Polko Sokome Irisayó Mu Nakayáŋoní
Tesalonaika Yendé Unipareko Ŋuno Uró
Mande Kembé
Komo suki uni kato sokome ŋa Grik mandewore nakayáŋaró, ko eneŋo owí nekaró, “Pol,” yaró. Uni ŋuko asáŋowí uni Pol naŋge. (2 Tesalonaika 1:1 weyo qembe.) Itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko enendo kumima naru 50AD quno ŋuno Akaia mirako Korin yendémo ŋuno nakayáŋoro riní Tesalonaika yendémo ŋuno uró. (Asa “50AD” murí muko ŋandiro, ko Yesu nimí pisiyaró, yate kumima naru 50 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.)
Polko naru kapusa ŋunoko Siria mira koro yendé ka, owé Antiok Siria, ŋu rotoro mira enesó-enesówore khete uyaro miti mande yesowoyaró. Asa ko naru irisayómo ŋuno, 48AD quno ŋuno peka, enendo Esia mirawore kho tero uyareyate Mediterenian windi karóŋoro Masedonia mirawore uyaro Tesalonaika yendémo ŋuno kho tero miti mande yesowo yimitoyaró. (Asá yerewí Uni 17:1 weyo qembe.) Ŋunde tero Masedonia unipare qambu qundo iŋondutu taŋgurí, quko Juda uni kumimbo saŋgirí tero kiro mande parámi yaŋgurí. Yiqo, Pol suwono mondó ta yendé rotoro toŋeró. (Asá yerewí Uni 17:10 weyo qembe.) Toŋero Beria yendémo ŋuno uyarero kho tero eneŋo kho kopo Timoti ŋuno rotoro, yate mira tapésina, Akaia mirako Atens yendémo ŋuno uyareró. Imemoŋgo Polko Atens rotoro toŋero khe tukuni naŋge howero Korin yendémo ŋuno yora. Ŋuno yoní Timotiko eneno mahero Tesalonaika uniparetoro piŋa mande ka mironí 1 Tesalonaika sokome ŋu nakayáŋoro riní ŋuno uró. Tukú mande meyowo ka ŋande iŋaró, peka, ko iŋondutu unipare kumi Yesu pitu ko maheweya ŋuro iŋo-iŋo piyimi taŋgurí. Ŋunde ŋuroko sokome ŋa, sokome irisayó ŋundiro, nakayáŋoro riní Tesalonaika ŋuno uró.
Tesalonaika yendé ŋuko yendé parámi ka, Masedonia mira koro yendé korete qu. Ŋuko windi tapémo yora, ko khe parámi ka Rom noŋgo mahero yendé ŋu kewerowore uro Esia mira uyaró. Komo suki Grik unindo yendé ŋu towaŋgurí, quko imemoŋgo Rom unindo mahero raŋgurí. Pol koro naruko ŋuno Juda unipare qambu qundo ŋuno yoraŋgurí.
1
Nore Pol, Sailas, Timoti, norendo sokome ŋa nakayáŋatowó. Ŋunde tato ye Anutu koro huru-huru* “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. Tesalonaika yendémo yoteŋgo, ye Anutu Awananimboya Uni Parámi Yesu Kristo “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. koya womoyoteŋgo, yeno uyarete.
 
Anutu Awananimboya Uni Parámi Yesu Kristo ŋuya samaka-samaka tuwó re yunoní ye newonde imemo yuri qembe.
Polko iŋondutuye ŋuro Anutu yuŋgunaŋaró
Uni topo, norendo naru rokóŋoro murí meté howero yeŋo Anutu yuŋgunaŋoyoteto. Dokoro, iŋondutuye muko parámi horé tete, ko ye soso newonde meté epe ino-ino parámi teyoteŋgo. Norendo Anutu koro huru-huruko ŋuno yeŋo owéye hokoyoteto. Dokoro ye quhurí parámi koroworo kondé kaŋero kondé Anutu iŋondutuwoyoteŋgo.
Ŋunde tiqo, nore ŋande qene iŋoyoteto, ko Anutuko kho hamó tero eneŋo unipareyó wiri yereyote naruyómo “Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo. owero quro ye rokó yereró. Ŋu murí ŋuro quhurí ŋu korowoyoteŋgo. Anutuko murí roneneŋowí mu howeyote. Ŋunde ŋuroko enendo uni o piyimi ye yunoyoteŋgo qu topé piyimi yunoro ye quhurí ŋunde qu korowoyoteŋgo quya noreya yoriní imaqewato. Ŋuko naru kano tunoqeweya, asa Uni Parámi Yesu koya eneŋo sambo simó§ “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. kondé ŋuya sambo koŋgo tunomo tunoqero te suru qembe tunoqewaŋgo. Ko uni soso Anutu kama iŋoyoteŋgo quya uni soso Uni Paráminani Yesu ŋuro miti mande** “miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge. ŋu kama howeyoteŋgo quya rambaruru yereweya. Uni ŋundo ronda-ronda piyimi horé rero piyo tero naru suki-suki Uni Parámimboya eneŋo wimbímboro sine parámiyómboya sewemo yowaŋgo. 10 Asa ene maheweya quno ŋuno eneŋo unipare meté hor醆 “unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge. soso owí hokowaŋgo, ko uni soso mandenani iŋondutuwoyoteŋgo qundo qenero iŋondata parámi tewaŋgo. Ye ŋuya ŋunde tewaŋgo, dokoro, ye mandene iŋoro iŋondutuwoyaŋgurí.
11 Ŋunde ŋuro iŋoro naru rokóŋoro yeŋo Anutuko hariri te inoyoteto. Hariri ŋuko ŋandiro, meté Anutunanimbo oteteye qenero ŋande iŋoweya, no meté neko yerenowó, yero iŋoweya. Ko enendo yeŋo o meté mu tewero quro iŋo-iŋoye ŋu soso riní kondéreweya, ko enendo ye iŋondutuye howero otete meté mu teyoteŋgo ŋu soso riní kondéreweya. 12 Ŋunde tero Anutunanimboya Uni Parámi Yesu Kristo‡‡ “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. koya samaka-samaka tuwó§§ “samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini. yunori unindo oteteye qenero Uni Paráminani Yesu koro owí hokowaŋgo. Ko yeŋo owéye ŋuya hokowaŋgo, dokoro ye Yesu koya womaŋgurí.

*1:1: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.

1:1: “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

1:5: Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.

§1:7: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

**1:8: miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.

††1:10: unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.

‡‡1:12: “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

§§1:12: samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.