12
Mesó parámi kato pare kaya oka tariyó
Asa rokó enesó horé ka koreko sambo saŋano tunoqaró. Rokó ŋuko ŋandiro. Pare kato kosa tuwi qembe re kowí punuwoní, komboko khí kasiramo yoní, tutu 12 ŋundoko uni kembémboro takapu* “uni kembémboro takapu” ŋunde quko uni kembémboro owí parámi ŋuro rokó tete. ŋunde qembe re kembémo raró. Pare ŋu qahu soso taró. Ŋunde tiní simó pisiyowero teroqo kowe surumí parámi tero kondé kiwaró. Asa rokó meyowo kaŋuya samboko koreko tunoqaró. Rokó ŋuko ŋandiro. Mesó saŋgirí piyimi mu parámi horé ka mandumi mu ŋuno yaró. Mesó ŋuko kembé kande saŋiyoro irisa ŋundiro ko eneŋo kembé soso ŋuno wahí kande irisa ŋundiro wotaró. Kembé kande saŋiyoro irisa ŋuno wiri yerete unindoro takapu enemo-enemo yaró. Tutu soso usoworo huru-huru kapusa ti mesó ŋuro kondoŋirimbo huru-huru kanata qu kiriyoro se raŋoní nokono umbuŋgurí. Mesó ŋu pare simó pisiyowero taró ŋuro toŋímo kaŋaró. Ŋunde kaŋero, simó ŋu tunoqiní re uto newano, yero iŋaró. Asa pare ŋu simó urumuni pisiyaró ko simó ŋundo usú aini ka re toworo uni wini soso kondé wiri yereweya. Ŋunde pisiyoní waka ta Anutuko simó ŋu riní eneno koreko oro wiri yerete unindoro yakutíŋomo oró. Oní pare ŋu sore uyaro yendé ka Anutuko komo mira wimbímo roŋgaruwaró quno ŋuno uyaró. Ŋuno te-qímboro riníyate uyaro kosa naru 1,260 ŋunde taró.
Asa kuma parámi samboko tunoqiní Maikel koya eneŋo sambo simóŋomboya “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. mesó piyimi ŋuya kuma parámi taŋgurí. Ŋunde tiqo, mesó ŋuya eneŋo sambo simóŋomboya enepa kuma topé taŋgurí. Quko enendo kuma takawero quro wimbuye moré kini. Ŋunde ŋuroko samboko yorowero mepémo kini. Ŋunde tero mesó saŋgirí piyimi mu parámi horé ŋu re raŋi umburó. Ŋuko sire komo suki tunoqaró ŋu, owí muko, “Diapolos,” yeyoteŋgo, ko owí kako, “Satan,” Owé ŋu, “Diapolos,” murí muko ŋandiro: yesará yereyowero uni. Ko owé ŋu, “Satan,” murí muko ŋandiro: mande kho yunowero uni. Norendo “Monimbu” nekoyoteto. ŋu yeyoteŋgo. Enendo nokono unipare soso kaná yereyote. Asa eneya sambo simóŋomboya yore raŋi nokono umbuŋgurí.
10 Ko no sambo koŋgo maŋgo ka kondé ŋande yiní iŋanowó,
 
“Itakako Anutunanimbo nore rambaruru koŋgo norewero tete ŋuya
eneŋo wimbí ŋuya unipareyó wiri yereyote naruyó ŋuya tunomo tunoqete,
ko eneŋo Kristo ŋuko wimbu tunomo rete.
Dokoro, ŋu uni ŋundo kosa suwo Anutu koro toŋímo kaŋero
topo-toponani mande kho yunoyote ŋu,
itakako uni ŋu re raŋi ute.
11 Topo-toponani muko yoto-yotoyemboro kama nuŋgurí iŋoro
khumowero ŋuro kama piyimiŋaŋgurí.
Kini, enendo Sipsip Simómboro sitúŋomo wimbu rero
mande yesowaŋgurí ŋuwore wimbu rero
uni saŋgiríye ŋu takayi umburó.
12 Ŋunde ŋuro sambo koya wini samboko yoteŋgo ŋuya,
ye soso meté niŋgu-niŋgu parámi ti qembe.
Quko noko koya windi koyako, ininiyaqe.
Dokoro uni yesará yereyote ŋundo itaka yeno ute.
Uro ŋande iŋote, neneŋo narune tukuni naŋge, ye iŋote.
Ŋunde ŋuro saŋgirí parámi horé tete.”
13 Asa mesó piyimi ŋuko re raŋi nokono umburo iŋaró. Iŋoro enendo pare ŋundo simó urumuni pisiyaró ŋu kowe surumí inaró. 14 Ŋunde inoní pare ŋu karakarambí koro wire irisa siyoro pombome uyaro eneŋo yendé mira wimbímo yora quno ŋuno uyaró. Ŋu mirako ŋuno te qímboro riní yate-yate kumima naru kapusa koya kombo kande saŋiyoro kanata naŋge rotoro kini taró.§ Kumima naru kapusa koya kombo kande saŋiyoro kanata ŋuko kosa naru 1,260, ŋuko kombo 42 ŋundiro. Ŋuno sire ŋundo rambaruruwowero mepémo kini. 15 Asa ko sire ŋundo sono maŋgówore mindaró. Sono ŋu parámi tero uro pare ŋu howaró. Asa sire ŋundoko, ŋunde teweka sono ŋundo pare ŋu reweka woŋga kini tiní, yero iŋaró. 16 Quko nokopo pare ŋu samakaŋaró. Noko ŋu aŋgero sono sirendo maŋgówore mindiní umburó ŋu nemukaró. 17-18 Ŋunde tiní sire ŋundo pare ŋuya saŋgirí taró. Ŋunde tero uyaro naŋo-simó kumimboya kuma teweya. (Ŋuko unipare dani kato Anutu koro mande kondé qu howeyoteŋgo ŋu. Ŋunde tero Yesu koro mandí yesowo yero ŋu howeyoteŋgo.)

*12:1: “uni kembémboro takapu” ŋunde quko uni kembémboro owí parámi ŋuro rokó tete.

12:7: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

12:9: Owé ŋu, “Diapolos,” murí muko ŋandiro: yesará yereyowero uni. Ko owé ŋu, “Satan,” murí muko ŋandiro: mande kho yunowero uni. Norendo “Monimbu” nekoyoteto.

§12:14: Kumima naru kapusa koya kombo kande saŋiyoro kanata ŋuko kosa naru 1,260, ŋuko kombo 42 ŋundiro.