin angkanaan ka roro daxa.
23 Araan Iesu xa albis lamaskana vaal zin a waamua angkanaan, ka raamin aubina di wifpif amun lexu wana ranganang iwana maat ma aubina xa varas di vaanggala wana rataangis. 24 Ma naan ka piaat naako, “Naagu tukbilak, a fnaalik angkari xawit na maat. Naan kai milaaif be.” Singsaxai di vanangon naan. 25 Araan di kling fatukbilok fanong mala aubina angkanaan, Iesu xa albis lamaskana rumaaf ma xa roting a mita fnaalik, ma a fnaalik ka ramaraat. 26 Ma a dorang pana azaan Iesu xa ra giu, xa waan farawuk lamun non faakdul angkanaan.
Iesu Xa Vira Uru Marawif Ma A Rapti Xa Nguspo
27 Araan Iesu xa ramaraat ma xa waan, uru marawif di los iaa naan, ma dit firaai iaa malasing kari, “A Natnaat Sin Dewit! Maluf nimaa!”
28 Iesu xa albis la vaal ma uru marawif di wat iaa zina. Ma xa iaari zin nandiaa naako, “Malasing faa, naagu inaxam paazaai iaa adu xat faraxas nia gana giu azaan angkanaan?”
Ma di xis iaa naan malasing kari, “Piran, aiang.”
29 Ma naan ka xaaf amun marana nandiaa ma xa piaat naako, “Azaan angkanaan kana balas lalozang ainaxam paazaaiang sunumaa.” 30 Naan laxo amun marana nandiaa xa ralakas ma di raamaai iaa. Ma Iesu xa dador dikdik sin nandiaa malasing kari, “Tuaa naagu vazei iaa taxazak pana azaan nia ga giu wana numaa.” 31 Singsaxai di waan iaa ma di wa fazei varawuk iaa wana azaan angkanaan lamaskana a non faakdul angkanaan.
32 Araan uru rapti di waan faanong iaa, azanon aubina di zaxot fawat aza rapti zin Iesu, ina a zapalaau xa ragul naan, ma xawit nat faraxas kana dador. 33 Araan Iesu xa mof pizin a zapalaau angkanaan, a rapti ina xawit nai dador, xa dador laxo. A xulutung aubina di banglala ma di piaat malasing kari, “Dia xawit di rataamin awat saan malasing kanaan iriat la pira in Israael.”
34  Mt 10:25, 12:24, Mk 3:22, Lk 11:15Singsaxai amun Faarasi di piaat malasing kari, “Naan kai mof pizin amun sapalaau wana dikdikang sin a waamua zin amun sapalaau.”
Iesu Xa Rauxin A Varamaaluvang Pana Aubina
35  Mt 4:23, Mk 1:39, Lk 4:44Iesu xa rai lu labirua wana amun bina vaakdul, ma xat faraviraai lamaskana amun faal a maainungang sin naandi ma xai fazei wana a Dorang Daxa wana a bikabar ma xat fira aubina vaakdul wana amun giazang sin naandi. 36  Vaak 27:17, 1Xal 22:17, 2Xux 18:16, Izi 34:5, Mk 6:34Araan ka raamin adi mala aubina, naan ka rauxin a varamaaluvang pana naandi. Avuna ainaxamang sin naandi xa baabaa varawuk laaxur wana amun maravanang sin naandi ma xawit di rauxin taxazak kuna vawaalang naandi. Di malasing amun sipsip ina xawit ta rapti xa rataamaai xaaul wana naandi. 37  Lk 10:2Ma naan ka vazei ubina varaviraai zina malasing kari, “A vanganang kuna laavang ka varas, singsaxai ubina vaamuzazang kawit faras be. 38 Malasing ma naaguna maainung sin a Piraana laflaavang, kuna naan kana kling tazanon ubina vaamuzazang kula uma zina.”

9:10 Lk 15:1,2

9:13 Mt 12:7

9:34 Mt 10:25, 12:24, Mk 3:22, Lk 11:15

9:35 Mt 4:23, Mk 1:39, Lk 4:44

9:36 Vaak 27:17, 1Xal 22:17, 2Xux 18:16, Izi 34:5, Mk 6:34

9:37 Lk 10:2