6
Nasaret unipareto Yesu koro piyimiŋaŋgurí
(Matyu 13:53-58; Luk 4:16-30)
Asa Yesu koya iŋo-iŋo rewero uniyómboya* “iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró. ŋu noŋgo toŋero eneŋo yendémo uyareŋgurí. Sapat naruko “Sapat naru” ŋuko sonda naru weŋa ŋu. Ŋu naruko ŋuno Juda unipareto huru-huru yayemo huruworo Anutu koro mandí weyoyi iŋoro hariri teyaŋgurí. ŋuno huru-huru yano oro mande rondaqe yunaró. Ŋuno huru-huru yano oro mande rondaqe yunaró.
Yunoní kondé yukuworo ŋande yaŋgurí, “Ŋu date tero iŋote? Dani kato iŋo-iŋo ŋu inaró? O wimbí moré ŋu date teyote?” yaŋgurí. Ŋunde yero ŋande yaŋgurí, “Uni ŋuko kewá koro o murí-murí ŋu towoyara naŋge. Ŋuko Maria naŋuní, ko Jems, Joses, Jutas, Saimon koro paye, ko siwo-kuwí ŋano yoteŋgo, hamómbe?” Ŋundiro yero owí ri umbuní eneŋo piyimiŋaŋgurí.
Ŋunde yiqo, Yesu mande topé ŋande yaró, “Yendé soso quno ŋuno unipareto ye-ye uni ka “ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí. ará te inoyoteŋgo. Quko eneŋo mirayómo, yayó horémoko ará kama te inoyoteŋgo,” yaró. Ŋunde ŋuro Yesuko mira ŋuno o wimbí moré ka tewero mepémo kini. O tomó ta-ta naŋge taró. Asa, se khumo uni kumi saŋayemo kandí riní meté taŋgurí. Kowe uniparetoro iŋondutuye piyimi ŋuro iŋondata parámi taró.
Yesuko iŋo-iŋo rewero uni 12 ŋu kho yunoro asá yereró
(Matyu 10:5-15; Luk 9:1-6)
Asa imemoŋgo yate yendé kumi kutaqewore ŋuno uyaro mande rondaqe yunoyaró. Ŋu naruko ŋuno iŋo-iŋo rewero uniyó 12 ŋu§ “iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró. neko yerero irisa-irisa yorero asá yereró. Ŋunde tero yuqa pusú** “yuqa pusú” ŋuko sambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo. yohowewero quro wimbu kondé yunaró.
8-9 Asá yerero mande kondé ŋande yimiraró, “Ye uyari qembe, quko yeŋo o qoyemboro, puŋgeye, wondo musiyó kumi ma siyowero. Usú ka, khe punu-punu ko kowe punu-punu kanata ŋunde naŋge siyoyi qembe. 10 Yendé kano oro koretero ya kano owaŋgo tiníqo, ya ŋuno naŋge eteyuri qembe. 11 Ko yendé kano unipareto mandeye iŋoro niŋgu-niŋgu kama tiqo, yorotoro yendé sumeyoro ŋuno noko murutómi kheyemo ŋu siyoyi umbuweya. Rokó ŋunde tiqo, unipare ŋundo ŋande qene iŋowaŋgo, ‘Anutuko noreya saŋgirí tete,’ ye iŋowaŋgo,” yaró.
12 Yiní toŋero yendé kano-kano mande ŋande yesowo yimiraŋgurí, “Ye quhuríyemboro newonde surumí teya quhurí ŋu se roti.” 13 Ŋunde yimitoro yuqa piyimi qambu†† “yuqa piyimi” ŋuko sambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo. uni quro koŋgo yohowi toŋi, kiruwó sonoyó se khumo uni qambu kembayemo hausuwoyi meté taŋgurí.
Herotko Jon uroní khumaró
(Matyu 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9)
14 Asa ŋu naruko ŋuno wiri yerete uni ka, owí muko Herot,‡‡ “Herot,” owí kako “Antipas,” ŋundo Galili mira sopo yereró, quko enendo Rom koro wiri yerete uni parámi kasirayómo yora. Wiri yerete uni parámi ŋundo owé parámi ka Herot inaró. Komo Herot koro iwímbo Juda unipare soso wiri yiriníqo, Mariako Yesu pisiyaró. ŋundo Yesu koro piŋayó iŋaró. Uni kumimbo Yesu ŋuro ŋande miraŋgurí, “Jon, sono re-re uni ŋundo uni tapu koŋgo pitu ko otoqaró. Ŋu murí ŋuro wimbu ka enewore kho teyote,” yaŋgurí.
15 Kumimbo ŋande miraŋgurí, “Uni ŋuko Elaija§§ “Elaija” ŋuko Anutu koro ye-ye uni komo qu ka, komo suki kama khumoní Anutuko kina riní samboko oró (2 Wiri yerete Uni 2:11 weyo qembe). Malakai 4:5-6 ŋande yete, ko Elaija pitu ko mahero o ka roŋgaruwoníkata Anutuko unipare soso ronda yereweya. naŋge,” yaŋgurí.
Ko kumimbo ŋande miraŋgurí, “Uni ŋuko ye-ye uni komo yoraŋgo ŋunde qembe,” yaŋgurí.
16 Herotko mande soso ŋu iŋoro ŋande rondaŋaró, “Uni ŋuko Jon naŋge, uni urowe khumaró qu ŋundo pitu ko yote,” yaró.
17-18 Ŋunde yaró, dokoro komo Herot koya Herotias koya epe re-re tariyó. Quko Herotias ŋuko Herot koro payó Filip ŋuro parí. Ŋunde ŋuroko Jonko Herot ŋande mito yaró, “Keto pare ŋu raró ŋundo hutuŋo mande wendaqeyote.” Ŋunde mironí uni parámi ŋundo Jon rero kusi-kusi yano rotaró. 19 Asa pare ŋu, owí muko Herotias, Jon ŋuro saŋgirí taró, quko urowero kheyó moré kini. 20 Dokoro kamímbo Jon ŋuro sasaro tero ŋande ye iŋaró, ko uni ŋuko uni roneneŋowí, uni meté horé qu ka. Ŋunde ye iŋoro Jon soporo naru rokóŋoro mandí iŋoro iŋondata teyara, quko iŋowero quro metéŋoyara.
21 Yate-yate Herotiasko Jon urowero naruyó sopoyara. Sopoyoní naru kano Herotko naru nimímbo pisiyaró ŋuro o ne-ne taró. O ne-ne naruko ŋuno Herot koro kho uni pará-parámboya kuma unindoro uni kembémboya*** “kuma unindoro uni kembé” ŋunde qundo kuma uni 1,000 wiri yereyara. Rom koro wiri yerete uni parámi ŋundo Judia mira ŋuya wiri yereró. Asa ko eneŋo kuma uniyómbo Yerusalem ŋuno kunditero unipare sopo yereyaŋgurí. Galili koro uni pará-parámboya maheŋgurí. 22 Soso mahero o niqo, Herotias nambuní ŋuno uyaro qunoraró.
Qunoroní Herot koya topé-topémboya qenero niŋgu-niŋgu parámi tero ŋande miraró, “Quno ŋuro kimoyómbe tomó tape kunowanope ma parámimbe kunowano. Kimoyó date? 23 Mande kondé yeteno. Nondo mira parámi karo simburí. Keto kira niriqo, mira rondaŋero topé kunowano,” yaró.
24 Ŋunde yiní pare keta ŋundo roto toŋero nimí ŋande oseseyaró, “Ná, qunoroteno ŋuro kimoyó date yewano?”
Yiní mande topé ŋande yaró, “Meté ŋande kirayo. Jon, sono re-re uni ŋuro puŋí toŋoya kembé re mahe kunoní qeneweya kirayo,” yaró.
25 Yiní rohoréŋoro kheŋgeŋo uyaro wiri yerete uni ŋande miraró, “Itaka naŋge Jon, sono re-re uni ŋuro puŋí toŋoya kembé kondómo re mahe nuno,” yaró.
26 Ŋunde yiní Herotko newonde surumí parámi taró, quko uni o kopo naŋgurí ŋuro toŋeyemo mande kondé kusiyoro rotowero mepémo kini. 27 Ŋunde ŋuro kuma uni ka ŋande miraró, “Uya Jon puŋí toŋoya kembé re mahe,” yiní kusi-kusi yano uro puŋí toŋoro 28 kembé kondómo re mahero pare keta ŋu inoní re uyare nimí inaró. 29 Kowe Jon koro iŋo-iŋo rewero uniyó ŋundo o tunoqaró ŋuro iŋoro mahero ukúŋo rero tapuŋaŋgurí. Sowo mande ŋunde naŋge.
Yesuko uni 5,000 o qoyemboro yunaró
(Matyu 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)
30 Asa asá yerewí uni ŋundo††† Uni ŋu Yesuko yorero asá yiriní yendéne-yendéne kho taŋgurí. (Mak 6:7-13 weyo qembe.) khoye ti kini tiní maheŋgurí. Mahero Yesu koya koporo o soso taŋgurí ko mande soso rondaqe yunaŋgurí ŋuro piŋayó miraŋgurí. 31 Ŋu naruko ŋuno unipare qambu naru rokóŋo uyare mahe wuriri yereŋgurí. Ŋunde tiqo, Yesu koya uni ŋuya o newero mepémo kini taŋgurí. Ŋunde ŋuroko uniyó ŋande yimiraró, “Noremata uyareya mira uni kinimo ŋuno imaqato,” yaró.
32 Ŋunde yero mira uni kinimo uyarewero waŋgowore toŋeŋgurí. 33 Toŋiqo, unipare yendé kutaqemo qu yiyo iŋoro koporo khewore mira ŋuno kheŋgeŋo uyaro taka yereŋgurí. 34 Tukú Yesuko waŋgo rotoro mahero unipare qambu ŋu yiyaró. Yiyoro ŋande ye iŋaró, “Unipare ŋu sipsip qembe mu sopo-sopoye moré kini teteŋgo.” ‡‡‡ Mandímboro murí ŋuro Qambuye 27:17 koya Esekiel 34:5 weyo qembe. Ŋunde yero iŋoro sikíye te yunoro mande qambu rondaqe yunaró.
35 Yate suwo tiníqo, iŋo-iŋo rewero uniyómbo§§§ “iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró. Yesu ŋande miraŋgurí, “Nore mira uni kinimo yorato suwo tete. 36 Unipare ŋa asá yereka meté yendéne-yendéne o qoyemboro kimowero toŋi.”
37 Ŋunde yiqo, ŋande yimiraró, “Yendo o qoyemboro yunoyi.”
Yiní ŋande yaŋgurí, “Unipare qambu ŋu o qoyemboro kimoyó parámi naŋge, denarius 200 peka! Nore mepémo kini,” yaŋgurí.
38 Yi mande topé ŋande yaró, “Uya bret date yote ye qeni.”
Yiní uro qenero rohoréŋoro ŋande miraŋgurí, “Bret kandeka ko sono qare irisa ŋunde yotiri,” yaŋgurí.
39 Ŋunde yiqo, ŋande yimiraró, “Unipare soso yika huru-huru enesó-enesó koporo komó saŋano kunditi,” yaró. 40 Huru-huru ŋuko unipare kumi 100 ko kumi 50 ŋunde ronda yere yoroti kunditaŋgurí. 41 Kunditiqo, Yesuko bret koya sono qare ŋu siyoro samboko toŋetero o qoyemboro ŋuro Anutu yuŋgunaŋaró. Ŋunde tero bret rondaqero, sono qare rondaqero, iŋo-iŋo rewero uniyó yunoní se unipare yunaŋgurí. 42 Se yunoyi ni qahuye tinditaró. 43 Ni kini tiní bret sombé-sombé ŋuya sono qare sombé-sombé ŋu se toŋgo kome puŋge tomó ta-ta khe saŋiyoro irisa ŋunde siriyaŋgurí. 44 Asa ŋu naruko ŋuno uni 5,000 ŋundiro o naŋgurí.* Asa urumuni ŋuro qambuye muko 5,000, ŋundiro naŋge uni, pare, simóye soso ŋuro qambuye muko parámi horé, 20,000 peka.
Yesuko sono saŋano khete uyaró
(Matyu 14:22-23; Jon 6:16-21)
45 Asa waka ta Yesuko iŋo-iŋo rewero uniyó “iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró. yimironí waŋgowore sono towo andusina Betisaita yendémo uyari unipare qambu ŋu “Ye toŋi,” yimiraró. 46 Ŋunde yimitoro yorotoro enemata purímo oro hariri teyaró. 47 Teyoní suwo tiníqo, iŋo-iŋo rewero uniyó ŋundo waŋgowore sono towo karóŋoro keweroko naŋge yuri Yesu enemata nokono yaró. “Galili Sono Towo” ŋuko parámi ta. Tapésinaŋgo anduwore qenewero mepémo kini, kapiyamo. Piruyó muko kilomita 20, ko papareyó muko kilomita 9.
48 Yate-yate suwo keweroko horé sono towoko matú parámi mahero waŋgo ŋu kikíŋoní tesaŋgapo sono kiriyoro uyarewero rukusuwaŋgurí. Saraŋowero teyoní Yesu sono towo saŋawore khete-khete maheró. Mahero, waŋgo takawero, ye iŋaró. 49 Quko sono saŋano khetiníqo, qenero ŋande ye iŋaŋgurí, “Ŋu kapo ka,” ye iŋoro kiweyaŋgurí. 50 Dokoro uni soso ŋundo qenero sasaro parámi taŋgurí.
Quko waka ta enendo neko yerero ŋande yaró, “Newondeye kondé yoní. Ma sorewero. Ŋako no.” 51 Ŋunde yero waŋgo saŋano oní, matú parámi ŋu imaqaró. Imaqiní newondeye uraró. 52 Dokoro, komo enendo unipare qambu o qoyemboro yunaró ŋuro murí kama iŋoyi tondaŋiní newondeye kusiyaró.
Yesuko se khumo uni qambu Genesaret ŋuno yoriní meté taŋgurí
(Matyu 14:34-36)
53 Asa Galili Sono Towo ŋu karóŋoro tapémo, mira Genesaret ŋuno, waŋgo kusiyaŋgurí. 54 Uyaro waŋgo rotoro mahi unipareto Yesu qene iŋaŋgurí. 55 Ŋunde tero mira soso ŋuno kheŋgeŋo uyare maheŋgurí. Yesu yendé kano yote, yi iŋoroqo se khumo uni pitikiwore yore koro yerero ŋuno uyareŋgurí. 56 Asa Yesuko yendéne-yendéne uyaró quno ŋuno topoyembo se khumo uni ŋu yorero yendémo ŋuno yorotaŋgurí. Yoroti Yesu mahiní ŋande kirayaŋgurí, “Meté tuwike toworo meté tewano,” yaŋgurí. Ko towaŋgurí muko meté taŋgurí.

*6:1: iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.

6:2: Sapat naru” ŋuko sonda naru weŋa ŋu. Ŋu naruko ŋuno Juda unipareto huru-huru yayemo huruworo Anutu koro mandí weyoyi iŋoro hariri teyaŋgurí.

6:4: ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.

§6:7: iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.

**6:7: yuqa pusú” ŋuko sambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.

††6:13: yuqa piyimi” ŋuko sambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.

‡‡6:14: Herot,” owí kako “Antipas,” ŋundo Galili mira sopo yereró, quko enendo Rom koro wiri yerete uni parámi kasirayómo yora. Wiri yerete uni parámi ŋundo owé parámi ka Herot inaró. Komo Herot koro iwímbo Juda unipare soso wiri yiriníqo, Mariako Yesu pisiyaró.

§§6:15: Elaija” ŋuko Anutu koro ye-ye uni komo qu ka, komo suki kama khumoní Anutuko kina riní samboko oró (2 Wiri yerete Uni 2:11 weyo qembe). Malakai 4:5-6 ŋande yete, ko Elaija pitu ko mahero o ka roŋgaruwoníkata Anutuko unipare soso ronda yereweya.

***6:21: “kuma unindoro uni kembé” ŋunde qundo kuma uni 1,000 wiri yereyara. Rom koro wiri yerete uni parámi ŋundo Judia mira ŋuya wiri yereró. Asa ko eneŋo kuma uniyómbo Yerusalem ŋuno kunditero unipare sopo yereyaŋgurí.

†††6:30: Uni ŋu Yesuko yorero asá yiriní yendéne-yendéne kho taŋgurí. (Mak 6:7-13 weyo qembe.)

‡‡‡6:34: Mandímboro murí ŋuro Qambuye 27:17 koya Esekiel 34:5 weyo qembe.

§§§6:35: iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.

*6:44: Asa urumuni ŋuro qambuye muko 5,000, ŋundiro naŋge uni, pare, simóye soso ŋuro qambuye muko parámi horé, 20,000 peka.

6:45: iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.

6:47: “Galili Sono Towo” ŋuko parámi ta. Tapésinaŋgo anduwore qenewero mepémo kini, kapiyamo. Piruyó muko kilomita 20, ko papareyó muko kilomita 9.