17
Siku qare kaya pare kaya yiyaró
Sambo simó* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. kondó kande saŋiyoro irisa towaŋgurí qu kato mahero no ŋande nimiraró, “Ke mahe! Simbururu pare piyimi ŋu sono parámi saŋano kunditeyote, asa eneko topé piyimi qu reweya. Nondo witú kerewe teteno. Noko koro wiri yerete uni soso ŋundo pare ŋuya simbururu teyaŋgo. Ko noko uni soso ŋundo eneŋo se simbururu oteteyó ŋu wain qembe nero kape-kape taŋgurí.”
Ŋunde yero noriní iŋo-iŋone rohoréŋoro mira wimbímo uyarenowó. Ŋu mirako ŋunoko no pare ka siku qare ka mandumi quro saŋano kunditeyoní qenenowó. Siku qare ŋuko owé qambu kowí saŋano ŋuno maŋgoraró, ko owé soso ŋuko Anutu yesaráŋoyoteŋgo naŋge. Siku qare ŋuko kembé kande saŋiyoro irisa ko wahí kande irisa ŋundiro taró. Asa pare ŋuko kowe punu-punu ka mandumi enesó-enesó se reyaró, ko o nakayá enesó-enesó gol qu, “gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi. wondo kekere qu, wondo sara-sara meté-meté ŋu “Wondo sara” ŋuko wondo horé kini. Kini, windi quroko sono qare kato ri tunoqeyote. Ŋuko kekere horé, ko kimoyó parámi. Pareto wondo ŋu rero núsawa tero guŋgute puŋeyemo wuriri kusiyoteŋgo. reyaró. Ŋunde tero topa golpo towaŋgurí ka re towaró. Topako ŋuno otete piyimi enesó-enesó koya eneŋo se simbururu pusú oteteyómbo yoní maŋgoraró. Ko umu-kembémo owí nakayáŋaró. Owé ŋu, mande tapuŋowí ŋuko § “mande tapuŋowí” ŋunde quko iŋo-iŋo ka Anutuko komo tapuŋoro itaka naŋge wisiyo yunoyote. ŋandiro,
 
“Bapilon, yendé kembé parámi mu,
ŋuko simbururu pare soso quro náye horé,
ko noko koro otete piyimi horé ŋuro simburí.”
Asa nondo qenewe pare ŋuko wain ka nero kape-kape taró. Wain ŋuko unipare meté horé ** “unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge. ŋuro sitúye. Unipare ŋundo Yesu iŋondutuworo yesowaŋgurí.
Asa no qenero iŋondata parámi horé tanowó. Ŋunde tewe sambo simó ŋundo ŋande nimiraró, “Do karo iŋondata parámi tete? Asa nondo pare ŋuya siku qare kembé kande saŋiyoro irisa, wahí kande irisa ŋu korowoyote ŋuro mande tapuŋowí ŋuro murí kimirowano. Siku qare ke qenete ŋuko komo yora, itaka kama yote, quko meré piyimi horé mu ŋu noŋgo arero woŋga piyo tewero tete. Asa noko uni kumi, Anutuko noko sambo towaró quno owéye yoto-yoto koro sokomeko kama nakayáŋaró mu, wini ŋundo siku qare ŋu qenero yukuworo iŋondata parámi tewaŋgo. Dokoro ene komo yora, itaka kama yote, quko imemoŋgo maheweya.
“Uni ka iŋo-iŋoyó meté tiníqo, enendo o ŋuro iŋoní tondaŋeweya. Kembé kande saŋiyoro irisa ŋunde quko mira purí kande saŋiyoro irisa ŋundiro, ko pare ŋundo mira purí kande saŋiyoro irisa ŋunde ŋuro saŋano kunditeyote. 10 Ko kembé kande saŋiyoro irisa ŋunde quko wiri yerete uni kande saŋiyoro irisa naŋge. Kandeka ŋunde quko komo kini taŋgurí, ko kanatako itaka yote, ko kanata kato imemoŋgo mahero naru tukuni ta naŋge yoweya. 11 Asa ko siku qare komo yora, itaka kama yote, ŋuko wiri yerete uni kande saŋiyoro kapusayó ŋundiro. Eneko wiri yerete uni kande saŋiyoro irisa ŋunde qembe, ko woŋga piyo teweya.
12 “Ko wahí kande irisa ke qenete ŋuko wiri yerete uni kande irisa quko itaka owéye moré kini. Imemoŋgo enendo owé ŋu rero naru tukuni naŋge siku qarendoya unipare soso wiri yerewaŋgo. 13 Wiri yerete uni ŋundo soso iŋondutuye kanata naŋge tero owé parámiyemboya wimbuyemboya soso se siku qare inowaŋgo. 14 Enendo Sipsip Simómboya kuma tewaŋgo. Quko Sipsip Simómbo taka yereweya, dokoro eneko uni pará-pará ŋuro uni parámiye, ko wiri yerete unindoro wiri yerete uniye. Ko unipare Sipsip Simómboya yowaŋgo ŋuko enendo nekoro rokó yiriní hamó howeyoteŋgo.”
15 Ŋunde yero ŋande nimiraró, “Sono parámi simbururu pare ŋuro saŋano kunditeyoní qenete. Ŋuko unipare wini pará-pará qu, huru-huru pará-pará qu, koweye enesó-enesó qu, mandeye enesó-enesó qu. 16 Ko wahí kande irisa ke qenete ŋu, ŋuya siku qare ŋuyako simbururu paretoya saŋgirí tewaŋgo. Ŋunde tero rambaruruworo re kowe punu-punuyó soso se rotoro kowímboro suŋgí nemukoro re kewáko qayi qaweya. 17 Qeno, Anutuko iŋo-iŋoye riní eneŋo iŋo-iŋoyó howero wimbuye siku qare inowaŋgo. Inoyi siku qare ŋundo unipare wiri yereyate Anutu koro mandí ŋuko hamó teweya. 18 Ko pare ke qenete ŋu, ŋuko yendé kembé parámi ŋundo noko koro wiri yerete unindoro kembéye yote.”

*17:1: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

17:4: “gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi.

17:4: “Wondo sara” ŋuko wondo horé kini. Kini, windi quroko sono qare kato ri tunoqeyote. Ŋuko kekere horé, ko kimoyó parámi. Pareto wondo ŋu rero núsawa tero guŋgute puŋeyemo wuriri kusiyoteŋgo.

§17:5: mande tapuŋowí” ŋunde quko iŋo-iŋo ka Anutuko komo tapuŋoro itaka naŋge wisiyo yunoyote.

**17:6: unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.