21
Sambo keta qu, noko keta qu qeneró
Asa nondo sambo keta qu, noko keta qu, qenenowó. Dokoro sambo korete qu, noko korete qu, ŋu soso kini ta. Windi parámi ŋuya kini ta. Ko nondo yendé surumí ŋu, Yerusalem keta qu, ŋu qenenowó. Ŋuko pare ka kame tewero nakayá teyote ŋundiro naŋge Anutu rotoro sambo koŋgo umburó. Umbuní wiri yerete unindoro yakutí moŋgo maŋgo ka nekoní iŋanowó, “Qeni. Itakako Anutuko uniparetoya kunditero keweroyemo yoweya, ko eneŋo unipareyó yowaŋgo. Anutu eneŋombo eneya yoweya, ko ene Anutuye yoweya. Yotoro tendo sonoyó se rotoweya. Unipare kaŋuya kama khumowaŋgo, newonde surumí kama tewaŋgo, kama tendowaŋgo ko kowe surumí kama tewaŋgo. Dokoro o komo qu ŋu soso kini ta.”
Asa uni yakutímo kunditeyaró ŋundo ŋande yaró, “Qeni. Nondo o soso rewe keta tunoqemukote.” Yero ŋande yaró, “Mande ŋa nakayáŋo, dokoro mande ŋako hamó horé, unipare soso meté iŋondutuwowero tewaŋgo.”
Yero ŋande nimiraró, “O soso tunoqemuka! Noko A, o korete qu, noko Z, o weŋa qu. Uni ka sonondoro khumote quko, nondo meté yewe meré sono yoto-yotoyó moré ŋu tuwó neweya. Uni ka takaweya qundo o meté-meté ŋu riní eneŋo no Anutuyó yowe ene neneŋo simóne yoweya. Quko uni kumimbo soreyoteŋgo, ko kumimbo iŋondutu kama teyoteŋgo, ko kumimbo murí enesó-enesó piyimi mu howeyoteŋgo, ko kumimbo unipare yuri khumoyoteŋgo, ko kumimbo se simbururu teyoteŋgo, ko kumimbo rukusí teyoteŋgo, ko kumimbo anutu kota-kota potoruku te yunoyoteŋgo, ko uni soso mande kota-kota yeyoteŋgo qu, ŋu wini ŋuko yendé wondo tiwi salfa ŋuno qayote quno ŋuno uwaŋgo. Asa ŋuko kindo khumowero irisayó qu.”
Yerusalem keta qu qeneró
Asa sambo simó ka* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. nono maheró. Ŋuko sambo simó kande saŋiyoro irisa ŋundo o piyimi horé weŋa quro kondó kande saŋiyoro irisa ŋunde qu towaŋgurí ŋuro qu ka. Mahero ŋande nimiraró, “Ke mahekata Sipsip Simómboro parí ŋu witú kerewe, itaka kame tete.” 10 Ŋunde yero noriní iŋo-iŋone rohoréŋoro mira purí ka piru quno ŋuno orowó. Oro Yerusalem, yendé surumí ŋu Anutu rotoro sambo koŋgo umburó ŋu witú nereró. 11 Anutu koro sine parámi ŋu yendé ŋuno tunoqaró. Hiyó muko wondo kekere ŋu jaspa “wondo jaspa” ŋuko wondo kekere qu, kumi muko te kome-kome, kumi muko mandumi. ŋuro hiyó ŋundiro, glas kekere qu qembe naŋge. 12 Asa yendé ŋuko hoŋgoyó parámi horé. Ko hoŋgo pawaŋomboro makoyó 12 yora. Sambo simó 12 qundo mako sumeyoro ŋuno kaŋeyaŋgurí. Ko Israel unindoro wini qu 12 ŋuko owéye mako kanata-kanata quno ŋuno yoraŋgurí. 13 Asa hoŋgo kosa aretesina ŋuno makoyó kapusa yora. Ko taŋgí irisa-irisawore ŋuno makoyó kapusa-kapusa yora. Ko kosa utesina ŋuno makoyó kapusa yora. 14 Asa hoŋgo ŋuko kandarama 12 ŋunde qundo kimanimo kondé samakaŋoyaŋgurí. Ko kandarama saŋano ŋuno Sipsip Simómboro asá yerewí uni 12 “asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí. ŋuro owéye ŋuno yora.
15 Sambo simó noya mande yeyaró ŋundo gol usú ka§ “gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi. re towaró. Usú ŋuko yendé kembémboya makoyómboya hoŋgo pawaŋomboya rokóŋowero usú qu. 16 Yendé kembé ŋuro hoŋgo pawaŋo parámi tero piruyó ŋuya papareyó ŋuya ene ŋunde na. Sambo simó ŋundo usúŋombo yendé ŋu rokóŋoní taŋgí kanata ŋuro rokó ŋuko rokó piru qu 12,000 ŋundiro, ko taŋgí nimí kini ŋuya suruŋo ŋuya rokó kanata naŋge. 17 Ko hoŋgo pawa ŋuya rokóŋoní putimiŋo ŋuro rokó ŋuko rokó tukuni qu 144 ŋundiro. Rokó tukuni ŋuko unindoro kande sombémboro piruyó ŋundiro, ko sambo simó ŋundo rokó ŋu howaró. 18 Anutuko hoŋgo pawa ŋu jaspa wondopo towaró, ko yendé kembé ŋu golpo naŋge towoní glas qembe hiyóqaró. 19 Yendé kembé ŋuro kimanimo ŋuno wondo kate-kate kimoyó parámi mundo nakayáŋaró. Wondo korete ŋuko jaspa, irisayó ŋuko sapaia, kapusayó ŋuko aket, nimí kini ŋuko emeral, 20 kandeka ŋuko sadonikis, kande saŋiyoro kanata ŋuko konilian, kande saŋiyoro irisayó ŋuko krisolait, kande saŋiyoro kapusayó ŋuko baril, kande saŋiyoro nimí kini ŋuko topas, kande irisayó ŋuko krisopres, khe pusirí kanata ŋuko haiasin, ko khe pusirí irisayó ŋuko ametis. 21 Asa mako 12 ŋuko wondo sara-sara** “wondo sara” ŋuko wondo horé kini. Kini, windi quroko sono qare kato ri tunoqeyote. Ŋuko kekere horé, ko kimoyó parámi. Pareto wondo ŋu rero núsawa tero guŋgute puŋeyemo wuriri kusiyoteŋgo. kimoyó parámi mundo towaró. Mako kako wondo sara-sara ene ŋunde qundo naŋge towaró. Yendé kembé keweroko ŋuno khe ŋuko golpo naŋge, ko glas ŋunde qembe hiyó naŋge.
22 Yendé kembémo ŋuno Ya Surumí ka†† “Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí. ŋuno kama qenenowó. Dokoro Uni Parámi, Anutu Wimbí Soso ŋuya Sipsip Simómboya, ŋu irisa ŋundo Ya Surumí ŋunde tunoqariyó. 23 Ko ŋu yendémo ŋuno kosa koya kombo koya hiyó kama raŋoyari. Dokoro Anutu koro sine parámi ŋundo yendé ŋu hiyó inoyaró, ko Sipsip Simómbo suru qembe hiyóqaró. 24 Uni wini soso ŋundo yendé kembé ŋuro hiyómo naŋge uya mahe teyowaŋgo. Ko noko koro wiri yerete uni ŋundo oye meté-meté mu siyoro ŋuno mahewaŋgo. 25 Naru kano hoŋgo pawa ŋuro makoyó kama tuŋowaŋgo, dokoro huriri ka yendé kembémo ŋuno kama maheweya. 26 Uni wini soso koro oye meté-meté mu ko owéye meté ŋu se ŋuro quroko owaŋgo. 27 Quko o pusúmbe ma uni ka o murí enesó-enesó piyimi mu teyoteŋgope ma uni mande kota yeyoteŋgo, ŋunde quko ŋuro quroko kama owaŋgo ŋu. Kini horé. Sipsip Simómbo kumi owéye yoto-yoto koro sokomeko nakayáŋaró, asa ŋu unipare ŋundo naŋgeko ŋuro quroko owaŋgo.

*21:9: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

21:11: “wondo jaspa” ŋuko wondo kekere qu, kumi muko te kome-kome, kumi muko mandumi.

21:14: asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.

§21:15: “gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi.

**21:21: “wondo sara” ŋuko wondo horé kini. Kini, windi quroko sono qare kato ri tunoqeyote. Ŋuko kekere horé, ko kimoyó parámi. Pareto wondo ŋu rero núsawa tero guŋgute puŋeyemo wuriri kusiyoteŋgo.

††21:22: Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.