21
A Lia Vaaxur Ma A Pira Vaaxur
Aais 65:17, 66:22, 2Pit 3:13Naanaan ga raamin a lia vaaxur ma a pira vaaxur, avuna a lia iwaamua ma a pira iwaamua di malik iaa ma xawit kaarik ta raas. Aais 52:1, Vaat 3:12, Aais 61:10Ma ga raamin Jerusalem faaxur, a bina laba xoxok sin Nakmai. Ka kabal wat paanaburut ikula la lia. A bina xoxok angkanaan ka izit nimniman malasing a ravin kana maxus di vamamaus fatalamin naan aaxan labana. Izi 37:27, Liv 26:11-12Ma ga langarin a ling axazak ka dador laba wat la akin izi xalxaalang ka piaat malasing kari, “Langar, Nakmai xana raagul lawalau aubina, ma naan nanga xana iziar varaxai wana naandi. Ma naandi dina iziar aubina zina vaatak, ma Nakmai nanga xana iziar varaxai wana naandi ma naan nanga xana iziar Nakmai zin naandi. Aais 25:8, Aais 35:10, 65:19Ma naan kana suxa wizin amun lumara vaakdul lamarana naandi. Kana wen tauxin kaarik ta maatang o xawit ta maskaluzang o xawit ta raangizang o ta maazikang, avuna amun saan iwaamua xa waan faanong.”
Ma naan ina xa iziar wana akin izi xalxaalang ka piaat malasing kari, “Langar, naari ga giu vavaxur amun saan faakdul! Faraar vating a dorang kanaan, avuna a dorang kanaan ka vaaratunaan ma xat faraxas aubina vaakdul dina inaxam paazaai wana.”
Aais 55:1Ma naan ka piaat surugu malasing kari, “Ka vaanong ka! Nia a Aalfaa ma nia a Omegaa, a Varumaraiang ma a Vaanongang. Axazak ka maaru, gana vaimin naan pana a daanim ila daanim ka vuvuat, a daanim iwana roroiang, ina xawit ta wulwulang iwana. 2Sml 7:14, Saam 89:26-27Axazak ina xat paramin amun matmalabuk taksaat, naan kana raumana amun saan faakdul angkanaan ma nia gana Nakmai zina ma naan kana balas a nalik surugu. Singsaxai naandi ina dit maraaut ma naandi xawit di inaxam paazaai ma naandi amun matmalabuk sin naandi xa mitikaai, ma naandi aubina di zopsop famaat palau aubina, ma naandi ina di gigiu a matmalabuk taksaat lamanar wana aizit maxuzang, ma amun pimaat, ma naandi dit lotu wana amun nakmai vaagit, ma naandi vaakdul dit faagit, a non sin naandi xa iziar lamaskana adi luka xaiaf a saalfa. Naari a varua a maatang.”
A Jerusalem Faaxur
Ma azaxai zin amun aangelo xa wizik urua ina di ratoting amun pin iwana vaanongang iwana amun faamaazikang ka wat surugu ma xa piaat malasing kari: “Laawus iriat, gana vatangin a ravin kana samura maxus sin Naata Sipsip.” 10  Izi 40:2A Laklagaai a Raabu xa sfaar nia, ma a aangelo xa vazaak luk nia xunikula laaxur wana adi waatawut ina xa uzaa mase laaxur. Ma xa vatangin Jerusalem, a bina laba xa xoxok ka kabal wat paanaburut ikula la lia zin Nakmai. 11 Ka wilwilak pana a marmari daxaiang sin Nakmai, ma a wilaakna xat pidaar naan malasing aza vaat a maraana xa laaup marazaat di vakilaan a jaaspa. 12  Izi 48:30-35Adi balavaat ka irur varaxulin ka rur uzaa laaxur ma xa rauxin amun marana mara xa zangaaflu ma urua ma amun aangelo xa zangaaflu ma urua di irur lamun mara angkanaan. Ma wana amun mara angkanaan di varaar aizina amun patbung in Israael. 13 Amun marana mara urul xa raamaai waan la non a iaas kai laak pana, ma aza urul xa raamaai waan la not, ma aza urul xa raamaai waan la saaut, ma aza urul di raamaai waan la non a iaas kai si wana. 14 A balavaat iwana bina laba angkanaan ka rauxin amun faat siar xa zangaaflu ma urua. Ma laaxur wana amun faat angkanaan di varaar aizina amun aaposal xa zangaaflu ma urua zin Naata Sipsip.
15  Izi 40:3Ma a aangelo angkanaan ina xa ra dador zurugu, xa roting a laak ka goul iwana xarxarangang kuna xana xaraang a bina laba angkanaan ma amun marana mara iwana ma a balavaat iwana. 16 A bina laba angkanaan ka rauxin amun tititna urulavaat ma a vaakatang iwana naandi vaakdul di laangat faraxas be. A baraavang iwana ma a labaiang iwana, di laangat faraxas iaa be. Araan ka zuruk a vaakatang iwana a bina wana a laak iwana xarxarangang sina, a vaakatang iwana xat faraxas pana 2,200 a kilomita iwana, ma a ralakazang iwana xa uzaa laaxur ma nandiaal di laangat faraxas taal. 17 A aangelo xa zuruk a vaakatang pana a batbaatang iwana a balavaat, kat faraxas pana 65 mita. Naan ka zuruk a vaakatang pana a wat karxarangang sin aubina dit karxarang pana. 18  Aais 54:11-12A balavaat di giu wana a jaaspa. A bina laba angkanaan di giu wana a goul xa ninis faakdul, ma xa ninis mase malasing a galaas faaxur. 19 Amun faat siar iwana amun balavaat iwana a bina laba angkanaan di vamamauzang amun faat ka marmari daxa mase. A varumaraiang a vaat siar xanaan a jaaspa, ma a varuaiang a vaat ka blu di vakilaanang a saafaaia, ma a varulang a vaat ka xuf ma xa xis di vakilaanang a kaalkidon, ma a varalavaatang a vaat ka maraxawa di vakilaanang a emeral, 20 ma a vawatmitang a vaat ka memek ma xa pira di vakilaanang a saadoniks, ma a vawizik saaxaiang ka memek di vakilaanang a kaanilian, ma a vawizik uruaiang a vaat ka xis ma xa maraxawa di vakilaanang a krisolaait, ma a vawizik tulang a vaat ka maraxawa di vakilaanang a beril, ma a vawizik faatang a vaat ka xis di vakilaanang a topaaz, ma a vazangaafluiang a vaat ka maraxawa xuf di vakilaanang a krisopres, ma a vazangaaflu ma azaxai a vaat ka blu maxit di vakilaanang a jaasin, ma a vazangaaflu ma uruaiang a vaat ka raubung di vakilaanang a aametis. 21 Amun marana mara xa zangaaflu ma urua, naandi zaksaxai di giu wana a xatura zaang azaxai. Adi lan iwana bina laba angkanaan di giu wana a goul xa ninis singbe ma xa maravas malasing a galaas.
22 Kawit ga raamin ta vaal xoxok lamaskana bina laba angkanaan, panaze a Piran Nakmai a Maradikdikang ma Naata Sipsip nandiaa a vaal xoxok ilamaskana a bina laba angkanaan. 23  Aais 60:19-20A bina laba angkanaan kawit ta iaas ma flan kana lang kuna lizang a maravas, avuna a wilaaka Nakmai nanga xana vamaravaas, ma Naata Sipsip naan a maravas ilamaskana bina laba angkanaan. 24  Aais 60:3Amun lemlem aubina dina zazangas lamaskana maravaasna, ma amun kalxaal ila pira angkari dina vazaak falbis amun lulugaan ka marmari daxa zin naandi xu lamaskana a bina laba angkanaan. 25  Aais 60:11Kana wen tauxin kaarik ta raan kuna barat maraiang avuna xana wen tauxin kaarik a bungsuzuk. 26 Amun lemlem aubina dina vazaak falbis amun lulugaan ka marmari daxa zin naandi ma amun saan kuna valaupang aizina Nakmai. 27  Aais 52:1, Izi 44:9Kana wen tauxin mase xaarik tazaan ka mitikaai xana albis lamaskana, o taxazak ina xa gigiu a matmalabuk iwana vaamaangilang o vaagitang. Kawit. Naandi be ina amun izina naandi xa iziar lamaskana a baar iwana roroiang sin Naata Sipsip, naandi angkanaan dina albis.

21:1 Aais 65:17, 66:22, 2Pit 3:13

21:2 Aais 52:1, Vaat 3:12, Aais 61:10

21:3 Izi 37:27, Liv 26:11-12

21:4 Aais 25:8, Aais 35:10, 65:19

21:6 Aais 55:1

21:7 2Sml 7:14, Saam 89:26-27

21:10 Izi 40:2

21:12 Izi 48:30-35

21:15 Izi 40:3

21:18 Aais 54:11-12

21:23 Aais 60:19-20

21:24 Aais 60:3

21:25 Aais 60:11

21:27 Aais 52:1, Izi 44:9