14
Sipsip Simómboya uni 144,000 ŋuya yambo keta qu yaŋgurí
Asa toŋeteweqo, Sipsip Simó Saion purímo* “Saion” ŋuko Yerusalem naŋge, dokoro Yerusalem Saion purímo saŋano yora. kaŋeyoní qenenowó. Kaŋeyoní uni 144,000 eneŋo owímboya Iwímboro owímboya umu-kembayemo nakayáŋaró ŋuya ŋuno kaŋeyaŋgurí. Kaŋeyoyi no sambo koŋgo maŋgo ka iŋanowó. Maŋgo ŋuro niriyó muko sono parámi umbuyote ŋundiro, ko kusiro parámi yeyote ŋundiro, ko unindo gita kasiyoteŋgo ŋundiro taró. Ko unipare qambu qundo wiri yerete unindoro yakutí ameno, o yoto-yotoye moré mu nimí kinimboya uni kembé-kembé toŋeyemo yambo keta qu yaŋgurí. Ko uni 144,000 noko noŋgo kimo yereró “kimo yereró” ŋuro murí muko ŋandiro: unipareto o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteŋgo. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowaŋgo. ŋu naŋgeko yambo ŋu meté iŋowaŋgo. Ŋu uni ŋuko paretoya etero Anutu toŋímo pusú Anutu koro sokomeko ŋande yaró, ko o kate-kate Anutu toŋímo pusú yora, ko uni ka murí kate-kate taró qundo pusú tunoqaró. Asa ko Juda unindo ŋande yaŋgurí, ko uni ka murí pusú ŋunde qu tarómbe ma o pusú ka towaró qundo Anutuko kutaqe ŋuno uyarewero mepémo kini. Koretero enendo o qa-qa tero sara tunoqeroqota kutaqe ŋuno meté uyareweya. kama taŋgurí. Dokoro sara naŋge yoteŋgo. Ŋu uni ŋundo Sipsip Simómbo dano toŋewero tiníqo, ŋuno howeyaŋgurí. Noko uni keweroye moŋgo kimo yereró. Kimo yiriní ŋu uni ŋundo kho eŋgé korete woteyote qu qembe eneŋombo eneŋo rero Anutu koya Sipsip Simómboya yunaŋgurí. Eneko kota kama yeyaŋgo. Eneko potóye moré kini.
Sambo simó kapusa qundo mande yesowaŋgurí
Asa ko sambo simó ka§ “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. pombome sambo keweroko oní qenenowó. Ŋundo miti mande** “miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge. suki-suki yote ŋu yero noko ŋuro miraye enesó-enesó, winiye enesó-enesó, mandeye enesó-enesó, koweye enesó-enesó ŋu yesowo yimitoro kondé ŋande yero nekaró, “Itaka ka Anutuko uni soso ronda yerewero naruyó ŋu tunoqete. Ŋunde ŋuro ye sasaro te soreya Anutu noko sambo windi sono umó soso towomukaró ŋu potoruku te inoya owí hokoyi qembe.”
Ko sambo simó irisayó qu korete ŋu howero ŋande yaró, “Yendé kembé parámi Bapilon ŋu piyo ta, piyo ta! Enendo uni wini soso yoriní eneŋo momo simbururu murí ŋu wain qembe nero kape-kape tero iŋo-iŋoye rambaruruwaró.”
Ko sambo simó kapusayó qu irisayó ŋu howero kondé nekoro ŋande yaró, “Dani kato siku qare potoruku te inoro kapí-kapí ŋu potoruku te inoro rokó ŋu umu-kembémo kandímo reweya quko 10 Anutu koro newonde saŋgirí piyimi ŋu wain qembe neweya. Anutuko sono kondé piyimi ŋu rero eneŋo saŋgirí parámiyómboro topako hausuwaró. Asa uni ŋundo topé piyimi tero sambo simómboro toŋeyemo Sipsip Simómboro toŋímo kewá tiwi wondo salfa qayote quno ŋuno kowe surumí piyimi reweya. 11 Ko naru suki-suki kewáko ŋu noŋgo pukatutu koreko oyoweya. Dani kato siku qare potoruku te inoro kapí-kapí ŋu potoruku te inoro rokó ŋu umu-kembémo kandímo reweya quko kosano suwono kama imaqeyoweya.” 12 Asa ko otete ŋu tunoqiníqo, unipare meté horé qu†† “unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge. Anutu koro mande kondé qu howero Yesu kondé towoyoteŋgo ŋundo kondé kaŋewaŋgo.
13 Asa no maŋgo ka sambo koŋgo umbuní iŋowe ŋande yaró, “Mande ŋande nakayáŋo. Naru ŋa noŋgo yate unipare Uni Parámi iŋondutuwoyate khumowaŋgo ŋuko meté horé yowaŋgo!”
Yiní Yuqa Surumímbo ŋande yaró, “Iyo, ŋundo koweyumuye rotoro imaqewaŋgo. Dokoro oteteye muko tunomo tunoqeweya.”
Eŋgé siyowero naru ŋu tunoqaró
14 Asa no toŋetero koporé ka sara-sara qu qenenowó, ko kato unindoro naŋuní qembe tero koporéko kunditeyaró. Enendo uni kembémboro takapu‡‡ “uni kembémboro takapu” ŋunde quko uni kembémboro owí parámi ŋuro rokó tete. gol qu kembémo rero suke mití moré qu ka re kandímbo towaró. 15 Towoní sambo simó kako§§ “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowoní sunará teyoteŋgo. Ya Surumí*** “Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí. moŋgo mirako umburo uni koporéko kunditeyaró ŋu kondé ŋande miraró, “Nokono o eŋgé mando tiníqota siyowero naru ŋu tunoqete. Ŋunde ŋuro sukekepo toŋo!” 16 Ŋunde yiníqo, uni koporéko kunditeyaró ŋundo sukeyó re noko saŋano raŋoro o eŋgé mando teyaró ŋu toŋaró.
17 Ko sambo simó kako suke mití moré qu ka toworo Ya Surumí samboko yote ŋuro quro koŋgo mirako umburó. 18 Ko sambo simó kako wondo yakut톆† “wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí. ŋuro te suru sopowero ŋundo wondo yakutí rotoro umburo sambo simó suke mití moré mu towoyaró ŋu kondé ŋande miraró, “Noko koro wain eŋgé soso ŋuko mando taŋgurí. Ŋunde ŋuro sukekepo eŋgémboro utóŋo ŋu soso toŋoya eŋgé ŋu se kopo qembe!” 19 Ŋunde yiní sukeyó re toworo re nokono raŋoro noko koro wain koro utó ŋu soso toŋaró. Toŋoro eŋgé se raŋoní kondó parámi wain khete woŋomuniŋoyote quroko ŋuno uró. Kondó ŋuko Anutu koro newonde saŋgirí parámi ŋu. 20 Asa yendé parámi sumeyoro kondómo wain eŋgé khete woŋomuniŋaŋgurí. Ŋunde ti sitú kondó moŋgo nokono umburo usaye uró ŋuko kilomita 300 ŋunde uró. Ko koreko areró ŋuko aini hosi‡‡‡ “hosi” ŋuko númbowe parámi mu, ko uni saŋano kunditero sopoyote quno o aini maŋgómo yote qu wosoní hosi anduwore uyareyote. Ko hosi koro maŋgó ŋuko mita kanata ko sombé koreko yote. maŋgoyemo yote ŋunde qembe areró.

*14:1: Saion” ŋuko Yerusalem naŋge, dokoro Yerusalem Saion purímo saŋano yora.

14:3: kimo yereró” ŋuro murí muko ŋandiro: unipareto o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteŋgo. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowaŋgo.

14:4: Anutu koro sokomeko ŋande yaró, ko o kate-kate Anutu toŋímo pusú yora, ko uni ka murí kate-kate taró qundo pusú tunoqaró. Asa ko Juda unindo ŋande yaŋgurí, ko uni ka murí pusú ŋunde qu tarómbe ma o pusú ka towaró qundo Anutuko kutaqe ŋuno uyarewero mepémo kini. Koretero enendo o qa-qa tero sara tunoqeroqota kutaqe ŋuno meté uyareweya.

§14:6: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

**14:6: miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.

††14:12: unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.

‡‡14:14: “uni kembémboro takapu” ŋunde quko uni kembémboro owí parámi ŋuro rokó tete.

§§14:15: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowoní sunará teyoteŋgo.

***14:15: Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.

†††14:18: wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí.

‡‡‡14:20: hosi” ŋuko númbowe parámi mu, ko uni saŋano kunditero sopoyote quno o aini maŋgómo yote qu wosoní hosi anduwore uyareyote. Ko hosi koro maŋgó ŋuko mita kanata ko sombé koreko yote.