14
A Maatang Sin Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang
(Mk 6:14-29, Lk 9:7-9)
La raan angkanaan, Erot a waamua zin a gaapman in Gaalili xa langarin amun saan Iesu xa giu. Ma xa vazei ubina vaamuzazang sina naako, “A rapti angkanaan, naan bani Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang, ka ramaraat puli ziaana maatang. Malasing ma naan ka rauxin a dikdikang kuna giuang amun faamuzazang ka banglala.”
3-4  Lk 3:19-20 Liv 18:16, 20:21Azanon flan paamua Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang ka vazei Erot naako, “Kawit na tak pana nua guna maxus sin Erodiaas, taak sin daazum, Filip.” Malasing ma Erot ka vazei ubina dauran sina ma di zaraak naan. Di pis fating naan ma di rasin naan la vaal a vaamaazikang. Ma Erot ka saxot kana zop famaat Jon singsaxai xa marauring aubina, wanaze di naxaam adu Jon naan a profet.
La raan iwana naxaamang araan naanaa xa ra luk Erot, nativa Erodiaas ka riria lawalau amun topuran sin Erot. Ma Erot ka dokdok mase wana a fnaalik angkanaan, ma xa xalxal wana a waata fafina adu aze razaan a fnaalik ka maainung naan pana, naana lis. A fnaalik angkanaan ka vazei Erot naako, “Gu rasin a waata Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang pana a win laba ma gu lis surugu.” Naan ka piaat malasing kanaan panaze naanaa zina xa ra vazei naan adu xana vazei Erot malasing kanaan.
A xalxaal xa langarin a maainungang sin a fnaalik angkanaan ma xa maskalus. Singsaxai naan ka ra xalxal zin a fnaalik angkanaan, lamarana amun topuran sina ina di izi vavangan faraxai wana naan, malasing ma naan ka valos a maainungang sin a fnaalik. 10 Ma naan ka kling ubina dauran ma di kip pizin a waata Jon inaan la vaal a vaamaazikang. 11 Di rasin a waatna wana a win laba ma di lis sin a fnaalik angkanaan ma naa zuruk lis sin naanaa zina. 12 Ubina varaviraai zin Jon di wat ma di vazaak pizin naan ma di wa xavin naan. Ma di waan ma di vazei Iesu.
Iesu Xa Vavangaan Aubina Di Laaup Pana A Taausan Ka Watmit
(Mk 6:30-44, Lk 9:10-17, Jn 6:1-13)
13 Araan Iesu xa langarin adu Jon ka maat faanong, ka xawas pana mon ma xa waan laza non ka iziar naan singit kuna naan singbe xana wa iziar inaan. Ma aubina di langarin malasing kanaan, ma di ramaraat lamun bina zin naandi ma di zangas lalos a lan ma di los naan. 14 Araan naan ka xozaraai, xa raamin adi xulutung aubina, ma xa maskalus saxot naandi, ma xa vira aubina di gias.
15 Ka nguzaraaf ka, ma ubina varaviraai zina di wat sina ma di vazei naan malasing kari, “A non angkari xa bingil, ma araan ka valaau. Guna kling pizin kabe axulutung aubina angkari, ma naandi dina waan lamun bina ma dina wa wulwul vanganang ku naandi nanga.”
16 Ma Iesu xa xis naandi naako, “Kawit ta vuvuna ma naandi dina waan. Naagu ralaas naandi wana vanganang.”
17 Ma di vazei naan malasing kari, “Maadi rauxin be a raraba xa watmit ma a ian urua.”
18 Ma Iesu xa vazei naandi naako, “Naagu zuruk fawat amun raraba ma amun ian iriat surugu.” 19 Naanaan naan ka vazei axulutung aubina angkanaan ma di iziar waanaburut pana wilaangis. Ma naan ka zuruk a raraba xa watmit ma a ian urua, ma xa raamaai uzaa laaxur la lia, ma xa wisfaadaxa wana zin Nakmai. Naa biaak ma naa lis sin ubina varaviraai zina ma di ralaas aubina wana. 20 Aubina vaakdul di vangan ma di maazur. Ma ubina varaviraai zina di sfaar vambos amun laxa xa zangaaflu ma urua wana amun kibaal a vanganang ina naadi ra maazur vataling. 21 Ma a vaakatang pana ubina ina di ra vangan ka malasing a taausan ka watmit, singsaxai xawit di vakot a furavin ma a funalik.
Iesu Xa Zangas Laaxur Wana Daanim
(Mk 6:45-52, Jn 6:16-21)
22 Fazaaus mase Iesu xa kling paamuain ubina varaviraai zina xuna dina albis lamaskana a mon ma dina kas buak kulaza rita laman. Ma naan kana iziar uli xuna xana kling pizin aubina angkanaan. 23 Araan ka kling pizin fanong aubina, naan singbe xa waan ikula la waatawut kuna xana wa maainung. A bina xat faakilan tapti xa languzaraaf, ma naan singbe xa iziar inaan. 24 Ma araan a mon ka iziar labirua wana laman, ka uzaa laaxur ma xa wizik paanaburut pana rof, panaze a maaliu xa taaif puat fatok naandi.
25 Lawalau a marana iaas urul ma xa wizik saaxa paanaraan gufguf mase, Iesu xa zangas paan sin naandi laaxur wana laman. 26 Araan ubina varaviraai zina di raamin naan ka zazangas laaxur wana laman, di maraaut mase ma di viraai malasing kari, “A warak ka wat!”
27 Fazaaus mase Iesu xa vazei naandi naako, “Naagu dikdik. Nia be. Tuaa naagu maraaut!”
28 Ma Pita xa xis naan naako, “Piran, tamon nua be, vazei nia gana zangas puat sunum laaxur wana daanim.”
29 Ma Iesu xa piaat sina naako, “Laawus!”
Pita xa ramaraat fataling a mon, ma xa varumara zangazang paan sin Iesu laaxur wana daanim. 30 Singsaxai araan ka raamin adi maaliu, xa maraaut mase ma xa varumara wizikang lamaskana laman, ma xa viraai naako, “Piran, saxot faulin nia!”
31 Fazaaus mase Iesu xa vatok a mitna ma xa roting naan ma xa urif fauzaa naan laaxur ma xa piaat naako, “Ainaxam paazaaiang sunum ka xalxaalif. Kunaze gu rauxin ainaxamang urua?”
32 Araan nandiaa varaxai di albis iaa lamaskana a mon, a maaliu xa maat. 33 Ma ubina varaviraai ina di iziar lamaskana a mon di lotu wana naan ma di piaat malasing kari, “Faaratunaan mase, nua Naata Nakmai!”
Iesu Xa Vira Amun Giazang Ka Varas La Non Genesaret
(Mk 6:53-56)
34 Araan di kas buak faanong, di xozaraai la non Genesaret. 35 Ma araan aubina ininaan di raamin fakilaan Iesu, di lis a dorang ka waan lamun bina vaasilik faakdul ma di zaxot fawat aubina vaakdul ina di gias, sina. 36 Ma di maainung fadikdik Iesu xuna aubina di gias dina xaaf be a zuva marapi baraaf sina, ma naandi vaakdul ina di ra xaaf naan, di roro daxa xaarik.

14:3-4 Lk 3:19-20

14:3-4 Liv 18:16, 20:21