20
Kumima naru 1,000 ŋu
Asa no sambo simó ka* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. sambo roto umbuní qenenowó. Umburo meré piyimi horé ŋuro ki ŋu “ki” ŋunde quko mako kusiyowero qu ka. Ŋuya uni kato ki ŋunde towoyote qundo mako kosowero, tuŋiyowero wimbu moré. re toworo kandímboko utó kondé parámi ka ŋuya re towoyaró. Re toworo mesó parámi ŋu kondé towaró. Mesó ŋuko sire komo suki yora, owí muko, “Diapolos,” ŋuko “Satan” Owé ŋu, “Diapolos,” murí muko ŋandiro: yesará yereyowero uni. Ko owé ŋu, “Satan,” murí muko ŋandiro: mande kho yunowero uni. Norendo “Monimbu” nekoyoteto. naŋge. Asa sambo simómbo utó kondémbo re kusiyoyoníyate uya kumima naru 1,000 ŋunde kini teweya. Kusiyoro re raŋoní uro meré piyimi horémo ŋuno uró. Ŋuno raŋoro meré koro maŋgó wisumuŋoro kondé kusiyoní enendo uni wini pitu ko kaná yerewero mepémo kini yate kumima naru 1,000 ŋu kini teweya. Ŋu kini tiníqota utó kondé ŋu orosoyiri naru tukuni ta uya mahe teweya.
Asa no wiri yerete unindoro yakutí kumi qenenowó. Anutuko uni ŋu saŋano kunditeyaŋgurí ŋu wimbu yunoní unipare ronda yereyaŋgurí. Ko no unindoro kapoye qambu yiyanowó. Uni ŋundo Yesuko mande yaró ŋu yesoworo Anutu koro mandí rero kondé towoyaŋgurí. Ŋunde ti saŋgiríyembo puŋeye toŋi khumaŋgurí. Uni ŋundo siku qare ŋuya kapí-kapí ŋuya potoruku kama te inaŋgurí, ko rokóŋo umu-kembayemo ko kandeyemo kama raŋgurí. Asa uni ŋuko yoto-yoto pitu ko rero Kristo§ “Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. koyako unipare wiri yiriyate kumima naru 1,000 ŋunde kini teweya. (Uni khumowí meyowo ŋundo yoto-yoto pitu ko kama raŋgurí. Yate kumima naru 1,000 ŋu kini tiní otoqaŋgurí.) Asa uni ŋu koretero yoto-yoto pitu ko raŋgurí ŋuko uni tapu koŋgo pitu ko otoqowaŋgo ŋuro wini korete qu. Ŋu unipare meté horé ŋu** “unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge. koretero pitu ko otoqowaŋgo qundo meté horé yowaŋgo. Kindo khumowero irisayó qu, ŋundo sopo yerewero mepémo kini. Kini, enendo Anutu, Kristo koro o qa-qa unipare yotoro kumima naru 1,000 qunoko Kristo koya unipare wiri yerewaŋgo.
Monimbuko hamó piyo taró
Asa kumima naru 1,000 ŋu kini tiníqota kusi-kusi yayómboro makoyó kosoní Monimbuko roto toŋeweya. Toŋero, uni wini soso yorero kaná yiriní kuma parámi tewato, yero iŋowaŋgo. Ŋu wini ŋuko mira kasina-kasina yoteŋgo, Gok, Makok neko yereyoteto, ko qambuye muko parámi horé, sotama windi tapémo yote ŋundiro. Asa kuma uni ŋundo mira soso qu noŋgo mahero unipare meté horémboro huru-huru wuririyoro Anutuko yendé nuŋgurí iŋoyote ŋu wuririyaŋgurí. Ŋunde tiqo, kewá sambo koŋgo umburo kuma uni soso hamó yoqamukaró. 10 Yoqamukoní Anutuko uni yesará yerero kaná yereró ŋu re raŋoní yendé wondo tiwi salfa ŋuno qayote quno ŋuno uró. Komo siku qare koya ye-ye uni kota ŋuya ŋuno uriyó. Asa kapusa ŋundo ŋuno kosa suwo suki-suki kowe surumí korowoyowaŋgo.
Uni khumowí soso mande khono kaŋaŋgurí
11 Asa no wiri yerete unindoro yakutí sara-sara parámi ŋuya uni ŋuno kunditeyara ŋu qenenowó. Sambo koya noko koya qene sore tiri, asa ŋunde naŋge mepéye moré kini. 12 Asa no uni khumowí mu yiyanowó, uni owéye moré ko uni owéye moré kini qu, soso ŋundo wiri yerete unindoro yakutímo amuno kaŋaŋgurí. Ŋuno kaŋi sokome kumi rosaraqaró, ko sokome meyowo ŋuya rosaraqaró. Meyowo ŋuko yoto-yoto koro sokome qu. Asa Anutuko uni khumowí soso ronda yerero oteteyemboro sokome quno nakayáŋaŋgurí ŋuro kimo yunaró. 13 Ŋu naruko ŋuno windi enepa naŋge uni khumowí eneno yoteŋgo ŋu yorotoní otoqaŋgurí. Ko kindo khumowero koya uni khumowí ŋuro yendéye†† “uni khumowí ŋuro yendéye” ŋuko Juda unipareto ŋande ye iŋaŋgurí, ko uni soso khumoro yendé amuno ŋuno uyaŋgurí. enepa naŋge uni khumowí eneno yoteŋgo ŋu yorotoní otoqaŋgurí. Ŋunde otoqoroqo oteteye sokome quno nakayáŋaŋgurí ŋuro kimo raŋgurí. 14 Ŋunde tiqo, Anutuko kindo khumowero koya uni khumowí ŋuro yendéye ŋuya yore raŋoní yendé kewá parámi qayote quno ŋuno uriyó. Yendé kewá parámi ŋuno qayote ŋuko kindo khumowero irisayó qu. 15 Ko dando owéye yoto-yoto koro sokomeko ŋuno kama nakayáŋaŋgurí quko, asa uni ŋu se raŋoní yendé kewá parámi ŋuno qayote quno ŋuno uŋgurí.

*20:1: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

20:1: “ki” ŋunde quko mako kusiyowero qu ka. Ŋuya uni kato ki ŋunde towoyote qundo mako kosowero, tuŋiyowero wimbu moré.

20:2: Owé ŋu, “Diapolos,” murí muko ŋandiro: yesará yereyowero uni. Ko owé ŋu, “Satan,” murí muko ŋandiro: mande kho yunowero uni. Norendo “Monimbu” nekoyoteto.

§20:4: Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.

**20:6: unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.

††20:13: uni khumowí ŋuro yendéye” ŋuko Juda unipareto ŋande ye iŋaŋgurí, ko uni soso khumoro yendé amuno ŋuno uyaŋgurí.