19
Samboko unipare qambu qundo yambo yaŋgurí
Ŋunde yiníqo, no niri ka samboko tunoqiní iŋanowó. Niri ŋuko unipare qambu horé qembe qundo ŋande yeyaŋgo,
 
“Anutu owí hokato!
Anutunani ŋundo naŋge rambaruru koŋgo noreweya.
Eneko owé parámi, wimbu parámi horé.
Dokoro otetenani rondaŋeyote quno ŋuno
iŋo-iŋo hamó, roneneŋowí mu naŋge howeyote.
Hamó, simbururu pare parámi ŋundo
simbururu piyimi ŋuwore enendo noko unipare rambaruru yereró.
Ŋunde ŋuro Anutuko topé piyimi te inaró.
Pare ŋundo Anutu koro kho simó qu yuroní khumaŋgurí,
ŋunde ŋuro Anutuko o taró ŋuro topé te inaró.”
Ŋunde yero pitu ko ŋande kiwaŋgurí,
 
“Anutu owí hokato!
Enendo yendé ŋu qaní pukatutu koreko suki-suki oweya!”
Ko uni kembé-kembé 24 ŋunde ŋuya o yoto-yotoye moré mu nimí kini ŋundo rokaráŋo umbu raŋoro Anutu wiri yerete unindoro yakutímo kunditeyaró ŋu potoruku te inoro ŋande yaŋgurí,
 
“Hamó, Anutu owí hokato!”
Ŋunde yiqo, wiri yerete unindoro yakutí moŋgo maŋgo ka mahero ŋande yaró,
 
“Ye Anutu koro kho simóŋo eneŋo soreyoteŋgo,
ye uni owéye moré kini quya uni owéye moré qu,
ye soso Anutu seré te inoyi!”
Sipsip Simómbo kame tewero taró
Ŋunde yiníqo, no niri ka iŋanowó. Niri ŋuko unipare qambu horé qembe, sono parámi qembe, kusiro parámi yero ŋururuŋete ŋundiro. Ŋundo ŋande yaró,
 
“Anutu owí hokato!
Dokoro Uni Parámi ŋu, Anutunani, Wimbí Soso tero
unipare hamó wiri yereyote!
Niŋgu-niŋgu hamó-hamó teya newonde meté teya
eneŋo owí hokato!
Dokoro Sipsip Simó epe re-re tewero quro naruyó tunoqiní
parímbo eneŋo roŋgaruworo sopoyote.
Ko Anutuko pare ŋu qene rotoní tuwi kekere qu punuwaró.
Tuwi ŋuko sara-sara horé ko pusú ka ŋuno kini.
(Tuwi ŋuko unipare meté horémboro oteteye roneneŋowí ŋuro rokó naŋge.)
 
Asa sambo simómbo* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. ŋande nimiraró, “Mande ŋa nakayáŋo. Uni Anutuko neko yiriní Sipsip Simómbo epe re-re tewero ŋuro o ne-ne naruko mahewaŋgo ŋuko meté horé yowaŋgo.” Ŋunde yeroqo ŋande nimiraró, “Mande ŋako Anutu koro mande hamó mu.”
10 Ŋunde yiníqo, khímo rokaráŋo umbu raŋoro potoruku te inowero tanowó. Quko enendo ŋande nimiraró, “Ma. No, ke, topo-topokepo mande Yesuko yesowaró ŋu iŋomukoteŋgo, nore soso kho simó naŋge. Anutu naŋge potoruku te ino qembe. Dokoro Yesuko mande yesowaró ŋuko Yuqawore naŋge ye-ye mande “ye-ye mande” ŋuko unindo Yuqa noŋgo mande ka rero unipare soso yimiraró. Mande ŋunde quko uniparetoro oteteye rondaŋarómbe ma newondeye rukisoyaró. riní tunoqeyote.”
Uni kato hosi sara-sara qu ŋuno yoní qeneró
11 Asa no sambo qenewe kosoní hosi ka “hosi” ŋuko númbowe parámi ka, unindo saŋano kunditero irisa uyareyotero. sara-sara qu ŋuno yoní qenenowó. Uni kato hosi ŋuro saŋano kunditeyaró, owí muko ŋandiro: “Khoyó meté sopoyote,” ko “Otete hamó qu naŋge teyote.” Enendo iŋo-iŋo meté naŋge howero unipare ronda yerero kuma teyote. 12 Toŋí muko kewá suru raŋoyote ŋundiro, ko wiri yerete unindoro takapu§ “wiri yerete unindoro takapu” ŋunde quko wiri yerete unindoro owí parámi ŋuro rokó tete. qambu kembémo yaró. Kowímo ŋunoko owé ka nakayáŋaró. Enendo naŋge owé ŋu iŋote, ko uni meyowo muko kini. 13 Kowe punu-punu piru** “kowe punu-punu piru” ŋunde qu unipareto kowe punu-punuye meyowo weheŋoyaŋgurí. qu re sitúmbo sonowo punuwaró. Ko owí ŋande yero nekoyoteŋgo, “Anutu koro mandí.” 14 Ko sambo koro kuma uni qu tuwi kekere, sara-sara, pusú kini ŋu se punuworo hosiye sara-sara quno kunditero ŋu howero maheŋgurí.
15 Asa suke parámi ka mití manaŋga mu maŋgó moŋgo areró. Suke ŋu re toworo uni wini soso yutoro taka yereweya, ko tesaŋga ka aini qembe mu re toworo sopo yereweya. Enendo uni kato wain eŋgé kondó parámimo rumuniŋoyote ŋunde qembe khoyó tiní Anutu Wimbí Soso ŋuro saŋgirí parámi ŋu wain eŋgémboro sonoyó ŋu tunoqete. 16 Kowe punu-punuyómo ko pekímo owé ka nakayáŋaró. Owé ŋuko ŋandiro:
 
“Wiri yerete Uni soso ŋuro Wiri yerete Uni,
ko Uni Pará-pará soso ŋuro Parámiye.”
17 Asa no sambo simó ka†† “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. qenewe kosako kaŋero nú koreko sambowore pombomeyoteŋgo ŋuro kondé nekero ŋande yimiraró, “Ye maheya Anutu koro o ne-ne naru parámimo ŋano kopoyi! 18 Ŋunde teya ye wiri yerete unindoro koweyemboro suŋgiye, ko kuma unindoro sopo-sopoyemboro suŋgiye, ko uni wimbuye kondé-kondé quro suŋgiye, ko hosi koro suŋgiyemboya uni hosi saŋano kunditeyoteŋgo ŋuro suŋgiye ŋu newaŋgo. Ko yeko uni soso quro koweyemboro suŋgiye ŋu newaŋgo, uni kina yoteŋgo ŋuya ko uni kumimboro kho simó‡‡ “kho simó” ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini. yoteŋgo qu, ko uni owéye moré kini quya uni owéye moré qu, ye ŋu soso newaŋgo.”
19 Ko no siku qare ŋuya noko koro wiri yerete uni ŋuya, eneŋo kuma uniye ŋuya kopoyuri ŋu yiyanowó. Koporo, uni hosiko kunditaró ŋuya kuma uniyó ŋuya kuma tato, yero iŋaŋgurí. 20 Quko uni ŋundo siku qare ŋuya ye-ye uni kota ŋuya yore kondé yondowaró. Komo ye-ye uni kota ŋundo siku qare samakaŋowero quro o wimbí moré tero unipare kaná yiriní siku qare ŋuro rokó rero kapí-kapímboro potoruku te inaŋgurí. Asa uni hosiko kunditaró ŋundo irisa ŋu yore raŋoní yendé wondo tiwi salfa ŋuno qayote quno ŋuno uriyó. 21 Ŋuno uri uni hosiko kunditaró ŋundo kuma uni meyowo ŋu suke parámi maŋgó moŋgo tunoqaró ŋuwore yuroní khumaŋgurí. Ŋunde tiqo, nú soso mahero suŋgiye nemukoyi qahuye tinditaró.

*19:9: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

19:10: “ye-ye mande” ŋuko unindo Yuqa noŋgo mande ka rero unipare soso yimiraró. Mande ŋunde quko uniparetoro oteteye rondaŋarómbe ma newondeye rukisoyaró.

19:11: hosi” ŋuko númbowe parámi ka, unindo saŋano kunditero irisa uyareyotero.

§19:12: “wiri yerete unindoro takapu” ŋunde quko wiri yerete unindoro owí parámi ŋuro rokó tete.

**19:13: “kowe punu-punu piru” ŋunde qu unipareto kowe punu-punuye meyowo weheŋoyaŋgurí.

††19:17: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

‡‡19:18: “kho simó” ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini.