7
Amun Lus Sin Nakmai Xa Laaup Pana Amun Lus Sin Amun Kulmua
(Mt 15:1-20)
Amun Faarasi ma azanon maravas iwana amun Lus sin Moses di vinang Jerusalem ma di wat faraxulin Iesu ma di raamin azanon ubina varaviraai zina di vavangan be wana amun mita naandi ina amun Faarasi di ipiaat adu xa mitikaai lamarana Nakmai, wanaze xawit di valos a rataawuka zuksukang amun mita naandi. (Amun Faarasi ma aubina vaakdul in Judia dit falos a dorang i mumua adu dina wen fangan tamon kawit di tabung suk amun mita naandi lalozang a rataawuka amun kulmua zin naandi. Araan naandi di vinang la non iwana vaangurang, dina wen fangan tamon kawit di tabung suksuk mit. Ma amun saan saait nanga xa varas naadit gigiu lalos amun tataawuka naandi, malasing dit suksuk amun pin imiminang ma amun pin laba nanga ma amun ketal.)
Ma amun Faarasi ma amun maravas iwana amun Lus sin Moses di iaari zin Iesu malasing kari, “Kunaze ma ubina varaviraai zunum kawit di valos a rataawuka amun kulmua zin dia, ma di vangan pana amun mita naandi xa mitikaai lamarana Nakmai?”
Iesu xa xis naandi naako, “A profet Aaisaaia xa vaaratunaan mase araan ka dador profet pana nim ubina xawit naagut falos amun dorang sinim. Naan ka varaar vating a dorang sin Nakmai malasing kari,
 
‘Aubina angkari di nop nia wana nguza naandi,
singsaxai a maskana naandi xa lawalaau mase wana nia.
Naandi di lotu walaau wana nia,
wanaze dit firaai aubina lalozang amun lus sin aubina be.’ (Aais 29:13)
 
Naagu luaa vanong amun Lus sin Nakmai ma naagu los amun tataawuka aubina be.”
Ma Iesu xa vazei xaarik naandi naako, “Ka raksaat pana naagu valiu amun Lus sin Nakmai ma naagui los be amun tataawuka nim nanga! 10 Avuna mumua pis Moses ka ra piaat naako, ‘Gu nop damaam ma dinaam,’ ma ‘Tamon taxazak kana piaat faraksaat damana o dina, dina zop famaat naan.’ (Zax 20:12, Zax 21:17)
11 Singsaxai nim, naagu viraai aubina adu tamon axazak kana vazei damana o naanaa zina adu aze razaan naan kana vawaal nandiaa wana, azaan angkanaan a talazang sina aaxan Nakmai,* Avuvuna dorang kari xa malasing kari: Azanon taan axazak kana piaat adu a talazang sina xa waan sin Nakmai, xuna xana valiu be a vawaalang maamaa o naanaa zina. Singsaxai lalozang a rataawuk amun kulmua zin naandi, naan kat faraxas kana rasin fatalamin aaxana. 12 naanaan naagu wisbuaak naan kuna tuaa naan kana vawaal damana o naanaa zina. 13 Malasing ma wana a lan angkanaan, naagu waramin a dorang sin Nakmai, ma naagu los be amun tataawuka nim ina amun kulmua zinim di lis. Ma naagu gigiu amun saan ka varas saait malasing kanaan.”
14 Iesu xa viring fawat kaarik axulutung ma di wat sina, ma xa piaat naako, “Nim faakdul naagu langar zurugu ma naagu mazaam a dorang kari: 15-16 Aze razaan axazak ka iaan ma xa albis lamaskana a xuna, xana wen famitikaai naan lamarana Nakmai. Singsaxai amun saan ina xa tukbilak lamaskana axazak ku lamanar, naan kana vamitikaai naan.”* Azanon fararang kawit na varas i mumua, di rauxin a dorang kari zaait: Axazak ka rauxin alnga, naan kana langarin a dorang kanaan.
17 Iesu xa vataling axulutung angkanaan ma xa albis la vaal. Ma ubina varaviraai zina di iaari wana a dorang lalaamangaai angkanaan. 18 Ma Iesu xa iaari zin naandi naako, “Malasing faa, nim saait kawit naagu maravas pana? Kasaa, xawit naagu mazaam adu amun saan faakdul xa albis lamaskana a xuna axazak, kana wen famitikaai naan lamarana Nakmai? 19 Avuna xawit na wizik lamaskana ainaxamang sina, singsaxai xa wizik lamaskana a xuna ma naa wizin pizin.” (Araan Iesu xa piaat a dorang kanaan, ka piaat naako lamarana Nakmai amun fanganang faakdul xa daxa xuna iaanang.)
20 Iesu xa piaat saait nanga naako, “Aze razaan ka iziar lamaskana axazak ma xa tukbilak la balana, a zaan angkanaan kana vamitikaai naan lamarana Nakmai. 21 Avuna naan amun saan angkari xai tukbilak lamaskana axazak: ainaxamang taksaat ma amun matmalabuk taksaat lamanar wana aizit maxuzang ma a matmalabuk iwana vinaauang ma a matmalabuk iwana zop famaatang axazak 22 ma a matmalabuk iwana milivinang a ravin tawarak o a rapti rawarak ma a matmalabuk iwana lamaiang ma a matmalabuk iwana kawinang azanon ma a matmalabuk iwana vaagitang ma a matmalabuk iwana vaamaangilang ka mitikaai ma a matmalabuk iwana marazaxatang ma a matmalabuk iwana piaat faraksaatang axazak ma a matmalabuk iwana valaupang nua nanga ma a matmalabuka rabanatang. 23 Amun matmalabuk taksaat faakdul angkanaan kai tukbilak lamaskana axazak ma xat famitikaai naan lamarana Nakmai.”
A Ravin In Fonisia Xa Inaxam Paazaai Wana Iesu
(Mt 15:21-28)
24 Iesu xa ramaraat ma xa vataling a pira Gaalili ma xa balas lapaara bina laba Taair. Naan ka albis laza vaal. Kawit na saxot adu taxazak kana rexaas pana naan ka iziar inaan, singsaxai naan kawit nat faraxas kana vunfunaai. 25 Nativa aza ravin, a zapalaau xa ragul naan. Araan bani xa langar wana Iesu, fazaaus mase xa wat ma xa zibukaak la xaakna. 26 A ravin angkanaan, naan a ravin in Grik, ma di luk naan la non laba Fonisia la provins Siria. Naan ka maainung Iesu xuna xana mof pizin a zapalaau ina xa ragul natifna.
27 Iesu xa vazei a ravin naako, “Guna luaa xalaak a funalik dina vangan maazur, wanaze xawit na tak pana dina zuruk a raraba zin a funalik ma dina psin sin amun piu.”
28 A ravin angkanaan ka xis naan naako, “Piran, singsaxai amun piu zaait lawaana iban favanganang, di iaan a sina vanganang sin a funalik.”
29 Iesu xa vazei naan naako, “Pana a wat dorang daxa zunum, gu uli xabe xula vaal zunum. A zapalaau xa vataling fanong nativum.”
30 A ravin ka uli xula vaal zina ma xa raamin natifna xa itate la wina iban, ma a zapalaau xa vataling fanong naan.
Iesu Xa Vira A Rapti Alngana Xa Bat Ma A Ngnusna Xa Po
31 Naanaan Iesu xa vataling a bina angkanaan lapaara bina laba Taair ma xa bilaas a bina laba Saaidon ma xa waan kula Laman Gaalili ma xa balas la pira Dekaapolis* A pira angkanaan ka rauxin amun bina laba xa zangaaflu di iziar lamaskana. ma xa iziar inaan. 32 Inaan la non angkanaan aubina di zaxot fawat aza rapti zin Iesu. A rapti angkanaan alngana xa bat ma a ngusna xa po. Ma di maainung Iesu xuna xana rasin uru mitna wana a rapti.
33 Iesu xa zaxot parok a rapti angkanaan siaana a xulutung, ma xa rasin amun klusmitna la ulngana rapti, xa kaanis ma xa xaaf a xaramana a rapti. 34 Naan ka raamaai uzaa laaxur la lia ma xa maabus dikdik ma xa piaat sin a rapti naako, “Efataa!” (Aknaas a dorang adu, “Gu ralakas!”). 35 Fazaaus mase ulngana rapti xa ralakas ma a xaramana xa rapalas ma a rapti xa dador daxa.
36 Iesu xa pitkol naandi adu tuaa dina vazei taxazak. Singsaxai araan ka pitkol naandi, xawit di langar zin Iesu, a dorang ka valaau varawuk. 37 Ma naandi vaakdul ina di langarin azaan angkanaan, di banglala marazaat mase ma di piaat, “Amun saan faakdul naa giu, naa giu vatalamin mase. Naan ka vira zaait nanga amun linga bat dina langar ma amun ngus po dina dador.”

*7:11 Avuvuna dorang kari xa malasing kari: Azanon taan axazak kana piaat adu a talazang sina xa waan sin Nakmai, xuna xana valiu be a vawaalang maamaa o naanaa zina. Singsaxai lalozang a rataawuk amun kulmua zin naandi, naan kat faraxas kana rasin fatalamin aaxana.

*7:15-16 Azanon fararang kawit na varas i mumua, di rauxin a dorang kari zaait: Axazak ka rauxin alnga, naan kana langarin a dorang kanaan.

*7:31 A pira angkanaan ka rauxin amun bina laba xa zangaaflu di iziar lamaskana.