8
Iesu Xa Vavangaan Ubina Di Taausan Urulavaat
(Mt 15:32-39)
Laza raan kaarik axulutung ka wat fatu. Ma xawit di rauxin tazaan kuna iaanang. Ma Iesu xa viring fawat ubina varaviraai zina ma xa piaat malasing kari, “Ga maluf aubina angkari wanaze di iziar vaanong faraxai wana nia wana a raan urul. Ma xawit ta vanganang naadina iaan. Ma tamon gana kling pizin naandi xula bina zin naandi varaxai wana lagaaiang, azanon sin naandi dina zumaat la lan panaze di wat pana a lan baraaf.”
Ma ubina varaviraai zina di xis naan malasing kari, “A non angkari xa bingil, ma dina zuruk a raraba xat faraxas kuna vavangaanang naandi vaa?”
Ma Iesu xa iaari zin naandi naako, “Usfa raraba naagu rauxin?”
Di xis naan malasing kari, “A raraba xa wizik urua.”
Iesu xa vazei axulutung kuna iziarang paanaburut pana pira. Naan ka zuruk amun raraba xa wizik urua ma xa wisfaadaxa zin Nakmai ma naa biaak. Naa lis sin ubina varaviraai zina xuna vatawaraxinang pana aubina. Ma naadi giu malasing naa piaat. Di rauxin a kaana ian saait. Naan ka wisfaadaxa zaait pana ma xa vazei ubina varaviraai zina xuna vatawaraxinang pana aubina. Aubina di vangan ma di maazur. Lamuraana di vangan faanong, ubina varaviraai di waaturin amun kibaala vanganang ma di sfaar vambos amun laxa xa wizik urua. A furavin, a funalik ma ubina, naandi vaakdul di ra vangan. Di vakot ubina ma xa malasing a taausan urulavaat. Naanaan Iesu xa kling pizin naandi, 10 ma xa xawaas a mon faraxai wana ubina varaviraai zina ma di kaaul la Laman Gaalili xula aza non pira in Daalmanutaa.
Amun Faarasi Di Iaari Zin Iesu Xuna Xana Vabalos A Vaamuzazang Ka Banglala
(Mt 16:1-4)
11  Mt 12:38, Lk 11:16Amun Faarasi di wat ma dit faramakalaai varaxai wana Iesu. Di saxot dina lalaamangaain naan ma di iaari zina xuna xana vatangin ta vaamuzazang ka banglala malasing a vaakilanang adu Nakmai xa kling fawat naan. 12  Mt 12:39, Lk 11:29Iesu xa maabus dikdik ma xa piaat naako, “Kunaze a watkul ila raan angkari taning di saxot dina raamin ta vaakilanang? Ga piaat faratunaan, gana wen fatangin ta vaakilanang.” 13 Naan ka luaa naandi ma xa xawaas a mon ma xa kas buak kula aza non ritita Laman Gaalili.
A Dorang Lalaamangaai Wana A Is Sin Amun Faarasi Ma Erot
(Mt 16:5-12)
14 Ubina varaviraai di naxambain kuna zurukang a raraba. Ma xa rauxin a raraba azaxai be xa iziar lamaskana a mon. 15  Lk 12:1Iesu xa vazei vadikdik naandi naako, “Naagu naknakaai, naagu raamaai daxa wana a is sin amun Faarasi ma zin Erot.” 16 Ubina varaviraai di dadorin azaan angkanaan lawalaua naandi nanga ma di piaat malasing kari, “Naan ka piaat malasing kari wanaze dia xawit di rauxin a raraba.” 17 Iesu xa rexaazin aze razaan naadi dadorin ma xa iaari zin naandi naako, “Kunaze naagu ipiaat kawit a raraba? Kawit nanga naagu raamaai vaakilan ma xawit saait naagu mazaam? A maskana nim nanga xa dikdik? 18  Jer 5:21, Izi 12:2, Mk 4:12Malasing faa, naagu rauxin a marana nim singsaxai xawit nat faraxas naaguna raamaai vaakilan? Ma malasing faa, naagu rauxin alngana nim singsaxai xawit nat faraxas naaguna langar? Ma malasing faa, xawit nat faraxas naaguna naxaam faulin? 19 Araan ga biaak a raraba xa watmit aaxan aubina xa taausan ka watmit, usfa laxa naagu sfaar vambos pana akbaala vanganang?”
Ma ubina varaviraai di piaat malasing kari, “Ka zangaaflu ma urua.”
20 Ma Iesu xa piaat naako, “Ma araan ga biaak a raraba xa wizik urua aaxan aubina xa taausan urulavaat, usfa laxa naagu sfaar vambos pana akbaala vanganang?”
Di xis naan malasing kari, “Ka wizik urua.”
21 Ma xa iaari zin naandi naako, “Malasing faa, xawit nanga naagu mazaam?”
Iesu Xa Vira Aza Rapti Xa Marawif La Bina Betsaaida
22 Iesu ma ubina varaviraai zina di balas la bina Betsaaida ma azanon aubina di zaxot fawat aza rapti uru marana varaxai di wif iaa. Ma di maainung Iesu xuna xana rasin a mitna wana naan kuna xana raamaai. 23 Iesu xa taaxur la mita rapti ma xa vindaan naan kula manar ziaana bina. Naan ka kanis a marana a rapti ma xa rasin uru mitna laru marana. Ma araan ka waapizin uru mitna, xa iaari zin a rapti naako, “Gu raamin ta zaan?”
24 A rapti xa raamaai uzaa laaxur ma xa piaat naako, “Ga raamin aubina, ma di raamaai malasing amun iaai di zazangas farawuk.”
25 Faazaxai xaarik Iesu xa rasin uru mitna lamarana a rapti. Ma araan ka waapizin uru mitna, umarana di ralakas iaa. Ka raamaai daxa xa ma xa raamin fakilaan amun saan faakdul. 26 Iesu xa kling naan kula vaal zina ma xa vazei naan naako, “Tuaa gu waan lamaskana bina.”
Pita Xa Pitfiaat Adu Iesu A Mesaaia
(Mt 16:13-16, Lk 9:18-22)
27 Iesu ma ubina varaviraai zina di waan lamun bina di iziar varawuk lapaara bina laba Sesaria Filipaai. Araan di zazangas la lan Iesu xa iaari zin naandi naako, “Aubina di piaat nia nis?”
28  Mk 6:14-15, Lk 9:7-8Di xis naan malasing kari, “Azanon di piaat nua Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang ma azanon di piaat nua Elaaija ma azanon di piaat nua azaxai zin amun profet i mumua.”
29  Jn 6:68-69Iesu xa iaari xaarik sin naandi naako, “Ma nim, naagu naxaam adu nia nis?”
Ma Pita xa xis naan naako, “Nua a Mesaaia.”* Aknaas a waaling angkari wana linga bina Ibru adu, a rapti di ra kalin naan. Lamaskana Baar Xoxok amun Judaa di ra piaat Nakmai xana kalin naan ma xana kling fawat naan kuna zaxot faulinang aubina zina. A waaling pana linga bina Grik adu “Kaarisito.”
30 Iesu xa dador dikdik sin naandi adu tuaa dina vazei taxazak pana.
Iesu Xa Dador Wana A Maatang Sina
(Mt 16:21-28, Lk 9:22-27)
31 Iesu xa varumara xuna viraaiang ubina varaviraai zina adu Naata Rapti xana vazaak a maazikang pana amun saan ka varas. Amun paamua zin amun Judaa, ma amun pris laba ma amun maravas iwana amun Lus sin Moses dina bain naan ma dina zop famaat naan. Ma lamuraana a raan urul naan kana ramaraat puli xaarik. 32 Iesu xa dador la maravas pana amun saan angkanaan, ma Pita xa zaxot naan siaana ubina varaviraai zina ma xa vadawaar naan pana azaan naa piaat.
33 Singsaxai araan Iesu xa rutaawuk ma xa raamin ubina varaviraai zina, xa vadawaar Pita naako, “Saatan, paan siaagu! Kawit gu rauxin ainaxamang pana aze ramun saan Nakmai xa saxot gana giu, singsaxai aze aubina ila pira angkari di saxot.”
34  Mt 10:38, Lk 14:27Naan ka viring fawat a xulutung faraxai wana ubina varaviraai zina ma xa piaat naako, “Tamon axazak ka saxot kana los nia, xana naxaam pizin naan nanga ma xana vazaak a robuxul zina ma xana los nia. 35  Mt 10:39, Lk 17:33, Jn 12:25Ma tamon axazak ka saxot be xana roting falagot a roroiang sina, a roroiang sina xana milung. Singsaxai tamon axazak ka lis psin a roroiang sina xu nia ma a Dorang Daxa zin Nakmai zaait, Nakmai xana zaxot faulin naan. 36 Avuna axazak ina xa rauxin amun saan faakdul naa saxot la pira angkari singsaxai a roroiang sina xa milung ma xa waan la bina iwana adi xaiaf kawit nai maat, aze ra daxaiang amun saan angkanaan kana lis sina? 37 Naan kana xul a roroiang kanaan sina wanaze? 38 Tamon axazak ka maangil wana nia o wana a dorang surugu lamaskana a watkul i taning, di lis a tora naandi zin Nakmai ma di gigiu amun matmalabuk taksaat, Naata Rapti zaait kana maangilin axazak angkanaan araan naan kana balas faraxai wana amun aangelo xoxok lamaskana a marmari daxaiang sin Damana.”

8:11 Mt 12:38, Lk 11:16

8:12 Mt 12:39, Lk 11:29

8:15 Lk 12:1

8:18 Jer 5:21, Izi 12:2, Mk 4:12

8:28 Mk 6:14-15, Lk 9:7-8

8:29 Jn 6:68-69

*8:29 Aknaas a waaling angkari wana linga bina Ibru adu, a rapti di ra kalin naan. Lamaskana Baar Xoxok amun Judaa di ra piaat Nakmai xana kalin naan ma xana kling fawat naan kuna zaxot faulinang aubina zina. A waaling pana linga bina Grik adu “Kaarisito.”

8:34 Mt 10:38, Lk 14:27

8:35 Mt 10:39, Lk 17:33, Jn 12:25