10
Iesu Xa Kling Paanin Ubina Di Zangaaflu Vaawizik Urua Ma Urua
Lamuraana azaan angkanaan, a Piran ka kalin paanin ubina di zangaaflu vaawizik urua ma urua, ma xa kling naandi, urua urua xuna dina waamuain naan ma dina fazei wana Dorang Daxa lamun bina laba vaakdul ma lamun non ina naan kana waan pana. Mt 9:37-38Naan ka piaat sin naandi malasing kari, “A vanganang kuna laavang ka varas marazaat, singsaxai aubina vaamuzazang kawit faras. Malasing ma naaguna maainung a Piraana laflaavang kuna naan kana kling paanin aubina vaamuzazang ku lamaskana uma laflaavang sina. Mt 10:16Naagu waan! Ga kling nim malasing amun naata sipsip lawalau amun piu wungpung. Tuaa naagu zuruk ta lun baaxut o ta laxa marapi xuna xulxulang o ta su. Ma tuaa naagu rur la lan ma naagu dador zin taxazak naagu vasuin.
Araan naagu albis lamaskana ta vaal, a dorang naaguna tabung piaat ka malasing kari, ‘A luaai xa iziar lamaskana a vaal angkari.’ Tamon axazak a maskana xat luaai xa iziar la vaal angkanaan, a luaai zinim kana iziar wana naan. Singsaxai tamon kawit, a luaai xana uli wat sinim. 1Kor 9:14, 1Tim 5:18Naagu iziar be lamaskana a vaal angkanaan azaxai. Ma naagu iaan ma naagu imin aze rawat saan naadi ralaas nim pana, wanaze axazak kat faamuzas, naan kat faraxas kana zuruk a wulwulang sina. Tuaa naagu iziar varawuk lamun faal.
Araan naagu albis lamaskana ta bina ma di nanam pana ruzuaaiang nim, naagu iaan a vanganang naadi nimnimanin tasin aaxa nim. Naagu vira aubina di gias la bina angkanaan ma naagu vazei naandi malasing kari, ‘A bikabar zin Nakmai xa wat faanong lapaara nim.’ 10  Giu 13:51Singsaxai tamon naagu albis lamaskana a bina ma xawit di nanam pana ruzuaaiang nim, naagu zangas farawuk lamun lan ma naagu vazei naandi malasing kari, 11  Mt 10:7-14, Mk 6:8-11, Lk 9:3-5‘A paauf ila bina angkari zinim, ina xa daxat la xaaka maam, maadi taaf pizin faulin pana nim, kuna vatanginang amun matmalabuk taksaat sinim. Singsaxai naaguna rexaas adu a bikabar zin Nakmai xa wat faasilik faanong!’ 12  Var 19:24-28, Mt 11:24, Mt 10:15Ga vazei nim adu laraan aikilizang, Nakmai xana lis adi maravanang sin aubina raksaat in Sodom, singsaxai wana aubina ila bina angkanaan naagu waan pana, a maravanang kana laba marazaat mase aaxan naandi.”
Aubina Ilamun Bina Laba Xawit Di Inaxam Paazaai
(Mt 11:21-24)
13  Aais 23:1-18, Izi 26:1-28:26, Jl 3:4-8, Aam 1:9-10, Zek 9:2-4Ma Iesu xa piaat kaarik naako, “Kana raksaat mase wana nim aubina ila bina laba Korazin! Ma xana raksaat mase wana nim aubina ila bina laba Betsaaida! Tamon amun faamuzazang ka banglala ina ga ra giu naandi inaan sinim, ga lek giu naandi lamun bina laba Taair ma Saaidon, aubina ilamun bina angkanaan di lek inaxam taawuk faanong mumua nanga, ma di lek iziar wana amun mamaauzang iwana maskaluzang ma a paauf la wina naandi, xuna vatanginang adu di inaxam taawuk faanong siaana amun matmalabuk taksaat sin naandi. 14 La raan aikilizang, Nakmai xana lis a maravanang sin aubina ila ru bina laba Taair ma Saaidon, singsaxai adi maravanang laba marazaat mase naana rasin pana nim. 15  Aais 14:13-15Ma nim aubina in Kaapernaaum! Malasing faa, Nakmai xana valaup nim kunikula laaxur? Kawit. Nakmai xana psin fawizik nim kunipaa waanaburut la bina zin amun maat.”
16  Mt 10:40, Mk 9:37, Lk 9:48, Jn 13:20Ma Iesu xa piaat sin ubina varaviraai zina naako, “Nis ka langar zinim, ka langar zurugu. Ma nis ka bain nim, ka bain nia. Singsaxai nis ka bain nia, xa bain Nakmai ina xa kling fawat nia.”
Amun Sangaaflu Vaawizik Urua Ma Urua Di Uli
17 Ubina xa zangaaflu vaawizik urua ma urua di uli varaxai wana adi nanamang, ma di piaat malasing kari, “Piran, amun sapalaau zaait di langar zimaam araan maadi vadawaar naandi wana aizinum!”
18 Ma Iesu xa xis naandi naako, “Ga raamin Saatan ka zu wat faabuza mase waanaburut ikula la lia malasing a wilak. 19  Saam 91:13Ga lis fanong a burburaaiang sinim kuna zangazang laaxur wana amun sizi, ma amun guzumaat ma naaguna waramin saait a dikdikang faakdul zin Saatan a purua zinim, ma xawit tazaan kana kawin nim. 20 Singsaxai tuaa naagu nanam adu amun sapalaau di langar zinim, singsaxai naagu nanam panaze Nakmai xa varaar vating fanong aizina nim ikula la lia.”
Iesu Xa Nanam
(Mt 11:25-27)
21 La notaan angkanaan Iesu xa bas pana nanamang ka wat sin a Laklagaai a Raabu ma xa piaat naako, “Maamaa, a Piraana lia ma a pira angkari! Ga wisfaru nua wanaze gu viraai vanong aubina xawit ta izina naandi wana amun saan angkanaan, ma wanaze gu vun amun saan angkanaan siaana ubina mazam ma ubina di rauxin a rexaazang laba. Aiang Maamaa, gu giu azaan angkanaan lalozang ainaxamang ma a nanamang sunum.
22  Jn 3:35, Jn 10:15Maamaa xa lis fanong amun saan faakdul zurugu. Kawit taxazak na rexaazin nis Naatna, singsaxai Maamaa zingbe naan ka rexaas. Ma xawit taxazak na rexaazin nis Maamaa, singsaxai Naatna zingbe naan ka rexaas ma naandi be zaait ina Naatna xa ra viaat naan sin naandi.”
23 Iesu xa plaaspuk naan ka waan sin ubina varaviraai zina ma xa vazei naandi zingbe naako, “Nakmai xa ra lis a daxaiang sin aubina di raamin aze ramun saan nim naagu raamin. 24 Ga vazei nim adu amun profet ka varas ma amun kalxaal xa varas i mumua di saxot dina raamin aze razaan nim naagu raamin, singsaxai xawit naadi ra raamin. Ma di saxot dina langarin a dorang nim naagu langarin, singsaxai xawit naadi ra langarin.”
A Dorang Lalaamangaai Wana A Rapti Daxa In Samaaria
(Mt 22:34-40, Mk 12:28-31)
25  Mt 22:35-40, Mk 12:28-34Aza raan aza maravas iwana amun Lus sin Moses ka ramaraat ma xa saxot kana lalaamangaain Iesu. Ma naan ka iaari zin Iesu naako, “Maravas, aze razaan gana giu xuna gana zuruk a roro tapal?”
26 Ma Iesu xa xis naan naako, “Aze razaan amun Lus sin Moses ka dador wana? Ma gu naxaam adu aze ra vuvuna dorang iwana?”
27 A rapti angkanaan ka xis naan malasing kari, “Ka piaat naako, ‘Naaguna sasaxot a Piran Nakmai zinim pana a maska vaakdul zinim ma wana a laklagai vaakdul zinim ma wana a dikdikang faakdul zinim ma wana ainaxamang faakdul zinim.’ Ma ‘Naaguna sasaxot amun paliaana nim malasing be naagu sasaxot nim nanga.’ ” (Lus 6:5, Liv 19:18)
28  Liv 18:5Ma Iesu xa xis naan malasing kari, “A dorang gu xis nia wana xa tak. Gu giu malasing kanaan ma guna rauxin a roro tapal.”
29 Singsaxai a maravas iwana amun Lus sin Moses ka saxot kana waafatok naan lamarana Iesu ma xa iaari zin Iesu naako, “Nis a waliaanugu?”
30 Iesu xa xis naan pana a dorang lalaamangaai naako, “Aza rapti xa ramaraat Jerusalem ma naako xana kabal wizik Jeriko, ma araan ka zazangas pizik la lan, azanon finaau di zaraak fating naan. Di taar psin amun marapi zina, ma di wit faraksaat naan ma di waan fataling naan ka maatsal. 31 La notaan angkanaan aza pris ka zazangas pizik saait la lan angbani. Ma araan ka raamin a rapti angkanaan, ka zangas fasaal naan laza rit a lan. 32 Aza Livaai* A rapti angkari, naan sin a watbung sin Livaai. Naandi dit fawaal amun pris. zaait ka zazangas pizik kaarik inaan, ma araan ka raamin a rapti angkanaan, ka zangas fasaal xaarik naan la rita lan. 33  2Xux 28:15Singsaxai aza rapti in Samaaria,* Pana a notaan baraaf faanong amun Judaa xawit dit farawaal varaxai wana amun Samaaria. xa los a lan angbani ma xa wat tangin naan. Ma araan ka raamin a rapti angkanaan, a maskana xa bas pana varamaaluvang. 34 Naan ka wizik sina ma xa vukin a wel iwana a olif faraxai wana a waain pana amun burus sina ma naa xaba xol. Ka vazaak luk a rapti angkanaan ma xa rasin naan laaxur wana a dongki zina ma xa zaxot naan kula vaal imilaaivang sin amun topuran ma xa xatkatong naan. 35 A raan lamuraana, waamua wana naan kana waan, ka zuruk azanon kaakaai, a siliwa urua ma naa lis sin a rapti xat katkatong a vaal a imilaaivang ma xa vazei naan naako, ‘Gu xatkatong a rapti angkari, ma aze razaan kaarik nanga gu zuruk kuna vawaalang naan, gana xis faulin araan gana uli wat.’ ”
36 Ma Iesu xa piaat sin a maravas iwana amun Lus sin Moses naako, “Pana ainaxamang sunum, nis sin nandiaal gu naxaam adu naan a waliaana a rapti angkanaan ina amun finaau di zop faraksaat?”
37 A maravas iwana amun Lus ka xis naan malasing kari, “A rapti ina xa vatangin a varamaaluvang pana naan.”
Ma Iesu xa vazei naan naako, “Paan ma gu giu malasing bani.”
Iesu Xa Wa Raamin Maata Ma Maaria
38  Jn 11:1Iesu ma ubina varaviraai zina di zazangas la lan ma di wa balas laza bina zin aza ravin aizina xanaan Maata. Naan ka ruzuaai Iesu ma xa zaxot naan kula vaal zina. 39 Maata xa rauxin duaana, aizina xanaan Maaria. Naan ka iziar lapaara uru xaaka Piran ma xat langar wana varaviraaiang sina. 40 Singsaxai Maata xa raalil marazaat pana amun saan faakdul ina naa naxaam naana nimnimanin. Malasing ma naan ka wat sin Iesu ma xa piaat naako, “Piran, duaagu xa luaa psin nia ma nia zing gat nimnimanin amun saan. Iaak kawit gu naxaam nia, aan? Fazei naan kana vawaal nia!”
41 Ma a Piran ka xis naan naako, “Maata, Maata, gu inaxam farvaras ma gu maskalus pana amun saan ka varas. 42 Singsaxai azaan be azaxai guna naxaam. Nua gu ra kalin a matmalabuk daxa singsaxai Maaria xa ra kalin a matmalabuk ka daxa marazaat pana zunum. Ma xawit taxazak kat faraxas kana zuruk pizin siaana.”

10:2 Mt 9:37-38

10:3 Mt 10:16

10:7 1Kor 9:14, 1Tim 5:18

10:10 Giu 13:51

10:11 Mt 10:7-14, Mk 6:8-11, Lk 9:3-5

10:12 Var 19:24-28, Mt 11:24, Mt 10:15

10:13 Aais 23:1-18, Izi 26:1-28:26, Jl 3:4-8, Aam 1:9-10, Zek 9:2-4

10:15 Aais 14:13-15

10:16 Mt 10:40, Mk 9:37, Lk 9:48, Jn 13:20

10:19 Saam 91:13

10:22 Jn 3:35, Jn 10:15

10:25 Mt 22:35-40, Mk 12:28-34

10:28 Liv 18:5

*10:32 A rapti angkari, naan sin a watbung sin Livaai. Naandi dit fawaal amun pris.

10:33 2Xux 28:15

*10:33 Pana a notaan baraaf faanong amun Judaa xawit dit farawaal varaxai wana amun Samaaria.

10:38 Jn 11:1