9
Iesu Xa Kling Ubina Varaviraai Xa Zangaaflu Ma Urua
(Mt 10:5-15, Mk 6:8-11)
Araan Iesu xa viring fatuin fanong ubina varaviraai xa zangaaflu ma urua, xa lis a dikdikang ma burburaaiang sin naandi xuna dina mof pizin amun sapalaau vaakdul ma dina vira psin atavur amun giazang. Ma naan ka kling naandi xuna dina waan ma dina fazei wana a bikabar zin Nakmai ma dina vira aubina di gias ma dina mof pizin amun sapalaau. Ma xa vazei zaait naandi malasing kari, “Tuaa naagu zuruk tazaan faraxai wana nim pana zangazang kanaan. Tuaa naagu roting ta laak kuna zangazang, ma tuaa naagu vazaak a laxa, ma ta vanganang, ma ta kaakaai ma ta marapi xuna xulxulang. Araan naagu balas laza bina, ma naagu albis lamaskana ta vaal, naagu iziar varaxai wana naandi xa ruaas naagu ramaraat fataling a bina angkanaan. Giu 13:51 Lk 10:4-11Tamon aubina xawit di ruzuaai nim, naagu waan fataling a bina angkanaan ma naagu taaf pizin a paauf la xaaka nim. Naari xa malasing a vaakilanang aaxan naandi xuna vatanginang adu naandi dina vazaak a maravanang pana a matmalabuk naadi ra giu.” Ubina varaviraai di waan ma di zazangas lu lamun bina. Ma di fazei wana Dorang Daxa ma dit fira aubina di gias lamun non faakdul.
Erot Ka Saxot Kana Rexaas Nis Iesu
(Mt 14:1-12, Mk 6:14-29)
Mt 16:14, Mk 8:28, Lk 9:19Naanaan Erot a waamua zin a gaapman in Gaalili xa langar wana amun saan angkanaan ka balas. Ma xa baabaa mase wanaze azanon aubina ininaan di ipiaat malasing kari, “Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang, ka ramaraat puli vaanong siaana maatang.” Ma azanon aubina nanga di piaat adu Elaaija xa balas, ma azanon aubina di piaat adu aza profet i mumua pis ka ramaraat puli ma xa roro xaarik. Singsaxai Erot ka piaat naako, “Nia ga ra kip pizin fanong a vuruna Jon. Ma nis a rapti angkanaan ina gat langarin adu xa gigiu amun saan angkanaan?” Ma naan ka zazaleng ta lan kuna raaminang Iesu.
Iesu Xa Vavangaan Aubina Di Laaup Pana A Taausan Ka Watmit
(Mt 14:13-21, Mk 6:30-44, Jn 6:1-13)
10 Amun aaposal di uli wat ma di vazei Iesu wana aze naadi ra giu. Ma naan ka zaxot luk naandi, ma naandi zingbe di waan laza bina di vakilaan Betsaaida. 11 Singsaxai nanga aubina di langar wana azaan angkanaan ma di las lamuraana. Naan ka ruzuaai naandi ma xa dador zin naandi wana a bikabar zin Nakmai ma xa vira aubina di gias.
12 Languzaraaf mase a zangaaflu ma urua ubina varaviraai zina di wat sina ma di vazei naan malasing kari, “Gu kling pizin aubina xuna dina waan lamun bina vaasilik ma lamun non farawuk saait ma dina zaleng a vanganang ma akin milaaivang aaxan naandi, wanaze a non angkari xa bingil mase.”
13 Singsaxai Iesu xa xis naandi naako, “Naagu ralaas naandi wana vanganang kuna naadina iaan.”
Ma di xis naan malasing kari, “Maadi rauxin be a raraba xa watmit ma a ian urua. Malasing faa, gu saxot maadina waan ma maadina wulwul vanganang ku naandi, adi mala angkari?” 14 Ubina di iziar inaan, naandi di malasing a taausan ka watmit.
Iesu xa vazei ubina varaviraai zina naako, “Naagu vaziaar naandi wana amun lemlem, aubina malasing ka zangaaflu vaawatmit pana a lemlem saksaxai.”
15 Ubina varaviraai di giu malasing kanaan ma aubina vaakdul di ziar wizik paanaburut. 16 Naanaan Iesu xa zuruk amun raraba angkanaan ka watmit ma uru ian ma xa raamaai uzaa laaxur ma xa wisfaadaxa zin Nakmai wana ma naa biaak. Naa lis sin ubina varaviraai zina xuna dina vatawaraxin lawalau aubina. 17 Naandi vaakdul di vangan ma di maazur mase. Ma ubina varaviraai di sfaar vambos amun laxa xa zangaaflu ma urua wana amun kibaala vanganang naadi maazur vataling.
Pita Xa Pitfiaat Adu Iesu A Mesaaia
(Mt 16:13-16,21-28, Mk 8:27-29)
18 Aza raan Iesu xa iziar naansing ma xat maainung, ma ubina varaviraai zina di wat sina ma xa iaari zin naandi naako, “Amala aubina di ipiaat adu nia nis?”
19  Mt 14:1-2, Mk 6:14-15, Lk 9:7-8Ma naandi di xis naan malasing kari, “Azanon aubina di piaat adu nua Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang, ma azanon aubina nanga di piaat adu nua Elaaija, ma azanon aubina nanga di piaat adu nua aza profet i mumua pis, ka ramaraat puli ma xa roro xaarik.”
20  Jn 6:68-69Ma Iesu xa iaari xaarik sin naandi naako, “Malasing faa wana nim, naagu piaat adu nia nis?”
Pita xa xis naan naako, “Nua a Mesaaia zin Nakmai.”* Aknaaza Mesaaia adu a rapti ina Nakmai xa ra xalxal xana kling fawat naan kuna zaxot faulinang aubina zina.
21 Iesu xa dador vaalagat sin naandi adu tuaa dina vazei taxazak adu naan a Mesaaia.
Iesu Xa Dador Wana Maatang Sina
(Mt 16:20-28, Mk 8:30-9:1)
22 Ma Iesu xa vazei naandi naako, “Naata Rapti xana vazaak adi maazikang laba, ma amun paamua zin amun Judaa ma amun pris laba ma amun maravas iwana amun Lus sin Moses dina bain naan. Dina zop famaat naan ma xana ramaraat puli wana varulang a raan.”
23  Mt 10:38, Lk 14:27Ma mur xa vazei aubina vaakdul naako, “Tamon axazak ka saxot kana los nia, naan kana naxaam pizin naan nanga, ma lamun taan faakdul xana vazaak a robuxul zina ma xana los nia. 24  Mt 10:39, Lk 17:33, Jn 12:25Tamon axazak ka saxot kana roting falagot a roroiang sina, naana vamilung. Singsaxai axazak ka lis pizin a roroiang sina xuna giuang a vaamuzazang surugu, naan kana roting falagot. 25 Malasing faa, xana daxa tamon axazak ka rauxin amun saan faakdul la pira angkari ma xana vamilung a roroiang faaratunaan sina varaxai wana Nakmai? Kawit. 26 Tamon axazak ka maangilin nia varaxai wana dorang surugu, Naata Rapti xana maangilin naan la raan angkanaan naan kana wat lamaskana adi wilaakna ma adi wilaaka Nakmai ma adi wilaak amun aangelo xoxok sina. 27 Ga vazei varatunaan nim, azanon sinim di irur xari, dina wen maat nanga xa ruaas la raan angkanaan dina raamin a bikabar zin Nakmai.”
A Wina Iesu Xa Xulxulaai
(Mt 17:1-8, Mk 9:2-13)
28 Ka malasing amun taan ka wizik tul lamuraana Iesu xa piaat fanong a dorang kanaan, naan ka zaxot luk Pita ma Jon ma Jems faraxai wana naan ma di uzaa ikula la waatawut kuna xana wa maainung. 29 Ma araan kat maainung, a rataamaaiang ila marana xa xulxulaai, ma a mamaauzang la wina xa wilwilak malasing a wilak. 30 Ma a rapti urua, Moses ma Elaaija, di balas puat iaa lamaskana adi marmari daxaiang ma di dador iaa varaxai wana Iesu. 31 Naandi di dador wana dorang sin Nakmai wana waanang sin Iesu, naari naana samura waambazof ikula Jerusalem. 32 Pita ma uru waliaana di milaaif maat taal mase ma araan di ravaangun, di raamin taal adi wilwilaaka Iesu, ma uru rapti di irur iaa varaxai wana naan. 33 Araan uru rapti adu dina vataling iaa Iesu, Pita xa piaat sin Iesu naako, “Maimaai, xa daxa mase wana maadi iziar raal iriat. Maadina varur raal ta vaal maling urul, azaxai aaxanum, ma azaxai aaxan Moses ma azaxai aaxan Elaaija.” Naan ka wetexaazin aze razaan kanaan naa ipiaat.
34 Pita xai dador nanga ma a vang bara xa balas puat ma xa pung paramin kol nandiaal ubina varaviraai. Ma nandiaal di maraaut taal mase. 35  Aais 42:1, Mt 3:17, 12:18, Mk 1:11, Lk 3:22 2Pit 1:17-18Ma a linga axazak ka dador lamaskana a vang bara angkanaan naako, “Naan kari Naarugu. Ga ra kalin naan kuna giuang a vaamuzazang surugu. Naagu langar zina.”
36 Araan a linga xazak angkanaan ka dador vaanong, ubina varaviraai zin Iesu di raamin taal adu Iesu naan singbe xa. Nandiaal di ziburung taal wana azaan angkanaan ma xawit di vazei raal taxazak la notaan angkanaan pana aze razaan naadi ra raamin taal.
Iesu Xa Mof Pizin A Zapalaau Ziaana Aza Nalik
(Mt 17:14-18, Mk 9:14-29)
37 A raan lamuraana, Iesu ma ubina varaviraai angkanaan urul zina di kabal wat la waatawut ma adi mala aubina di vasuin naan. 38 Aza rapti xa xupkup laba labirua wana aubina ma xa piaat malasing kari, “Maravas, ga maainung nua guna raamin naarugu, wanaze naan a nalik be azaxai zurugu! 39 A zapalaau xai zop naan, ma fazaaus mase xat kupkup. Ma xai psin fawizik naan paanaburut la pira. A nalik kat dakdakur ma a busbuzak kat balas la balana. Ma a zapalaau angkari xawit nat luaa naan ma xai kawin naan. 40 Ga maainung ubina varaviraai zunum kuna dina mof pizin a zapalaau singsaxai xawit dit faraxas.”
41 Iesu xa xis naan naako, “Nim aubina i taning, kawit naagu inaxam paazaai ma naagu gigiu amun taksaarang. Usfa raan nanga, nia gana iziar varaxai wana nim, ma gana vamalmalin pizin nim? Saxot fawat naarum iriat.”
42 Araan a nalik ka zazangas puat sin Iesu, a zapalaau xa psin fawizik naan paanaburut la pira ma xa xaraat alvana. Iesu xa vadawaar a zapalaau ma a zapalaau xa waan fataling a nalik ma a nalik ka daxa xa, ma Iesu xa lis faulin naan sin damana. 43 Ma aubina vaakdul di banglala mase wana adi dikdikang sin Nakmai.
Faarua Xaarik Iesu Xa Dador Wana Maatang Sina
(Mt 17:22-23, Mk 9:30-32)
Araan aubina vaakdul di balaxof nanga wana amun saan faakdul Iesu xa ra giu, naan ka vazei aubina varaviraai zina naako, 44 “Naagu langar daxa wana a dorang kari gana vazei nim pana. Axazak kana ngutlis Naata Rapti la mita ubina raksaat.” 45 Singsaxai ubina varaviraai xawit di rexaazin aknaaza dorang sina. Ka izi vunfun siaana naandi malasing ma xawit naadi mazaam ma di maraaut pana iaariang sina wana.
Nis Mase Xana Laaup
(Mt 18:1-5, Mk 9:33-40)
46  Lk 22:24A varamangatang ka balas lawalaua ubina varaviraai zin Iesu wana nis mase zin naandi xa laaup. 47 Iesu xa rexaas pana aze ra inaxamang sin naandi, malasing ma xa zaxot luk aza nan nalik mumut ma xa varur naan lapaarana, 48  Mt 10:40, Lk 10:16, Jn 13:20ma mur xa piaat sin naandi naako, “Nis ka ruzuaai a nan nalik angkari lamaskana aizinugu, naan ka ruzuaai nia. Ma nis ka ruzuaai nia, naan ka ruzuaai Nakmai ina xa ra kling fawat nia. Avuna nis kawit ta iza lawalaua nim faakdul, naan ka laaup mase lawalaua nim.”
49 Ma Jon ka piaat naako, “Maimaai, maadi raamin aza rapti xa mof pizin amun sapalaau wana aizinum, ma maadi lalaamangaai xuna wisbuaakang naan, panaze naan kawit axazak simaam.”
50 Ma Iesu xa piaat naako, “Tuaa naagu wisbuaak naan, panaze nis kawit a purua zinim, naan sinim.”
Aubina In Samaaria Di Bain Iesu
51 A raan ka wat faasilik ka xuna Nakmai xana zaxot fauzaa Iesu xunikula la lia, malasing ma Iesu xa inaxam dikdik ma xa ramaraat kun Jerusalem. 52 Naan ka zazangas nanga la lan ma xa tabung kling paamuain amun wangpaang kuna dador vaamaravazang. Naandi di albis laza bina zin amun Samaaria xuna dina nimnimanin amun saan babongang naan. 53 Singsaxai aubina ininaan kawit di rudaxain naan kana albis la bina zin naandi, avuna naandi di rexaas adu naan ka zazangas kun Jerusalem. 54  2Xal 1:9-16Araan uru rapti varaviraai zina, Jems ma Jon di langarin iaa, di iaari iaa malasing kari, “Piran, gu saxot maadina viring fawat iaa a xaiaf inikula la lia xuna vanong pizinang naandi?” 55 Singsaxai Iesu xa rutaawuk ma xa vadawaar nandiaa.* Azanon fararang kawit na varas i mumua, di rauxin a dorang kari zaait: Ma naan ka piaat sin nandiaa naako, “Kawit naagu rexaazin iaa aze rawat lan iwana inaxamang sunumaa, avuna Naata Rapti xawit na wat kuna vanong pizinang a roroiang sin aubina, xawit. Naan ka wat kuna zaxot faulinang naandi.” 56 Naanaan naandi di zangas ku laza bina rawarak.
Amun Maravanang Iwana Lozang Iesu
(Mt 8:18-22)
57 Araan di zazangas la lan, aza rapti xa piaat sin Iesu naako, “Gana los nua xu lamun non faakdul gu waan pana.”
58 Ma Iesu xa vazei naan naako, “Amun piu wungpung di rauxin amun luk sin naandi xuna milaaivang, ma amun maani di rauxin amun nu zin naandi. Singsaxai Naata Rapti xawit na rauxin ta non kuna tateiang ma xana iaavus.”
59 Ma Iesu xa piaat kaarik sin aza rapti naako, “Laawus, los nia.”
Singsaxai a rapti angkanaan ka vazei naan naako, “Piran, paamua xalaak, gu luaa nia gana wa xavin maamaa zurugu.”
60 Singsaxai Iesu xa xis naan malasing kari, “Luaa aubina di maat dina xavin aubina vaatak sin naandi ina di maat. Singsaxai nua gu waan lamun bina, ma gu fazei wana a bikabar zin Nakmai.”
61  1Xal 19:20Ma aza rapti xaarik ka vazei naan naako, “Piran, gana los nua, singsaxai paamua xalaak, gu luaa nia gana uli ma gana vazei amun fatina zurugu adu gana waan.”
62 Ma Iesu xa xis naan naako, “Axazak ka saxot kana vaamuzas ku nia singsaxai xa rataamaai uli, naan kawit nat faraxas kana giu a vaamuzazang ila bikabar zin Nakmai.”

9:5 Giu 13:51

9:5 Lk 10:4-11

9:7 Mt 16:14, Mk 8:28, Lk 9:19

9:19 Mt 14:1-2, Mk 6:14-15, Lk 9:7-8

9:20 Jn 6:68-69

*9:20 Aknaaza Mesaaia adu a rapti ina Nakmai xa ra xalxal xana kling fawat naan kuna zaxot faulinang aubina zina.

9:23 Mt 10:38, Lk 14:27

9:24 Mt 10:39, Lk 17:33, Jn 12:25

9:35 Aais 42:1, Mt 3:17, 12:18, Mk 1:11, Lk 3:22

9:35 2Pit 1:17-18

9:46 Lk 22:24

9:48 Mt 10:40, Lk 10:16, Jn 13:20

9:54 2Xal 1:9-16

*9:55 Azanon fararang kawit na varas i mumua, di rauxin a dorang kari zaait: Ma naan ka piaat sin nandiaa naako, “Kawit naagu rexaazin iaa aze rawat lan iwana inaxamang sunumaa, avuna Naata Rapti xawit na wat kuna vanong pizinang a roroiang sin aubina, xawit. Naan ka wat kuna zaxot faulinang naandi.”

9:61 1Xal 19:20