22
Yoto-yoto yunowero sono qu ka qeneró
Asa sambo simó ŋundo* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. yoto-yoto yunowero sono qu, sono glas qembe hiyóqaró ŋu witú nereró. Sono ŋuko Anutu koya Sipsip Simómboya wiri yerete unindoro yakutí moŋgo umburo uro yendé kembé keweroko ŋuno khe parámi ŋu howero uyaró. Ko sono ŋuro sume-sumeyoro kewá yoto-yoto yunowero qu ŋuno yora. Asa kewá ŋuko kombo rokóŋoro eŋgé teyara, ko komiri ŋundo meté uni wini soso roŋgaru yiriní meté tewaŋgo qu. O takuni unipare saŋayemo kaŋuya kama yoweya. Anutu koya Sipsip Simómboya wiri yerete unindoro yakutíyari muko ŋuno yori kho simóŋomboko ŋuro khoyó teyowaŋgo. Ŋunde tero eneŋo umu-kembé qeni umu-kembayemo eneŋo owí nakayáŋoweya. Ŋunde tiní huriri kaŋuya ŋuno kama maheweya, ko suru koro hiyó ko kosa koro hiyó ŋu kaŋuya kho kama tewari. Kini. Anutu, Uni Parámimboko hiyó unipare yunoweya. Ŋunde tiní naru suki-suki wiri yereyowaŋgo.
Yesuko waka ta mahewero tete
Asa sambo simó ŋundo “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. ŋande nimiraró, “Mande ŋako hamó naŋge, unipare meté iŋondutuwowaŋgo. Uni Parámi ŋu, Anutu, ŋundo ye-ye unindoro “ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí. yuqaye okokowoní otoqoro ene mande yesowo yeyoteŋgo. Enendo sambo simóŋo asáŋoní umburo ene kho uniyó, witú yereweka o ŋu waka ta tunoqiní, yero iŋaró.
“Iŋoyi. No waka ta mahewano! Unipare dani kato ye-ye unindoro mande qu sokomeko yote ŋa iŋo howeyote quko meté horé yowaŋgo.”
No Jon, nondo mande ŋa soso iŋoro o soso ŋu qenenowó. Asa ŋunde tero no sambo simó ŋundo o witú nereró ŋuro potoruku te inowero quro khímo rokaráŋanowó. Quko ŋande nimiraró, “Ŋu ma tewero!” yaró. “Noko kho simó naŋge, keya, topokepoya, ye-ye unindoya uni soso mande sokomeko ŋano yote qu howeyoteŋgo quya, nore soso ŋunde naŋge. Anutu naŋge potoruku te inoyoto qembe.”
10 Yero ŋande nimiraró, “Ye-ye mande§ “ye-ye mande” ŋuko unindo Yuqa noŋgo mande ka rero unipare soso yimiraró. Mande ŋunde quko uniparetoro oteteye rondaŋarómbe ma newondeye rukisoyaró. ŋako sokomeko yote, ŋu ma tapuŋowero. Kini. Anutuko o ŋu tewero qu, ŋu kutaqemo teweya. 11 Unipare o piyimi teyoteŋgo qu, asa o piyimi ŋu naŋge watí teyuri qembe. Ko unipare o murí enesó-enesó piyimi teyoteŋgo qu, asa o murí enesó-enesó piyimi ŋu naŋge watí teyuri qembe. Ko unipare roneneŋowí,** “unipare roneneŋowí” ŋuko Anutuko yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipareyó tunoqeteŋgo. asa o roneneŋowí mu naŋge watí teyuri qembe. Ko unipare meté horé mu, asa o meté horé mu naŋge watí teyuri qembe.”
 
12 “Iŋoyi. No waka ta mahewano. Unipare kimo yunowero ŋu re mahewano. Uni kanata-kanatako otete teyaŋgurí ŋuro mepé tewero mahewano. 13 Noko A, o korete qu; noko Z, o weŋa qu. Nondo na o soso ŋuro hurí tanowó, ko nondo na o soso rewe kini teweya.
14 “Unipare kowe punu-punuye sonowoyuri sara teyote ŋundo naŋge meté horé yowaŋgo. Ŋunde sonoworo meté yendé ŋuno owaŋgo ko yoto-yoto koro kewá ŋuro eŋgé siyoyi. 15 Unipare otete piyimi horé teyoteŋgo, rukusí teyoteŋgo, se simbururu teyoteŋgo, unipare yuri khumoyoteŋgo, anutu kota-kota potoruku te yunoyoteŋgo, mande kota iŋoro ŋu naŋge yeyoteŋgo, ŋu unipare ŋundo Anutu koro yendé sumeyo yorowaŋgo.
16 “No Yesu, nondo sambo simóne rewe yeno uro mande ŋa ye Anutu koro huru-huruyó†† “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu. ŋu re yuna. Nondo naŋge Dewit‡‡ “Dewit” - komo suki Dewitko Israel uniparetoro wiri yerete uni taró. Anutuko Dewit kondé iŋo inaró, ko yate-yate Israel unipare ŋuyako Dewit kondé iŋo inaŋgurí. koro Sisani ko Dewit koro Sowe qu. No Tutu Kumuní parámi hiyóqeyote ŋunde yoteno.”
17 Asa Yuqa Surumímboya Sipsip Simó ŋuro parímboya ŋande yetiri, “Ke mahe.” Uni soso mande ŋa iŋoteŋgo, ye ŋuya ŋande yi qembe, “Ke mahe.” Dani uni kato sono koro khumoyote, ŋu meté mahiní. Eneŋombo yoto-yoto koro sono ŋu kimoyó moré kini qu ŋu reweya.
18 “Uni soso ye-ye mande sokomeko yote ŋa iŋoyoteŋgo, nondo mande kondé re ye yunoweka iŋoyi. Ko uni kato mande ka enesó mu re ŋa mandeko ŋano soweyote tiníqo, asa ŋu o piyimi horé. O piyimi sokomeko ŋuro yaró, ŋu Anutuko uni ŋu saŋano reweya. 19 Ko yate uni ka ye-ye mande sokomeko yote ŋa noŋgo mande ka se rotowaŋgo tiníqo, ŋu piyimi horé. Ŋunde tiní Anutuko kusiyoní yoto-yoto koro kewáko ŋuno eŋgé kama reweya, ko yendé kembé surumímo kama oweya. Kewá ŋuya yendé ŋuya ŋuro sokome ŋano qunoko nakayáŋaró.”
20 Uni ŋundo o soso ŋaro yesowote, itaka ene yete, “Iyo, no waka ta mahewano.”
Ŋu hamó. Yesu, Uni Parámi, ke mahe.
21 Uni Parámi Yesu koro samaka-samaka tuwó§§ “samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini. ye soso yeno yoweya.

*22:1: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

22:6: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

22:6: ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.

§22:10: “ye-ye mande” ŋuko unindo Yuqa noŋgo mande ka rero unipare soso yimiraró. Mande ŋunde quko uniparetoro oteteye rondaŋarómbe ma newondeye rukisoyaró.

**22:11: unipare roneneŋowí” ŋuko Anutuko yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipareyó tunoqeteŋgo.

††22:16: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.

‡‡22:16: Dewit” - komo suki Dewitko Israel uniparetoro wiri yerete uni taró. Anutuko Dewit kondé iŋo inaró, ko yate-yate Israel unipare ŋuyako Dewit kondé iŋo inaŋgurí.

§§22:21: samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.