11
Uni irisa ŋundo mande yesowariyó
Asa pako ka usú qembe qu re nunoro ŋande nimiraró, “Otoqoya Anutu koro Ya Surumí* “Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí. ŋuya wondo yakutí “wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí. ŋuya rokó teya unipare yano ŋuno hu-hariri teyoteŋgo ŋu weyo yere. Quko hoŋgo pawa ya kimbino yote ŋu ma rokóŋowero. Dokoro Anutuko yendé ya kimbino yote ŋu uni wini meyowo yunaró. Asa wini ŋundoko yendé kembé surumí ŋu khete woŋoruruworo teyuriyate uyaro kombo 42 ŋunde kini teweya. Kowe nondoko neneŋo mandene yesowowero unine irisa qu asá yerewano. Irisa ŋundoko newonde surumímboro tuwi qu Ŋu naruko ŋuno Juda unipareto o parámi karo newonde surumí parámi tero tuwi piyimi horé ka punuworo nombo kembayemo saŋano raŋoyaŋgurí. punuworo mandene yesowo yeyuriyate uyaro kosa naru 1,260 ŋunde kini teweya.” Uni irisa ŋuko te oliv irisa, suru irisa ŋundo noko soso ŋuro Uni Parámiye ŋuro toŋímo kaŋeyotiri ŋundiro. Asa uni kato uni irisa ŋu rowore yerewero tiqo, kewá maŋgoyari moŋgo umburo eneŋo uni saŋgiríyari ŋu yoqaweya. Ŋunde ŋuroko uni dani kato ene rowore yerewero teroqo, asa eneŋomboro murí ŋuro naŋge khumoweya. Uni irisa ŋundo meté sambo kusiyowero ŋuro wimbuyari tete. Asa ŋunde kusiyori mande yesoworo yeyowari quno ŋunoko sono kama umbuweya. Ko irisa ŋundo sono soso siyori sitú teweya ŋuro wimbuyari tete. Ko eneŋo iŋo-iŋoyari naŋge howero se khumo piyimi kate-kate riri nokono ŋano unipare rambaruru yereyoweya.
Asa mande yesowowero khoyari ŋu kini tiníqo, siku qare piyimi ka meré piyimi horé ŋu noŋgo arete ŋundo uni irisa koya kuma tero taka yerero yuroní khumariyó. Khumori ukúyari muko yendé kembé ŋuro khe parámimo ŋuno yariyó. Yendé kembé ŋuro tapara mande§ “tapara mande” ŋuko sowo mande naŋge. Uni kato sowo mande ŋunde qu yero oka witú yereró. ŋuro ye nekoro ŋande yeyoteto, “Sotom** Komo suki “Sotom” koro unipareto o piyimi horé tiqo, Anutuko woŋga rambaruru yereró (Murí Tero 19 weyo qembe). koya Isip koya,” yeyoteto. Yendé kembé ŋuno komo uni irisa ŋuro Uni Parámiyari re tipiririko†† “tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí. Rom unindo Yesu tipiriri ŋunde quno uroyi khumaró. uri khumaró ŋu. Asa uni koweye enesó-enesó ko miraye enesó-enesó ko mandeye enesó-enesó ko winiye enesó-enesó, asa uni soso ŋundo ukúyari ŋu yiyoro tapu yerewero soré yereyuriyate uyare kosa naru kapusa ko kosa naru sombé ŋunde kini taró. 10 Ko unipare nokono yoteŋgo ŋundo uni irisa ŋu khumowari ŋuro niŋgu-niŋgu parámi tero hoho tero topo-topoyemboro o newonde metémboro yunoyaŋgurí. Dokoro, ye-ye uni‡‡ “ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí. irisa ŋundo unipare nokono yoteŋgo qu ŋu kowe surumí yunoyariyó.
11 Asa kosa naru kapusa ko kosa naru sombé ŋu kini tiníqo, Anutuko yoto-yoto koro yuqa qu huwoní umuyarimo uní otoqo kaŋariyó. Otoqo kaŋiri uni yiyoro sasaro parámi taŋgurí. 12 Otoqoro kusumbo riri uni maŋgó ka sambo koŋgo nekero ŋande yimiraró, “Koreko ŋano ariri.” Yiní uni saŋgiríyarimbo toŋetiqo koporé qurowore samboko oriyó.
13 Asa ŋu naruko naŋge kunduru parámi horé raŋoní yendé ŋu rondaŋiní sombé kande irisa tiní sombé kanata kato piyo taró. Piyo tiní unipare 7,000 ŋuko khumomukaŋgurí. Ko unipare yoraŋgurí quko sasaro parámi tero sambo koro Anutu qu owí hokaŋgurí.
14 Asa quhurí piyimi irisa ŋu kini tete. Quko qeno, naru tukuni ta naŋge kini tiníqo, quhurí piyimi kapusayó ŋu mahewero tete.
Sambo simó weŋa qundo uŋgu huwaró
15 Asa sambo simó§§ “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. kande saŋiyoro irisayó ŋundo uŋgu huwaró. Huwoní uni samboko yoteŋgo qundo kondé ŋande kiwaŋgurí,
 
“Uni Paráminanimboya eneŋo Kristoyó ŋuyako
nokone-nokone ŋaro wiri yerete uni titiri.
Ko enendo suki-suki wiri yereyoweya.”
16 Ko uni kembé-kembé 24 Anutu toŋímo wiri yerete unindoro yakutíyemo kunditeyoteŋgo, ŋundo umu-kembaye ri nokono umbuní Anutu koro potoruku te inoro 17 ŋande yaŋgurí,
 
“Uni Parámi, keko Anutu Wimbí Soso.
Ke itaka yote, ko komo yora.
Keko komo wimbu parámi rero,
unipare wiri yerete.
Ŋunde ŋuro nore yuŋguna kereyoteto.
18 Wini meyowo-meyowo ŋundo newonde saŋgirí taŋgurí,
quko keŋo newonde saŋgirí naruke tunoqa.
Itaka ŋanoko keto uni khumowí mu mande khono yorotoweya,
ko kimo meté sunará simóŋge, ye-ye unike ŋu yunoro
keŋo uni meté horé mu yunoro
owéye moré quya owéye moré kini ŋu ŋuya yunoweya.
Itaka ŋanoko uni danimbo noko rambaruruwoyoteŋgo ŋu
keto rambaruru yereweya.”
19 Asa Anutu koro Ya Surumí qu samboko yote ŋu kosaró. Kosoní katapá ŋu tunomo tunoqaró. Katapá quroko ŋuno mande kondé*** “mande kondé” ŋuko hutuŋo mande naŋge, komo suki Anutuko Sainai purímo ŋuno Moses inoní Israel unipare yunaró. wondo sararaŋgo nakayáŋaŋgurí ŋu tapuŋoyaŋgurí. Ŋunde tunoqiní rowá sine teyoní, niri parámi teyoní, kusiro yeyoní kunduru raŋoní koko taŋgo parámi umburó.

*11:1: Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.

11:1: wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí.

11:3: Ŋu naruko ŋuno Juda unipareto o parámi karo newonde surumí parámi tero tuwi piyimi horé ka punuworo nombo kembayemo saŋano raŋoyaŋgurí.

§11:8: tapara mande” ŋuko sowo mande naŋge. Uni kato sowo mande ŋunde qu yero oka witú yereró.

**11:8: Komo suki “Sotom” koro unipareto o piyimi horé tiqo, Anutuko woŋga rambaruru yereró (Murí Tero 19 weyo qembe).

††11:8: tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí. Rom unindo Yesu tipiriri ŋunde quno uroyi khumaró.

‡‡11:10: ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.

§§11:15: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

***11:19: “mande kondé” ŋuko hutuŋo mande naŋge, komo suki Anutuko Sainai purímo ŋuno Moses inoní Israel unipare yunaró.