4
Samboko ŋuno wiri yerete unindoro yakutí yora
Tukúsina no toŋeteweqo, samboko mako kosaró. Ko uni ŋuro maŋgó komo uŋgu qembe yiní iŋanowó ŋu ŋande yaró, “Koreko ŋano areka nondo o soso imemo tunoqeweya ŋu witú kerewe,” yaró. Yiní waka ta Yuqa Surumí ŋundo no kondé nondowaró. Nondowoní samboko wiri yerete unindoro yakutí qu ka qenenowó, ko uni kato yakutí ŋuno kunditaró. Uni ŋuko wondo jaspa* “wondo jaspa” ŋuko wondo kekere qu, kumi muko te kome-kome, kumi muko mandumi. ŋuya wondo konilian “wondo konilian” ŋuko wondo mandumi kekere qu. ŋundiro hiyóqeyaró. Ko wá kato yakutí ŋu wuririyaró, ko wá ŋuko wondo emeral “wondo emeral” ŋuko wondo te kome-kome kekere qu. qembe hiyóqeyaró. Wiri yerete unindoro yakutí 24 quko wiri yerete unindoro yakutí kewero qu wuririyaŋgurí, ko yakutí saŋano ŋunoko uni kembé-kembé 24 ŋuno kunditeyaŋgurí. Uni kembé ŋuko tuwi sara qu se teyaŋgo, ko kembayemo uni kembémboro takapu§ “uni kembémboro takapu” ŋunde quko uni kembémboro owí parámi ŋuro rokó tete. gol qu yora. Ko wiri yerete unindoro yakutí moŋgo rowá mahiní kusiro parámi yeyaró. Yeyoní yakutí sumeyo ŋunoko suru hiyó kande saŋiyoro irisa ŋuno yaró. Ŋu suru hiyó ŋuko Anutu koro yuqa kande saŋiyoro irisa ŋunde. Yakutí sumeyo ŋuno ŋuya oka glas ka sono towo qembe ŋuno yaró. Glas ŋuko meté horé, ŋu quroyówore o soso qenewero.
Asa oka yoto-yotoye moré mu nimí kini qundo wiri yerete unindoro yakutí ŋuro taŋgí kasina-kasina yaŋgurí. O yoto-yotoye moré mu ŋuko toŋeye qambu-qambu ŋundo koweye soso, huwóyesina ŋuya pokamaró. Asa o yoto-yotoyó moré mu korete ŋuko laiyon** “laiyon” ŋuko númbowe parámi ka, pusi qembe, quko wimbí moré, mití parámi. qembe. Ko irisayó muko makao urumuni ŋundiro. Ko kapusayó ŋuro umu-kembé muko uni umu-kembé qembe. Ko nimí kiniyó ŋuko karakarambí ka wirepupu teyote ŋundiro. O yoto-yotoye moré mu nimí kini ŋuko enemo-enemo wireye kande saŋiyoro kanata moré. Ko toŋeye qambu koweye soso, wireye kasira quroko ŋuya pokamaró. Kosa suwo naru rokóŋoro kama imaqero ŋande yeyaŋgurí,
 
“Uni Parámi ŋuko Anutu Wimbí Soso,
eneko meté horé, eneko meté horé, eneko meté horé.
Ene komo yora, itaka ŋuya yote, imemoŋgo maheweya.”
Uni wiri yerete unindoro yakutímo kunditeyote ŋundo suki-suki yote, ko o yoto-yotoye moré mu ŋundo eneŋo seré tero owí hokoro yuŋgunaŋoyoteŋgo. 10 Ŋunde tiqo, uni kembé-kembé 24 ŋundo uni yakutímo kunditeyote ŋuro toŋímo rokaráŋo umbu raŋoyoteŋgo ko uni suki-suki yote ŋu potoruku te inoyoteŋgo. Ŋunde tero uni kembémboro takapuye raŋoyi yakutí taŋgímo uní ŋande yeyoteŋgo,
11 “Uni Parámi, ke noreŋo Anutunani.
Keto o soso towaró,
keŋo iŋo-iŋokepo naŋge o soso towi tunoqaró.
Ŋunde ŋuroko norendo meté seré te kunoro
owéŋge hokoro wimbukeporo niŋgu-niŋgu tewato.”

*4:3: “wondo jaspa” ŋuko wondo kekere qu, kumi muko te kome-kome, kumi muko mandumi.

4:3: “wondo konilian” ŋuko wondo mandumi kekere qu.

4:3: “wondo emeral” ŋuko wondo te kome-kome kekere qu.

§4:4: “uni kembémboro takapu” ŋunde quko uni kembémboro owí parámi ŋuro rokó tete.

**4:7: “laiyon” ŋuko númbowe parámi ka, pusi qembe, quko wimbí moré, mití parámi.