13
A Wungpung Ka Tukbilak Nana Raas
Daan 7:3, Vaat 17:3,7-12Lamuraana ga raamin a wungpung ka tukbilak puat nana raas. Naan ka rauxin amun kum ka zangaaflu, ma amun paatna xa wizik urua, ma laaxur wana amun kum ka rauxin amun lawilot. Ma laaxur wana amun paat saksaxai angkanaan, ka rauxin amun iza xa lingpuak lawaana Nakmai. Daan 7:4-6A wungpung angkanaan ga raamin ka malasing a lepat, singsaxai uru xaakna xa malasing a bea, ma a ngusna xa malasing sin a laaion. A zizi xa lis a dikdikang sina ma akin izi xalxaalang sina ma a burburaaiang dikdik sina zin a wungpung angkanaan. Azaxai zin amun paata wungpung angkanaan ka raamaai malasing adu di ra zop famaat, singsaxai xa ra maaf ma xa daxa uli xaarik. Aubina ila pira vaakdul di raknar ma di los a wungpung angkanaan. Aubina di lotu wana zizi, wanaze naan ka lis a burburaaiang sin a wungpung angkanaan. Ma naandi zaait di lotu wana wungpung, ma di iaari malasing kari, “Nis ka malasing a wungpung angkari? Nis kat faraxas kana varop faraxai wana naan?”
Daan 7:8,25, 11:36Di luaa a wungpung ka dador langga ma xa lingpuak lawaana Nakmai ma a wungpung angkanaan ka vaamuzas pana burburaaiang sina wana flan ka zangaaflu vaaralavaat ma urua. Ka kaas a balana ma xa dador lingpuak lawaana Nakmai, ma xa wispiaal aizina Nakmai ma a bina naa iziar wana ma naandi di iziar la lia. Daan 7:21Adi zizi xa lis a dikdikang sin a wungpung kuna varopang faraxai wana aubina ninis sin Iesu, ma xana waramin naandi. Ma xa lis a burburaaiang sina xuna rasinang a lus laaxur wana aubina lamun pira vaakdul ma wana amun lemlem aubina vaakdul ma wana amun linga bina vaakdul ma wana amun kaantri vaakdul. Saam 69:28Ma aubina vaakdul ina di iziar la pira angkari, ina amun izina naandi xawit na iziar lamaskana baar iwana roroiang, ina Naata Sipsip ka ra varaar araan Nakmai xawit nanga na vaziaar a pira angkari, di lotu wana wungpung angkanaan. A baar angkanaan sin Naata Sipsip ina di ra zop famaat.
Axazak ka rauxin alngana, xa daxa xana langarin a dorang kari:
 
10 “Tamon Nakmai xa kalin axazak kana waan la vaala vaamaazikang,
naan kana waan mase la vaala vaamaazikang.
Tamon Nakmai xa kalin axazak kana purua wana baainaat,
naan kana purua mase wana baainaat.” (Jer 15:2)
Araan uwat matmalabuk malasing kanaan ka balas, aubina ninis sin Iesu dina irur dikdik ma dina vaaratunaan pana inaxam paazaaiang sin naandi.
A Wungpung Ka Tukbilak Pana Pira
11 Naanaan ga raamin aza wungpung ka tukbilak puat la pira. Ka rauxin a kum urua malasing sin amun naata sipsip, singsaxai xa dador malasing adi zizi. 12 Ka vaamuzas pana burburaaiang faakdul zin a wungpung iwaamua, xuna vawaalang a wungpung angkanaan iwaamua wana, xuna vangarinang aubina ila pira angkari ma dina lotu wana a wungpung ina xa ra purua ma a burus sina xa ra maaf. 13 A wungpung ina xa wat la pira xa giu amun faamuzazang ka banglala, ma aza zaan naa giu xa viring fawat a xaiaf kunitiat paanaburut la pira angkari lamarana aubina. 14 Naan ka valos falmur aubina ila pira angkari, avuna wana amun faakilanang naa ra giu wana dikdikang ina adi zizi xa ra lis sina xuna vawaalang a wungpung iwaamua. Ma xa vazei naandi dina varur a laklagaaia wungpung iwaamua xuna valaupang naan. A wungpung angkanaan iwaamua naan ina xa ra purua wana baainaat, singsaxai xa roro nanga. 15 Adi zizi xa lis a dikdikang sin a varuaiang a wungpung kuna lizang a maaliu iwana roroiang sin a laklagaaia wungpung iwaamua, xuna naan kana dador ma xana klis adu aubina ina xawit di langar wana lotuiang pana laklagaaia wungpung angkanaan dina zop famaat naandi. 16 A varuaiang a wungpung ka vangarin aubina vaakdul xuna rasinang a vaakilanang la mit sazaxa zin naandi o la nona naandi. Ka vangarin naandi xawit di rauxin aiza laba ma naandi di rauxin aiza laba, ma naandi di raxumbaaxut ma naandi izi gogof, ma amun iaana kilaaiang ma naandi di izi mamaraxas. 17 Kawit taxazak kana wulwul ma xawit taxazak kana vaangur, tamon kawit a vaakilanang pana naandi. A vaakilanang kanaan aizina a wungpung o a vaakatang iwana aizina.
18 Naaguna zuruk a mazamang pana azaan angkanaan. Naaguna raamin ma naaguna klis fatalamin amun faakatang sin a wungpung, panaze a vaakatang ka irur vakilaan aizina a rapti. A vaakatang sina xanaan 666.

13:1 Daan 7:3, Vaat 17:3,7-12

13:2 Daan 7:4-6

13:5 Daan 7:8,25, 11:36

13:7 Daan 7:21

13:8 Saam 69:28