5
Sokome piru wakaŋgurí qu ka qeneró
Asa no toŋeteweqo, uni ŋu wiri yerete unindoro yakutímo kunditaró, ko kandí kondéwore sokome piru wakaŋgurí qu ka towaró. Sokomeko ŋunoko nakayá kawore-kawore yaró, ko te sitúmi kande saŋiyoro irisa qundo kondé towo kusiyaró. Asa nondo sambo simó ka* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. wimbí moré qu qenewe kondé yesoworo ŋande yaró, “Dani kato te sitúmi ŋu se rotoro sokome ŋa wisiyowero owí moré?” yaró. Quko uni ka samboko yotepe ma nokono yotepe ma noko quroko yote ŋundo sokome ŋu wisiyoro ŋuro quroko toŋetewero mepémo kini. Asa ko no tendo parámi teyanowó, dokoro uni ka sokome ŋu wisiyoro ŋuro quroko toŋetewero owí moré qu kama yora. Asa uni kembé kato ŋande nimiraró, “Ke ma tendowero. Qeno, Juda unindoro wini quro Laiyon, “laiyon” ŋuko númbowe parámi ka, pusi qembe, quko wimbí moré, mití parámi. Dewit “Dewit” - komo suki Dewitko Israel uniparetoro wiri yerete uni taró. Anutuko Dewit kondé iŋo inaró, ko yate-yate Israel unipare ŋuyako Dewit kondé iŋo inaŋgurí. koro sowe quro Hurí qundo saŋgiríŋo takaró, asa ko enendo meté te sitúmi ŋu se rotoro sokome ŋu wisiyoweya.”
Sipsip Simó ka qeneró
Asa no toŋeteweqo, wiri yerete unindoro yakutí taŋgímo o yoto-yotoye moré mu nimí kini ŋunde keweroyemo ko uni kembé-kembé 24 keweroyemo ŋuno Sipsip Simó ka uri khumaró qembe tero kaŋiní qenenowó. Ŋuko wahí kande saŋiyoro irisa tero toŋí kande saŋiyoro irisa taró. Toŋí muko Anutuko yuqayó kande saŋiyoro irisa ŋu asá yiriní uro nokone-nokone toŋeŋgurí qu. Asa Sipsip Simó ŋundo oro uni wiri yerete unindoro yakutímo kunditeyara ŋuro kandí kondéwore sokome wakaŋgurí ŋu raró. Ŋu riníqo, o yoto-yotoye moré mu nimí kini ŋuya uni kembé-kembé 24 ŋuya Sipsip Simó toŋímo rokaraŋo umburo potoruku re inaŋgurí. Uni kembé ŋu soso enemo-enemo oka gita ŋunde qembe qu se toworo kondó gol§ “gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi. qu se towaŋgurí. Ŋu kondómo ŋu noŋgo pukatutu nuŋgurí qu areró. Pukatutu ŋuko unipare meté horé** “unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge. quro haririye naŋge. Asa yambo keta ka ŋande yaŋgurí,
 
“Keto sokome rero te sitúmi ŋu
se rotowero owéŋge moré.
Dokoro, kuri khumaró,
ko sitúŋgepo unipare Anutu inowero quro kimo yereró.
Unipare kimo yereró ŋuko winiye enesó-enesó moŋgo qu,
mandeye enesó-enesó moŋgo qu,
koweye enesó-enesó moŋgo qu,
ko miraye enesó-enesó moŋgo qu.
10 Keto yori wiri yerete unindoro wini qu tero
Anutu koro o qa-qa uni teteŋgo.
Ko enendo nokono ŋano unipare sopo yereyowaŋgo.”
Sipsip Simómboro owí hokoyaŋgurí
11 Asa no iŋo toŋeteweqo, sambo simó†† “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. qambu purí horé kaŋero wiri yerete unindoro yakutímo, o yoto-yotoye moré mu ko uni kembé-kembé ŋu wuriri yerero yi 12 iŋowe kondé nekero ŋande yaŋgurí,
 
“Sipsip Simó uroyi khumaró mu ŋu o meté rewero quro owí moré.
Ŋunde ŋuro owé parámi, onoŋo parámi,
iŋo-iŋo parámi, wimbu kondé inoya
ará te inoya owí hokoya seré ti!”
13 Ŋunde yiqo, asa o soso yoto-yotoye moré mu: o soso samboko yote qu, nokono yote qu, noko quroko yote qu, windi saŋano yote qu, windi quroko yote quyako ŋande yi iŋanowó,
 
“Uni ŋu wiri yerete unindoro yakutímo kunditeyote ŋuya,
Sipsip Simó ŋu ŋuya,
naru suki-suki ŋuro seré teya ará te yunoya
owéyari hokoya wimbu yunoyi.”
14 O yoto-yotoye moré mu nimí kini ŋundo ŋande yaŋgurí, “Ŋu hamó.” Ko uni kembé-kembé ŋundo rokaraŋo umburo potoruku te yunoyaŋgurí.

*5:2: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

5:5: “laiyon” ŋuko númbowe parámi ka, pusi qembe, quko wimbí moré, mití parámi.

5:5: Dewit” - komo suki Dewitko Israel uniparetoro wiri yerete uni taró. Anutuko Dewit kondé iŋo inaró, ko yate-yate Israel unipare ŋuyako Dewit kondé iŋo inaŋgurí.

§5:8: “gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi.

**5:8: unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.

††5:11: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.