9
Asa sambo simó* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. kandeka qundo uŋgu huwaró. Huwoníqo, no tutu ka sambo rotoro nokono rokaraŋo umbuní qenenowó. Umbuní meré piyimi horé ŋuro kiyó “ki” ŋunde quko mako kusiyowero qu ka. Ŋuya uni kato ki ŋunde towoyote qundo mako kosowero, tuŋiyowero wimbu moré. re inaró. Tutu ŋundo meré kosoní pukatutu parámi, kewá parámi qayote ŋundiro areró. Arero kosa koya sambo koya poka yiriní huriri taró. Ŋunde tiní muŋa katu qambu qundo pukatutu ŋu rotoro nokono umbuŋgurí. Ko muŋa katu ŋundo potómbe koro wimbí ŋunde qembe tunoqaŋgurí. Asa ŋunde uyi ŋande yimiraró, “Komó ko o murí-murí nokono woteyoteŋgo qu ko te ŋu ma roworemoweya. Kini, unipare dani kato Anutu koro rokó qu umu-kembayemo kama yote ŋu naŋge rambaruru yiri.” Ŋunde yimiraró, quko unipare yuri khumowero ŋuro soré yereró. Kini, kombo kandeka quroko naŋge kowe surumí parámi meté yunowaŋgo, kowe surumí ŋuko potómbeko yunoyoteŋgo ŋunde qembe teweya. Ŋu naru ŋunoko unipare khumowero quro khe seqawaŋgo, quko kama khumowaŋgo. Eneko khumowato yero ŋuro surumí parámi horé iŋowaŋgo, quko kindo khumowero ŋuko yorotoro toŋeweya.
Asa muŋa katu ŋuko hosi kuma tewero quro Uni kumimbo kuma tewero quro númbowe parámi ŋu, hosi ŋu, saŋano kunditero kuma kondé teyoteŋgo. Dokoro hosi ŋuya saŋgiríyemboya kuma teyoteŋgo. roŋgaruwoyoteŋgo ŋunde qembe yora. Kembayemo oka uni kembémboro takapu§ “uni kembémboro takapu” ŋunde quko uni kembémboro owí parámi ŋuro rokó tete. gol ŋunde qembe yora. Ko umu-kembaye muko uni umu-kembaye ŋunde qembe. Ko huye muko piru-piru, asa pare huye ŋunde qembe. Ko metoye muko laiyon** “laiyon” ŋuko númbowe parámi ka, pusi qembe, quko wimbí moré, mití parámi. koro mití ŋunde qembe. Ko o aini kato nomoye pokamoyaró, ko wireyemboro niriyó muko hosiko karis se woso uro kuma koro uro niri teteŋgo ŋundiro. 10 Muŋa katu ŋuko kondoŋiriye moré. Ko kondoŋiriye muko potómbe ŋuro kondoŋiriye ŋunde qembe tero kombo kandeka quroko uni saŋga yerero sono oŋgomi piyimi mu yunoyi kowe surumí piyimi tewaŋgo. 11 Sambo simó meré piyimi horé sopoyara ŋundo muŋa katu ŋu wiri yereró. Sambo simó ŋuro owí Hibru mandeworeko ŋande nekoyoteŋgo, “Apaton.” Asa ko Grik mandeworeko ŋande nekoyoteŋgo, “Apolion.” †† Owé irisa muríyari muko ŋandiro: “Uni rambaruru yereyote qu”.
12 Quhurí parámi sowe teweya quro korete qu kini taró. Quko qeno, quhurí pará-pará irisa ŋuya yotiri, imemoŋgo tunoqewari.
13 Asa sambo simó kande saŋiyoro kanata qundo uŋgu huwaró. Huwoníqo, uni maŋgó ka wondo yakut퇇 “wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí. gol Anutu toŋímo yote quro nuŋginí nimí kini keweroye moŋgo yiní iŋanowó. 14 Maŋgo ŋundo sambo simó uŋgu re towoyaró ŋu ŋande miraró, “Asa sambo simó nimí kini ŋunde sono parámi Yufretis ŋuno kusi yereyoní yoteŋgo ŋu yorotoka toŋi,” yaró. 15 Komo Anutuko sambo simó nimí kini ŋu naru ŋunde quro roŋgaru yereró. Ŋu naru ŋunoko unipare soso ronda yiriní huru-huru kapusa tiní huru-huru kanata yuri khumowaŋgo. Asa maŋgo ŋu yiníqo, sambo simó uŋgu towoyaró ŋundo sambo simó nimí kini ŋu yorotaró. 16 Yorotoní kuma uni hosi saŋano kunditeyaŋgurí ŋuro qambuye muko 200 miliyon ŋundiro yiyanowó. Asa qambuye nekoní iŋanowó.
17 Ŋundiro naŋge nondo kapoko hosi ŋuya uni ŋuro saŋano kunditeyaŋgurí ŋuya yiyanowó, ko nomoyemo o aini ka punuwaŋgurí. O aini kumi muko mandumi, kumi muko kinzé na, kumi muko kandawó. Ko hosi ŋuro kembaye muko laiyon koro kembaye ŋunde qembe. Ko maŋgoye moŋgo te suru koya pukatutu koya wondo salfa qayote ŋuya umbuyaró. 18 Unipare soso rondaŋiní huru-huru kapusa ti o pi-piyimi kapusa ŋu, te suru, pukatutu, wondo salfa maŋgoye moŋgo umburó ŋundo huru-huru kanata qu yuri khumaŋgurí. 19 Hosi ŋuro wimbuye muko maŋgoyemo yaró, ko kondoŋiriyemo yaró. Kondoŋiriye muko sire ŋunde qembe kembaye moré, ŋundo unipare rowore yerewero taró.
20 Asa unipare kumimbo o pi-piyimi kapusa quwore kama khumaŋgurí. Uni ŋundo o piyimi kandeyembo teyaŋgo ŋuro iŋoro newonde rohoré kama taŋgurí. Kini, enendo yuqa piyimi§§ “yuqa piyimi” ŋuko sambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo. watí-watí potoruku te inaŋgurí. Ko anutu kota-kota gol, silwa, bras,*** “gol, silwa, bras” ŋuko o aini ka. Gol ŋuko kandawó, silwa ŋuko sara-sara, bras ŋuko soŋga mandumi. wondo ko kewámbo towoyaŋgurí ŋu watí potoruku te inaŋgurí. Ŋu anutu kota-kota towoyaŋgurí ŋundo toŋetewero mepémo kini, mande iŋowero mepémo kini, khete uyarewero mepémo kini. 21 Ko uni yuri khumowero ŋuro muríye, rukusí tewero ŋuro muríye, se simbururu tewero ŋuro muríye, ko momo tewero ŋuro muríye ŋuro iŋoro newonde rohoré kama taŋgurí.

*9:1: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

9:1: “ki” ŋunde quko mako kusiyowero qu ka. Ŋuya uni kato ki ŋunde towoyote qundo mako kosowero, tuŋiyowero wimbu moré.

9:7: Uni kumimbo kuma tewero quro númbowe parámi ŋu, hosi ŋu, saŋano kunditero kuma kondé teyoteŋgo. Dokoro hosi ŋuya saŋgiríyemboya kuma teyoteŋgo.

§9:7: “uni kembémboro takapu” ŋunde quko uni kembémboro owí parámi ŋuro rokó tete.

**9:8: “laiyon” ŋuko númbowe parámi ka, pusi qembe, quko wimbí moré, mití parámi.

††9:11: Owé irisa muríyari muko ŋandiro: “Uni rambaruru yereyote qu”.

‡‡9:13: wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí.

§§9:20: yuqa piyimi” ŋuko sambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.

***9:20: “gol, silwa, bras” ŋuko o aini ka. Gol ŋuko kandawó, silwa ŋuko sara-sara, bras ŋuko soŋga mandumi.