Polko Sokome Korete Qu Nakayáŋoní
Topé Timoti Ŋuno Uró
Mande Kembé
Komo suki uni kato sokome ŋa Grik mandewore nakayáŋaró, ko eneŋo owí nekaró, “Pol,” yaró. Uni ŋuko asáŋowí uni Pol naŋge. (1 Timoti 1:1 weyo qembe.) Timoti ŋuko Pol koro kho kopo ka, iwí muko Grik uni ka, nimí muko Juda iŋondutu pare ka. (Asá yerewí Uni 16:1 weyo qembe.) Enendo Pol koya kho tero uyareyara. Itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko Polko Rom ŋuno kusi-kusi yano yora, quko kumima naru 62AD ŋuno re rotoyi toŋeró, peka. (Asa “62AD” murí muko ŋandiro, ko Yesu nimí pisiyaró, yate kumima naru 62 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.)
Asa re rotoyi Polko Timoti koya Taitus koya toŋero Spen mira andusina ŋuno uyareŋgurí. Ŋuno uyaro kho tero 63AD ŋuno pitu ko Masedonia mirako, Esia mirako, Kiriti noko mosowímo ŋuno uyarero kho taró, peka. Kho kini tiníqo, Efesus yendémo ŋuno uro Timoti ŋuno re rotoro Korin yendémo ŋuno uyaro kunditaró, peka. Ŋu yendémo ŋuno sokome ŋa nakayáŋoro riní Timotiko Efesus ŋuno uró.
Polko kusi-kusi yano yoraró quno ŋuno Anutu koro huru-huru soso ene Masedonia mirako ŋuno ŋuya Esia mirako ŋuno ŋuya yoriní tunoqaró ŋuko parámi tero sowe tero huru-huru keta ŋuya ri taŋgurí. Quko enendo ŋuya quhurí enesó-enesó korowoyaŋgurí. Ŋunde ŋuroko Polko Timoti re rotoní unipare meté horé ŋu rukiso yerewero kho taró.
1
No Pol, Kristo Yesu koro asáŋowí uni* “asáŋowí uni” ŋuko Yesuko rokóŋoro asáŋoní eneŋo khoyó taró. ka, dokoro Anutu, Rambaruru Koŋgo Norewero Uni ŋuya Kristo Yesu, “Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. o meté sopoyoteto ŋuro murí ŋuyako no rokó niririyó.
 
Timoti, sokome ŋa keŋo nakayáŋoteno. Keto iŋondutuwiqo, neneŋo naŋone hamó tunoqaró. Anutu Awandoya Kristo Yesu, Uni Paráminanimboya samaka-samaka tuwó te kunoro, sikíŋge te kunori, newonde imemo yoroweya.
Uni kumimbo mande enesó-enesó rondaqe yunowaŋgo
Komo, no Efesus yendé rotoro Masedonia mirako uyarewero tanowó quno ŋuno mande ŋande kimiranowó, ko Efesus ŋuno yotoya Anutu koro unipare ŋu sopo yere qembe. Ŋunde tero uni kumi mande kondé ŋande yimito qembe, “Ye unipare mande enesó-enesó ma rondaqe yunoyowero. Kowe ye sowo mande kina-kina koya usisambatoro owéye qambu ŋuro kondé ma iŋowero.” Ŋunde yimito qembe, dokoro o soso ŋunde quko kiro mande naŋge riní tunoqeyote, Anutu koro kho qu ka kama teyote. Kini, nore iŋondutuwore naŋge Anutu koro kho qu teyoteto. Mande kondé ŋuro murí muko ŋandiro, uni soso newondeye sara-sara tiní, oteteye sopowero quro iŋo-iŋo meté mu tero, iŋo-iŋo hamó qu teyowaŋgo, ko ŋunde tero topoye newonde meté yunowaŋgo. Uni kumimbo otete ŋu rotoro, kape-kape tero, mande kina qu howeyoteŋgo. Uni ŋundo hutuŋo mande “hutuŋo mande” ŋuko komo suki Anutuko Sainai purímo Moses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró. ŋuro murí ŋu kondé rondaqe yunoyoteŋgo, quko mande ŋu hamó kama iŋoyi tondaŋeyote.
Nore iŋoteto, ko uni kato hutuŋo mande ŋu iŋoro hamó howeyote tiníqo, hutuŋo mande ŋundo o meté ka riní tunoqeyote. Hutuŋo mande ŋuko unipare roneneŋowí§ “unipare roneneŋowí” ŋuko Anutuko yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipareyó tunoqeteŋgo. roŋgaru yerewero koro kini. Kini, unipareto otete piyimi teyoteŋgo ŋu roŋgaru yereyote. Oteteye piyimi ŋuko ŋandiro: hutuŋo mande wendaqeyoteŋgo ko wiri yerete uni mandeye kama howeyoteŋgo; Anutu huwóŋoyoteŋgo ko quhurí teyoteŋgo; Anutu koro oteteyó rotoyoteŋgo ko noko koro otete qu howeyoteŋgo; awa-náye yuroyi khumoteŋgo, unipare meyowo yuroyi khumoteŋgo; 10 se simbururu teyoteŋgo ko urumuni kaya urumuni meyowomboya eneqaŋge se simbururu teyoteŋgo; meyowomboro simóye momo teyoteŋgo; mande kota yeyoteŋgo ko mande khono ŋuno uni kaná yereyoteŋgo. Otete meyowo ŋuya teyoteŋgo, ko otete soso ŋuko mande hamó mu rondaqe yunanowó ŋu ri umbuyote. 11 Mande hamó ŋuko Anutu meté horé ŋundo miti mande** “miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge. kekere ŋu re nunoní yesowanowó ŋu howeyote.
Anutuko Pol samaka-samaka tuwó inaró
12 Uni Paráminani Kristo Yesu†† “Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. wimbu re nunaró ŋundo no kho meté teyoteno ŋu niyo iŋoro eneŋo khoyó tewero rokó nereró. Ŋuro yuŋgunaŋoyoteno. 13 Hamó, komo no yesaráŋoro eneŋo unipareyó saŋgirí te yunoro kuma parámi teyanowó. Quko ene ŋande iŋaró, komo no iŋo-iŋone meté horé kini, iŋowe tondaŋewero mepémo kini, ko kama iŋondutuwoyanowó. Ŋu murí ŋuro no sikíne te nunaró. 14 Paráminanimbo samaka-samaka tuwó‡‡ “samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini. parámi nunaró. Ŋunde tiní Kristo Yesuko newondene okokowoní ene iŋondutuworo newonde meté unipare yunoyoteno.
15 Mande ŋako hamó tiní meté unipare soso iŋowaŋgo: ko Kristo Yesuko quhurí unipare rambaruru koŋgo yorewero quro nokono maheró. Ko nondoko uni piyimi horé; hamó, unipare piyimi yoteŋgo ŋuro uni kembé ŋuko no. 16 Quko Kristo Yesuko sikíne te nunoro topé kama taró. Ŋuro tero enendo unipare imemoŋgo ene iŋondutuworo yoto-yoto suki-suki rewaŋgo ŋu otete meté ŋu witú yereró. 17 Anutu ŋuko wiri yerete uni suki-suki yoweya qu, kama khumoweya, norendo qenewero mepémo kini. Eneko Anutu hamó kanata na. Ŋunde ŋuro naru suki-suki owí hokoya owé parámi inato. Ŋu hamó.
18 Timoti neneŋo naŋone, mande kondé ŋa kimiroteno, dokoro ŋande iŋoteno, komo ye-ye unindo keŋomboro mande kumi yaŋgurí. Ke meté keŋo ye-ye mande§§ “ye-ye mande” ŋuko unindo Yuqa noŋgo mande ka rero unipare soso yimiraró. yaŋgurí ŋuro iŋoya wimbu titiyoya keŋo khoke te qembe. Kho ŋuko kuma meté mu qembe, ko keto kuma uni qembe tunoqaró. 19 Ŋunde tero iŋondutu taró ŋu kondé toworo otete sopowero quro iŋo-iŋoke meté mu naŋge howe qembe. Uni kumimbo iŋo-iŋo meté ŋu huwóŋoro waŋgoko toro puŋomo tokoŋaró qembe iŋondutuye ri piyo taró ŋu. 20 Himeneus koya Aleksanda koya ŋunde naŋge tariyó. Otete piyimi tiriqo, nondo yorero Monimbu kandímo yorotanowó. Ŋunde tero otete meté mu qene iŋoro imemoŋgo Anutu pitu ko kama yesaráŋowari.

*1:1: asáŋowí uni” ŋuko Yesuko rokóŋoro asáŋoní eneŋo khoyó taró.

1:1: Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

1:7: hutuŋo mande” ŋuko komo suki Anutuko Sainai purímo Moses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.

§1:9: unipare roneneŋowí” ŋuko Anutuko yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipareyó tunoqeteŋgo.

**1:11: miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.

††1:12: Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

‡‡1:14: samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.

§§1:18: “ye-ye mande” ŋuko unindo Yuqa noŋgo mande ka rero unipare soso yimiraró.