Jems
Jems kë yahi tëglebë pasë
1
Bo Jems Gotonabë, Tako Ho Jisas Klaisnabë manawa wege ho. Bo some pasë ekë yahi nëkeketëyo. Sobo we ita tële Israelbë afenëbo lilife lilife mëta kë nibowai ekoujobë oneho. Sobo lale klijimu.
Hobota wesibi kënegebëye, seme kalëlego mëgëtanabë wesibi
O bobë, Jisasme kë lowene sle egletelobë afani na oneglëni, some tetëbo hobota wesibi fata mëgletëyona, na sobo kë wesibi hwi eglomona, kwe sobo kë wesibi mehwi eglomome, fleflesu wesibiwa. Këme nëgeme, sobo melowene egelome. Këha su kë nëgebëye some melëme olafa mëto, sobo Gotome lowene slemu laletelomu. Këha su some hobota eglibetemobëme laito na ebë life mago tetëbo lowene aholokwana ti elome. Na hobota eglibetelobë afutuku bubë wege yawe malolole. Kwe sobo melë egelona, sobo hobota eglibetelowa egelona kwe sobo ebona flo egelome, na sobo Goto kë tole lëgletlebë lowenebëme hana afolo egelomemu.
Ho li lale loweneme, afolo lëglena, kwe Gotome fwa satakune lolole
Kwe loweneme yalë afololëglena, kwe bu Gotome takune lololeme, na lëlëme. Melëme nëgeme Goto bu tako fleflesumu lalële iniwa onehome lowene lëglëmebëme bu wame hana loglomeme. Kwe bu Gotome melowene sle lëletleme bu lëgëtatenëme na mana takune lololeme. Lebutako lowenena asa takune malolole. Matëbemu. Fëyemene? Ho bu lebutako lowenena wesibime takune loglolena kwe bubë lowene haliji tu fenene melë asa malëletle. Bo some tutuneme gali nolëyo, sobo melë asa elo. Fëyemene? Këha lowenena ho Gotome wesibime takune loglolena, wesibi Tako Ho mago fa hana logotleme. Hanane mu. Bu melowene asa malëletle, “Goto bome wesibi lëglënëmefe.” Wëyewa. Bu tële lowenena ho lëtabe. Këbë tële lowene bume kiki lalëbobukwake na bu këme nëgeme bu jowa lowene mëta fwa hana lëtabe.
Wesibi jwa enëne name, wesibi feilawa enënename, Jems okokwe tlome
Jisasme kë lowene sle mëgletlabë afani na oneglëni, wesibi jwa nëgena kwe lalowa bu fleflesu matla. Goto bume mehwi loglomeme nëgeme, letitabo enëneha mëtabëyame. 10 Jisasme kë lowene sle mëgletlabë oneho balitina kë nëgebë. Melëme, bu kwe fleflesu mëglame Jisas Klaisbë lokwalëfewa mëtabëa. Këme nëgeme bu iniwa wesibina bu kwe tëbo mëglitayame bu ti tahweji fene maklëfa mle na mitigo. 11 Bo megali, kliji bubë atëtena, lokwalena na kaka lëkekeme, bubë atëtena agosaba lakokowa lëtamëme, na bubë tahweji mata lamaklëfawa lëtamë na bubë tahweji laegëtikwawa na bubë lale weniyane latëbowa lëletë. Bu baliti ho fene, bu iniwa wege motla motla, kwe bu hokweinawa gigli mëglame. Këbë wesibi bubë kwe tëbo mëgletëmeme.
Goto bu seme ululu sle lalëtakefëna, tëbo lowene belëme hana ki lëkake
12 Feilawa hobota onehome fata mëgletëmena na bu hobota mëglibetlawa mlame, kwe këha oneho bu fleflesu matla. Këme nëgemë. Tokwafe kwe Goto bume lale ëhwati tafa lëglëmeme. Goto bu megali sle wafi tle, “Bume kë tole mëgletlabë enëneme kë ëhwati tafa lëglëmeme.” 13 Hobë tëbo lowene huju lëgëtatlena, bu melowene asa malële, “Goto bome tëbo lowene elë bu ki lëkake.” Weye. Tëbo lowene Gotome hana ki lëkakeme. Na Goto home, tëbo lowene elë hana ki lëkakeme. 14 Kwe sebobë tëbo lowene kë nëgebëye, buwa seme tëbo lowene elë kiki lëbebokwake. Kë lowene tëbowa seme sosogëna lolona na kiki lëbebokwake, tëbo lakale nogotlabëme. 15 Bo gali nelë ebë waflë galime. Ebë tëbo lowene loglotle wame huju lëglena bu mëse nëba fene ehole. Na ke maninibo tëbo takowa na bu tetëbo wesibi lotle, na kë tetëbo wesibi logotlebëye, naglime fata lotle. 16 O bobë afanino na oneglënino, këbë maninibo tëbo some ki asa malëbebokwake. 17 Iniwa lale lale wesibi kë glo nëglekefëyabë, kë heven life mago metujukefle. Klijina, yemena, sëgetobana, kë blëge togotomebë Aya, kë lale wesibi iniwa buwa seme lëtelëbakëkefëna. Kë Aya kë nëgebë bu lowene hihijika hana lëlekëfe. Bu kë nëgebë, kliji elulego mago amtëtomba fenene këha hana lële. Bu melëbë nane, heletabo lële na ita afluja lële, amtëtomba fenene. Weye. Goto bu melëgëtabekëfewa lalële. 18 Bu melë bëme tole lële sebo bubë nëbale fene nëtabetla nëlame. Bu sebobë aya fene mefata lëletëname. Na bu kwe bubë nëgali galina seme jine lëlëtëna. Na sebobë maninibo kwe bu mëta fwa kesi mëleme. Na kë onehome Goto meaniji latlome bubë, bu wesibi blëge blëge totomena.
Sobo gali aholokwane elome na esogo elelëlome
19 O bobë afanino na oneglënino. Sobo ebë wesibi salowene sle eletemo. Sobo iniwa aholo bo sle etome, na alabuju galina mana tafu etatemome na sobo hokweinawa momatame asa ëjuwetigo. 20 Sobo enisusu asa elo matëbe, ho li hokweinawa enisusu lëglena bu Gotobë naba li mëta lale ho nane. 21 Këme nëgeme tetëbo lowene, sobobë lowene mëta kë fata mëglekefëtëyobë, aholokwana ti elome. Na flalego tafana Gotobë gali mana fa etlome. Goto kë gali somëta wafi gwa telutatëyo. Këbë gali kë nëgebë sobo lale unaunalëme ëhwati tafa këna fa egotlome.
22 Sobo Gotobë tafa sle gali aholonawa asa aholokwane elo. Weye. Sobo esogo esogo eglelëmome. Aholokwanewa egelona, kwe sobo sobolalo, kule kule lalelogo. 23 Kwe ho li Gotobë tafa sle gali aholo nawa aholokwane lëglena na esogo hana lëglelëlena. Kwe ho bu weniyane tu mëta hwi loglolebë fenene. 24 Bubë weniyane hwi lolole, kwe ita bu hokweinawa bubë weniyane lamëmëtewa lëkaketle. Bobë weniyane habetabone? 25 Kwe kë lale tafa sle gali kënegebëye, tëbo loweneha li hana lelube. Na bu tëbo loweneme boblo logotleme na seme ëhwati tafa lëlëname. Na ho li kë lale tafa sle gali hwi sle loglomena na esogo sle lëglelëmena na aholokwana hana ti lëglena kwe Goto sle logotometleme na lalowamu fata mëletleme.
26 Kwe ho li megali lëglena, “Bo lale Jisasme kë lowene sle nëgletelëbë ho na Gotobë lowenewa esogo sle nëglelëlëbë ho,” kwe bu bubë aleji ululu sle jwa logotlena kwe bu bume fwa kule kule lële. Këme nëgeme Gotome kë lotu lëgletlebë lowene, waiyo jwa këme lëbetle. 27 Jisasme kë lowene sle mëgletlabë onehobë lakale, Aya Gotobë naba lime lalowa lëgëbetëmebë, bu melë; Sebo flinëba nëbaleme inainagi nëglame. Na seiju oneme mata naitamame. Na bu hobota fa mogotlabëme na wesibi nëglëmabëme mata naitamame. Na li wesibi mata melë lëgëbelalële, sebo sebobë lakale ululu sle nëtagulame, ebë life mago tëbo lowene sebobë lale lowene, Gotobë naba lime lëlalë lëgëtatënalime.