3
A Fazeiang Sin Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang
(Mt 3:1-12, Mk 1:1-8, Jn 1:19-28)
Tiberiaas Siza, naan a xalxaal in Rom. Pana a zangaaflu vaawatmitang a maariaas naan ka rasin a lus laaxur wana aubina, aza waamua zina Pontias Paailat. Naan a waamua zin a gaapman in Judia, ma Erot naan a waamua ila pira Gaalili. Filip daaza Erot, naan a waamua ilamun pira Ituriaa ma Traakonaaitis, ma Lisaaniaas naan a waamua ila pira Aabilene. Aanaas ma Kaaiapaas, nandiaa uru Judaa ma uru waamua zin amun pris faakdul in Judia.
La notaan angkanaan, a dorang sin Nakmai xa wat sin Jon, naata Zekaria, araan ka iziar la non bingil. Naan ka ra waan farawuk lamun pira vaakdul lapaara daanim Jodaan ma xa fazei zin aubina adu dina inaxam taawuk siaana amun matmalabuk taksaat sin naandi ma dina baaptaais ma Nakmai xana naxaam pizin amun matmalabuk taksaat sin naandi. Lalozang Jon, a dorang sin a profet Aaisaaia naa ra varaar lamaskana baar zina naako,
 
“A ling axazak ka viviraai la non bingil naako,
‘Naaguna nimnimanin a lan aaxan a Piran,
naaguna waafatok amun lan aaxana xuna zangazang.
Amun balanamaau vaakdul dina sfaar vatok,
ma amun paatawut faakdul ma a kaana wut faakdul dina xaaf fatok,
ma amun lan ka xolxoli dina waafatok,
ma amun lan ka lukluxang dina sfaar vatok.
Ma aubina vaakdul dina raamin Nakmai xa zaxot faulin aubina zina.’ ” (Aais 40:3-5)
 
Mt 12:34, 23:33Amun mala di wat sina xuna xana baaptaais naandi, ma naan ka vazei naandi malasing kari, “Nim a funalik sin amun sizi di ikarat! Nis ka ra vazei nim adu naaguna valaau ziaana a boromaazikang sin Nakmai ina xana balas? Jn 8:33Amun matmalabuk sinim kana vatangin adu naagu inaxam taawuk faanong siaana amun matmalabuk taksaat sinim. Ma tuaa naagu piaat sinim nanga adu Aabaraam a xulmua zinim, panaze ga vazei nim adu Nakmai xat faraxas kana vabalos a funalik aaxan Aabaraam pana amun faat angkari. Mt 7:19A raamu xa nimniman faanong la vuna amun iaai xuna raraai psinang amun iaai ina xawit na vuain a fnuaai daxa ma dina psin lamaskana axaiaf.”
10 Ma aubina di iaari zina malasing kari, “Malasing ma aze razaan ka maadina giu?”
11 Jon ka xis naandi naako, “Axazak ka rauxin a siot urua, xana ralaas axazak angkaina xawit na rauxin, ma axazak ka rauxin a vanganang, kana giu malasing saait.”
12  Lk 7:29Ubina di zuzuruk a taakis, di wat kuna xana baaptaais naandi, ma di iaari zina malasing kari, “Maravas, maadina saa xari?”
13 Ma naan ka vazei naandi naako, “Tuaa naagu zuruk a taakis ka laaup pana usfa naaguna zuruk.”
14 Ma ubina dauran di iaari zina zaait malasing kari, “Ma maam kari maadina saa?”
Ma naan ka xis naandi naako, “Tuaa naagu vangarin luk a kaakaai zin aubina, ma tuaa naagu vakor walau aubina, ma aze ra wulwulang sinim, kat faraxas be.”
15 Ainaxamang sin aubina vaakdul xa fida ma dit naxaam adu iaak Jon bani a Mesaaia. 16 Ma Jon ka vazei naandi vaakdul naako, “Nia ga baaptaais nim pana a daanim. Singsaxai xa rauxin nanga axazak ka laaup pana nia xana wat. Nia xawit a rapti daxa xuna xanat faraxas gana akpaat a iaarus iwana su zina, wanaze naan ka laaup marazaat pana nia. Naan kana baaptaais nim pana a Laklagaai a Raabu ma wana axaiaf. 17 Naan ka ratoting a saawol xuna psin fauzaaiang amun kalamona wit pana maaliu ina xa riaaf pizin amun pakpak siaana amun kala. Naan ka irur la non iwana gimaan psinang amun wit. Ma xana waaturin amun kalamona wit lamaskana vaal iwana ratasmaaiang. Kana zuruk amun pakpaaka wit ma naana vaif lamaskana axaiaf kawit nai maat.” 18 Jon ka vadikdik aubina wana azanon dorang ka varas ma xai fazei wana a dorang ka daxa xa waan sin naandi.
19  Mt 14:3-4, Mk 6:17-18Singsaxai Jon ka vadawaar Erot, a waamua zin a gaapman, panaze xa maxus sin Erodiaas, taak sin daasna ina xawit nanga na maat, ma varaxai zaait pana azanon saan taksaat ina naa ra giu. 20 Malasing ma Erot ka giu vauzaa xaarik aza zaan taksaat araan ka rasin Jon lamaskana a vaal a vaamaazikang.
Iesu Xa Baaptaais
(Mt 3:13-17, Mk 1:9-11, Jn 1:29-34)
21 Paamua wana araan Jon ka ra iziar la vaal a vaamaazikang, naan kat baaptaais aubina xa varas, ma xa baaptaais saait Iesu. Ma araan Iesu xat maainung, a lia xa ralakas, 22  Var 22:2, Saam 2:7, Aais 42:1, Mt 3:17, Mk 1:11, Lk 9:35ma a Laklagaai a Raabu xa kabal wat malasing a baalus ma xa iziar wana naan. Ma a linga Nakmai xa wat la lia naako, “Nua Naarugu, ina ga sasaxot. Ga nanam mase wana nua.”
Amun Kulmua Rapti Zin Iesu
(Mt 1:1-17)
23 Iesu xa varumara a vaamuzazang sina araan a maariaas sina xa malasing a zangaaflu vaarul. Aubina di naxaam adu naan naata Iosep.
 
Iosep naan naata Eli, 24 ma Eli naan naata Maataat,
ma Maataat naan naata Livaai, ma Livaai naan naata Melki,
ma Melki naan naata Jaanaai, ma Jaanaai naan naata Iosep,
25 ma Iosep naan naata Maatatiaas, ma Maatatiaas naata Aamos,
ma Aamos naan naata Naaum, ma Naaum naan naata Esli,
ma Esli naan naata Naagaai, 26 ma Naagaai naan naata Maat,
ma Maat naan naata Maatatiaas, ma Maatatiaas naan naata Semein,
ma Semein naan naata Iosek, ma Iosek naan naata Iodaa,
27 ma Iodaa naan naata Ioaanaan, ma Ioaanaan naan naata Resaa,
ma Resaa naan naata Zerubaabel, ma Zerubaabel naan naata Salaaltiel,
ma Salaaltiel naan naata Neri, 28 ma Neri naan naata Melki,
ma Melki naan naata Aadi, ma Aadi naan naata Kosaam,
ma Kosaam naan naata Elmaadaam, ma Elmaadaam naan naata Er,
29 ma Er naan naata Josua, ma Josua naan naata Eliezaa,
ma Eliezaa naan naata Jorim, ma Jorim naan naata Maataat,
ma Maataat naan naata Livaai, 30 ma Livaai naan naata Simion,
ma Simion naan naata Judaa, ma Judaa naan naata Iosep,
ma Iosep naan naata Jonaam, ma Jonaam naan naata Eliaakim,
31 ma Eliaakim naan naata Meleaa, ma Meleaa naan naata Menaa,
ma Menaa naan naata Maataata, ma Maataata naan naata Naaitaan,
ma Naaitaan naan naata Dewit, 32 ma Dewit naan naata Jesi,
ma Jesi naan naata Obet, ma Obet naan naata Boaaz,
ma Boaaz naan naata Saalmon, ma Saalmon naan naata Naason,
33 ma Naason naan naata Aaminaadaap, ma Aaminaadaap naan naata Raam,
ma Raam naan naata Ezron, ma Ezron naan naata Perez,
ma Perez naan naata Judaa 34 ma Judaa naan naata Jekop,
ma Jekop naan naata Aaisaak, ma Aaisaak naan naata Aabaraam,
ma Aabaraam naan naata Teraa, ma Teraa naan naata Naaor,
35 ma Naaor naan naata Seruk, ma Seruk naan naata Reu,
ma Reu naan naata Pelek, ma Pelek naan naata Eber,
ma Eber naan naata Selaa, 36 ma Selaa naan naata Kaainan,
ma Kaainan naan naata Aafaaksaat, ma Aafaaksaat naan naata Sem,
ma Sem naan naata Noaa, ma Noaa naan naata Laamek,
37 ma Laamek naan naata Metuselaa, ma Metuselaa naan naata Enok,
ma Enok naan naata Jaaret, ma Jaaret naan naata Maalalel,
ma Maalalel naan naata Kenaan, 38 ma Kenaan naan naata Enos,
ma Enos naan naata Set, ma Set naan naata Aadaam,
ma Aadaam naan naata Nakmai.

3:7 Mt 12:34, 23:33

3:8 Jn 8:33

3:9 Mt 7:19

3:12 Lk 7:29

3:19 Mt 14:3-4, Mk 6:17-18

3:22 Var 22:2, Saam 2:7, Aais 42:1, Mt 3:17, Mk 1:11, Lk 9:35