5
Sebo Jisas ligisibëme sagli nëglëtlame
O Kristen afani na oneglëni, sebo Jisas ligisibë olëme, hana gali sle noglëyome. Sobo wafi lowene eletelo. Jisas ligisibë olë, bu lafatawa lëgleme, tokli ho klabë fene lisi. Oneho megali mëglame, “Ëje sebobë lale fleflesu olë lemotëna. Na seme wame moglonabë enëne hana tafa mla. Weyewa.” Kë olëna, bume tëbo logotomebë wesibi, lafatawa lëletëmeme, mëse nëba amlebo fene fale etamë. Na kwe bu kë wesibi hana elë mëglëlame. O Kristen afani na oneglëni, sobo klabë mëta tafa egelobë oneho nane, klelego kë egelome. Weye. Këme nëgeme some kë olë fata lëglena klelego hana egletelome, ho tokli home hwime fene klelego lële. Weye. Sobo iniwa, elulego mëta asë egelobë oneho. Sebo tlokofini mago oneho nane. Weye. Këme nëgeme, sebo lili sloslowa asa manëla. Gotome lowene jwa mëgletlabë oneho fene mla. Sebo sagli nëglëlame, Jisas ligisibë olëme mana hwi nëkaketlame. Sebo lowene nanela, bu nini mëgebëyabë enëne bu klabë nini lamebëya. Kye mëglabë enëne bu klabë kye kye mëla. Kwe sebo kwe kliji elulego mëta tafa nëglabë oneho. Sebo këme lowene sle nëglame. Sebo Gotome lowene slemu nëletlame na fli onehome mata tolemu nëletëmame. Kë lowenebë seme, Satanbë tetëbo lowenebëme title lëtaname, yako lamu kaba soldiame fene title etole. Na Jisas seme nënome ligisibë lowene, lowene sle nëletlame. Kë lowenebë seme, Satanbë tetëbo lowenebëme title lëtaname, eso kaba soldiame fene title etole. Goto seme melëme nane aniji tlona, Gotobë enisusu mëta tafa nëlame. Weye. Bu seme melëme aniji tlona, sebobë Tako Ho Jisas seme nëno nalëgleme. 10 Ëtani Jisas wafi gli tle, seme legaitanabëme. Këme nëgeme, sebo tuja ato mana tafa nëglana o sebo gigli nëglana na bu mana lisina, kwe sebo buna ëhwati atobëna tafa nëglame. 11 Këme nëgeme, sobolalo, këbë lale galina gëgali elelëgome na sobolalo, sobobë lowene aitamome, sobo fene elekefo.
Jisasme kë lowene mëgletlabë onehome, lale lowene fabëme, Goto lëgaitameme
12 O Kristen afani na oneglëni, sebo some megali nolëyo! Some kë moutatëyobë na kë mëgaitakefëyobë hobë gali aholokwane elomome na esogo elëletëmome. Tako Ho, some kë mougoutatëyobë home, aniji tlome, some tafa namëglelëyome. Bu some Gotobë galime okokwe lamolokwefëyo na sobobë tëbo lowene sle motokwefëmetëyo. 13 Sobobë kume, wege kë fa motokweflabë enëneme lowene eletemo na bume lale lowenenamu yonane elelëmome na bume tolemu sle eletemome. Na sobo iniwa jowa lowene mëta fwa etabome na yonanewa elome.
14 O Kristen afani na oneglëni, sebo some anisasana megali nolëyo! Sobobë ku mëta, wege jwa kë tatafa mëglabë onehobë lowene anisasa galina sasle etometemo. Na tutune na uli kë mëglabë onehobë lowene alabuju galina sle etometemome. Na afutuku jwa kë tafa mëglabë onehome aitamome. Na sobo iniwa onehome alabuju elelëmome. 15 Oneho some gëglë mëglelëyona, kwe sobo kofaya bume asa gëglë elelëmo. Weye. Iniwa olë sobo Gotobë onehome ululu etomome na iniwa onehome mata ululu sle etomome.
16 Sobo itaita fleflesu eglekefome. 17 Na sobo Gotome gëgali elelëkeflome. 18 Lale wesibi o tëbo wesibi some fata legletëyona, sobo Gotome fleflesu gali nawa sa gali elokweflo. Goto metole lalële, Jisasbë lowene mëta kë asë egelobë enëne, sobo këha lowenewa saehokweflo. 19 Gotobë Amtëtomba some li wesibi fa egotlobëme huju lëgëtona, sobo lëkle asa etlo. 20 Na Gotobë ëfalëbo mago gali some kë të mëgëtatëyobëme heheë asa elo. 21 Kwe sobo iniwa gali kë aholokwane eglomobë, sobobë lowene mëta obobwelë elujuwetomome. Na iniwa lale gali, ehwëyome na esogo elelëmome. 22 Na sobo iniwa memelë tetëbo galime na tetëbo loweneme hëhele egelome.
23 Bo metole nanelë, Gotobë maninibo tli lowene, buwa sobobë iniwa tëbo lowene sle malotometëyo, ëhwati onehomu fata naegletelome. Na bu sobobë atona lowenena iniwa ululu sle nalotometëyome, sobo lalowamu tafa naegelome. Na sebobë Tako Ho Jisas ita mana lisime, Gotobë naba li mëta tëbo wesibi liha hana lëgebetëyome. 24 Some bubë oneho fata egelome kë aniji toglëyobë Goto, bu kë wesibi some fata lëgëtatëyome. Bu melëme nëgeme, bubë iniwa gali esogo lalëlelëkefle.
25 O Kristen afani na oneglëni, sobo Gotome sagëgali elelëlo, bu seme lëgaitana nalëgleme. 26 Sebo Gotome kë lowene nëgletlabë onehobë lowene fene lëbetëna, sobo fli Kristen afanime na oneglënime sasësle etomo. 27 Bo Tako hobë wenijina some, anisasana megali nolëyo, sobo ebë pasë Jisasme kë lowene mëgletlabë iniwa onehobë aholo li mëta sahwi elëyo. 28 Sebo metole nanëla, sebobë Tako Ho Jisas Klais some ululu sle malëto.