18
Bapilon yendé ŋu piyo taró
Ŋunde yiníqo, no sambo simó ka* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. qenewe sambo rotoro umbute. Eneko wimbí parámi horé, ko eneŋo sine parámiyómbo noko soso hiyóqaró. Ene kondé nekoro ŋande yaró,
 
“Piyo ta! Yendé kembé parámi Bapilon ŋu piyo tiní
kore piyimi qundo ŋuno kunditeyoteŋgo.
Itakako yuqa pusú quya, nú pusú quya
siku qare pusú piyimi mu ŋuya soso kusi yiri ŋuno yoteŋgo.
Dokoro uni wini soso qundo eneŋo se simbururu oteteyó howero
wain qembe nero kape-kape piyimi taŋgurí,
ko noko koro wiri yerete unindo eneya simbururu piyimi taŋgurí,
ko noko koro uni situwi rewero kho teyoteŋgo qu,
ŋundo eneŋo situwiyó moŋgo mone parámi raŋgurí.”
Ŋunde yiní maŋgo ka sambo koŋgo yiní iŋoweqo ŋande yaró,
 
“Uniparene, ye yendé ŋu rotoya mirako umbi.
Yate ye eneŋo quhuríŋo ŋuya nembe rewaŋgo koro.
Ko yate ye ŋuya eneŋo quhuríyómboro topé piyimi ŋu rewaŋgo koro.
Dokoro quhuríŋo muko parámi purí tero koreko samboko ŋunde oyote.
Ko Anutuko otete piyimiŋo ŋu soso iŋoyote.
Enendo o piyimi te yunaró ŋuro rokó ŋuwore naŋge te ini qembe.
Oteteyómboro topé piyimi ŋu ri irisa tiní ini qembe.
Do o piyimi ka teyara ŋu wain qembe ri irisa tiní ini neweya.
Enendo eneŋo owí hokoro situwi parámi siyara.
Ŋundiro naŋge kowe surumí parámi ŋuya newonde surumí parámi ŋuya ini qembe.
Dokoro newondímo ŋande iŋoyaró,
‘Noko wiri yerete pare ka yoteno, wapu kini,
naru kanata quno no newonde surumí kama tewano,’ ŋunde iŋaró.
Ŋunde ŋuroko kosa naru kanata quno naŋge topé piyimi eneno tunoqeweya.
Kindo khumowero, newonde surumí, korare parámi, ŋu soso eneno tunoqeweya,
ko kewámbo soso qaweya.
Dokoro Uni Parámi, Anutuko ŋu qene rondaŋeyote, ŋuko kondé horé.
“Noko koro wiri yerete unindo eneya simbururu piyimi tero eneŋo situwiyó siyaŋgurí. Ŋunde ŋuroko tepo ŋu qaní pukatutu areweya ŋu qenero tendoro newonde quhurí tewaŋgo. 10 Kowe surumí piyimi horé reweya ŋuro hamó sorero sewemo kaŋero ŋande yewaŋgo,
 
“O yendé kembé parámi, iniyaqe, iniyaqe!
Bapilon, ke yendé kembé kondé!
Naru tukuni quno naŋge
quhuríŋgeporo topé piyimi qu keno tunoqete!”
11 Ko noko unindo situwi koro kho teyoteŋgo qundo yendé ŋuro tendoro newonde quhurí tewaŋgo. Dokoro uni kato situwiye kaŋuya kama kimoyowaŋgo. 12 Situwi ŋuko gol, silwa, wondo meté mu, pehe. Ko ŋuko tuwi kekere qu, mandumi mu, kararaŋiwí mu. Ko ŋuko te nuŋgurí meté mu, o soso elefan mitímbo towowí mu, “elefan” ŋuko númbowe parámi horé, númbowe nokono yoteŋgo soso taka yereyoteŋgo. Ko eneŋo mití ŋuya parámi horé. Unindo o kate-kate ŋu mitímbo towoyoteŋgo, ko o ŋuko kimoyó parámi. o te kimoyó parámi mundo towowí mu, o braspo towowí mu, o ainimbo towowí mu, ko o wondo nakayá moré mundo towowí mu. 13 Ko situwi ŋuko sinamon, “sinamon” ŋuko o newero saŋano riqo nuŋgurí muko meté horé. o nuŋgurí newero qu, o pukatutuyó nuŋgurí mu, te sitúmi enesó-enesó nuŋgu-nuŋgurí mu. Ko ŋuko wain, oliv eŋgémboro sonoyó,§ “oliv eŋgémboro sonoyó” ŋuko kiruwó naŋge. plaua meté mu, wit. Ko ŋuko makao, sipsip, hosi, karis, ko unindoro koweyemboya, yuqayemboya.
14 Asa ŋande yewaŋgo, “Newondekepo eŋgé nuŋgurí ŋuro kondé iŋaró. Quko eŋgé ŋu roto toŋeró. Keŋo situwike parámi ŋu soso roto toŋeró, ko kaŋuya kama qeneweya.”
15 Ko unindo situwi koro kho teyoteŋgo ŋundo yendé kembé ŋu noŋgo mone parámi siyaŋgurí, uni ŋundo kowe surumí piyimi reweya ŋuro hamó sorero sewemo kaŋero tendoro newonde quhurí tewaŋgo. 16 Ene ŋande yewaŋgo,
 
“O yendé kembé parámi, iniyaqe, iniyaqe!
Komo tuwi kekere qu, mandumi ŋu punuworo
gol, wondo meté mu, pehe siyoro nakayáŋoyara.
17 Quko naru tukuni quno naŋge
situwi parámi ŋu soso piyo tete!”
Asa waŋgo koro sopo-sopo quya kho uniye ŋuya, uni dani kato windi saŋano ŋuno kho teyoteŋgo quya saŋano khete uyareyoteŋgo, uni ŋundo Bapilon qene sore sewemo kaŋewaŋgo. 18 Kaŋi qaní pukatutu tiní qenero ŋande kiwewaŋgo, “Do yendé kembé ka yote ŋundoko yendé kembé parámi ŋandiro qembe?” 19 Ŋunde yero kuku se kembayemo raŋoro tendoro newondeye quhurí tero ŋande yewaŋgo,
 
“O yendé kembé parámi, iniyaqe, iniyaqe!
Ŋu noŋgo uni soso waŋgowore windi saŋano kho taŋgurí ŋu,
ŋundo situwi parámi siyaŋgurí,
quko naru tukuni quno naŋge piyo tete.
20 Ye samboko yoteŋgo qu,
o yendé ŋuno tunoqaró ŋuro niŋgu-niŋgu ti qembe.
Ye unipare meté horémboya, asá yerewí unindoya, ye-ye unindoya,
ye ŋuya niŋgu-niŋgu ti qembe.
Dokoro Anutuko yendé ŋundo ye o piyimi te yunoyara ŋuro
topé piyimi inaró.”
21 Mande ŋu kini tiníqo, sambo simó kondé kato wondo parámi horé ka wit kuruwowero qu qembe re hoko raŋoní windi saŋano uró. Uní ŋande yaró,
 
“Ŋundiro naŋge Anutuko Bapilon, yendé kembé parámi ŋu, re kondé raŋoní
unindo kaŋuya kama qenewaŋgo.
22 Ŋunde tiní unindo gita kasiyoteŋgo, yambo yeyoteŋgo,
kusí, uŋgu huwoyoteŋgo quro
niriye muko ke quroko kaŋuya kama iŋowaŋgo.
Ko uni kho enesó-enesó tewero quro iŋomukoteŋgo qu
ke quroko kaŋuya kama yuri qenewaŋgo.
Ko wondo wit kuruwoyote ŋuro niriyó
ke quroko kaŋuya kama iŋowaŋgo.
23 Suru koro sine ka
ke quroko kaŋuya kama hiyóqeweya.
Ko uni kaya pare kaya epe re-re titiri quro niriyó
ke quroko kaŋuya kama iŋowaŋgo.
Dokoro keŋo uni situwiyemboro kho taŋgurí
ŋundo nokono uni parámi horé yoraŋgo,
ko keto uni wini soso ŋu
keŋo kapo rukusíŋge enesó-enesó ŋu tero kaná yereyara.
24 Asa unindo ye-ye unindoya unipare meté horémboya yuri khumoyi
sitúye windoroŋoní yendé ŋuno umburo yora.
Hamó, unipare soso nokono yuri khumaŋgurí ŋuro sitúye yendé ŋuno umburo yora.”

*18:1: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

18:12: “elefan” ŋuko númbowe parámi horé, númbowe nokono yoteŋgo soso taka yereyoteŋgo. Ko eneŋo mití ŋuya parámi horé. Unindo o kate-kate ŋu mitímbo towoyoteŋgo, ko o ŋuko kimoyó parámi.

18:13: “sinamon” ŋuko o newero saŋano riqo nuŋgurí muko meté horé.

§18:13: “oliv eŋgémboro sonoyó” ŋuko kiruwó naŋge.