11
Uru Rapti Di Pitfiaat Iaa A Dorang Sin Iesu
Izi 40:3, Zek 2:1-2Axazak ka lis a vang iaai zurugu xa malasing a vang iaai iwana xarxarangang, ma di vazei nia malasing kari, “Gu waan ma gu zuruk a vaakatang iwana vaal xoxok sin Nakmai ma a aalta, ma fakot naandi ina dit lotu inaan. Lk 21:24Singsaxai tuaa gu zuruk a vaakatang iwana a rabaraau lamanar, wanaze Nakmai xa lis fanong sin aubina xawit amun Judaa. Naandi dina waramin a bina laba ina xa xoxok pana a flan ka zangaaflu vaaralavaat ma urua. Ma gana lis a dikdikang sin uru rapti zurugu ina dina pitfiaat iaa nia. Dina mamaaus iaa wana marapi iwana maskaluzang ma dina dador profet iaa wana amun taan ka 1,260.” Zek 4:3,11-14Nandiaa angkanaan di malasing iaa uru iaai a olif ma uru laam baraaf ina di irur iaa lamarana a Piran iwana a pira angkari. Tamon taxazak ka saxot kana kawin nandiaa, a xaiaf kana wat la nguza nandiaa ma xana vaif amun purua zin nandiaa. Malasing ma axazak ka saxot kana kawin nandiaa, xana maat nanga wana a lan angbani. 1Xal 17:1, Zax 7:17-19, 1Sml 4:8Uru rapti angkanaan di rauxin iaa a dikdikang kuna ruxolang a bara xuna tuaa xana uzan la notaan di dador profet iaa. Ma di rauxin iaa zaait a dikdikang kuna plaazang amun daanim kana balas a dari, ma dina vabalos iaa atavur amun maravanang laba la pira la aze ramun taan di saxot iaa.
Daan 7:7, Vaat 13:5-7, 17:8, Daan 7:21Araan di vaanong iaa wana pitfiaatang Nakmai, a wungpung ka tukbilak puat lamanar wana adi maadif kawit a kin faanongang iwana. Ma xana varop faraxai wana nandiaa ma xana waramin nandiaa ma xana zop famaat nandiaa. Aais 1:9-10Araan di maat iaa di imaal iaa la lan iwana bina laba xa rauxin aiza laba ina di dador lalaamangaai wana adu Sodom ma Ijip, a bina zaait di ra tukfating a Piran sin nandiaa wana. A raan urul ma akbal aubina ilamun lemlem aubina vaakdul, ma ilamun pira vaakdul, ma ilamun linga bina vaakdul, ma ilamun kaantri vaakdul dina raamin nandiaa ma dina bain a xavinang nandiaa. 10 Ma aubina vaakdul ila pira angkari dina vaananam ma dina vatangin a nanamang sin naandi wana lizang amun talazang sin naandi zaksaxai, avuna uru rapti angkanaan di ra lis iaa adi vaamaazikang laba zin aubina ila pira angkari.
11  Izi 37:10Singsaxai lamuraana a raan urul ma akbal Nakmai xa lis a maaliu iwana roroiang sin nandiaa. Ma di ramaraat iaa ma di rur iaa, ma aubina di raamin nandiaa ma di maraaut taksaat. 12  2Xal 2:11Naanaan di langarin iaa adi ling axazak ka wat ikula la lia xa piaat sin nandiaa naako, “Laawus iaa iriat laaxur.” Ma di uzaa iaa varaxai wana bara xunikula la lia ma amun purua zin nandiaa di raamin nandiaa di uzaa iaa.
13  Vaat 6:12, 16:18La notaan angkanaan mase adi maraulia xa balas. Ma a non azaxai iwana a non sangaaflu iwana a bina laba angkanaan ka rambara wat paanaburut. A taausan ka wizik urua aubina di maat, ma naandi ina di roro nanga di maraaut taksaat ma di valaup aizina Nakmai ila lia.
14 A varuaiang adi maazikang ka vaanong ma a varulang nanga xana samura balas.
A Aangelo Xa Wif A Vawizik Uruaiang A Raavuru
15  Zax 15:18, Daan 2:44, 7:14,27A vawizik uruaiang a aangelo xa wif a raavuru zina ma amun ling aubina xa varas di viraai laba la lia di piaat malasing kari,
 
“A bikabar ila pira angkari xa xulxulaai vaanong ma xa balas a bikabar zin a Piran sin dia ma zin a Mesaaia zina,
ma naan kana iziar a xalxaal ma xana rasin a lus laaxur wana a bikabar angkanaan bulaai bulaai.”
 
16 Amun paamua xa zangaaflu urua ma urulavaat ina di iziar wana amun kin siziarang sin naandi iwana ratasinang a lus lamarana Nakmai, di zu vaakudung ma di lotu wana Nakmai. 17 Ma di piaat malasing kari,
 
“A Piran Nakmai, nua a Maradikdikang,
nua axazak gu iziar taning ma gu iziar mumua pis,
maadi wisfaadaxa zunum
panaze gu ra vaamuzas pana adi dikdikang sunum
ma gu varumara vanong a rasinang a lus sunum.
18  Saam 2:5, 110:5, Saam 115:13Amun lemlem aubina di boromaazik mase,
singsaxai a boromaazikang sunum saait ka balas faanong.
A raan ka balas kuna nua guna klis naandi ina di maat faanong,
ma xuna guna lis a wulwulang sin amun iaana kilaaiang sunum, amun profet,
ma aubina ninis sunum ma naandi zaait ina dit faranop pana aizinum,
naandi xawit ta iza ma naandi di rauxin aiza laba,
ma guna vanong pizin naandi ina di kawin a pira angkari.”
 
19  Vaat 8:5, 16:18, Vaat 16:21A mara ila vaal xoxok sin Nakmai ikula la lia xa ralakas, ma lamaskana a vaal xoxok sina di raamin a bogis koxok iwana rudaxaiang. Malasing ma amun pilak ma amun bambarak ma amun faanggalaiang ma a maraulia ma adi daavur vaat ka balas.

11:1 Izi 40:3, Zek 2:1-2

11:2 Lk 21:24

11:4 Zek 4:3,11-14

11:6 1Xal 17:1, Zax 7:17-19, 1Sml 4:8

11:7 Daan 7:7, Vaat 13:5-7, 17:8, Daan 7:21

11:8 Aais 1:9-10

11:11 Izi 37:10

11:12 2Xal 2:11

11:13 Vaat 6:12, 16:18

11:15 Zax 15:18, Daan 2:44, 7:14,27

11:18 Saam 2:5, 110:5, Saam 115:13

11:19 Vaat 8:5, 16:18, Vaat 16:21