4
Sebo Goto kë tole lëgletlebë tolewa sa esogo neglelëlame
O Kristen afani na oneglëni, sebo some Gotobë tole esogo eglelëlobë lowene iniwa wafi okokwe tolëyo. Na sobo kë iniwa lowene esogo elelëkeflo, sebo fene gali tolëyo. Kwe sebo ëje some, Tako Ho Jisasbë wenijina megali nanolëyo, sobo kë lowene anisasana itaita saesogo elelëkeflo.
Iniwa gali, sebo Tako Ho Jisasbë wenijina kë gali toglëyobë, sobo walowene sle eletelo. Gotobë tole, melëgëbetle lalële: Sobo iniwa tetëbo lowene aholokwana ti elome na ëhwati oneho etabome. Sobo iniwa lisë lisë loweneme hëhele, egelome na aholokwana ti elome. 4-5 Sobo, jowa jowa, lisei lowene, sobobë lowene mëta kë mëgebebë lëlë etokwefëmome. Sobobë lowene, one mëmaunebë lowene mëta asa gwa etokweflo. Na bume lisei lisei eglelëmobë lowene asa huju malëletëyo. Weye. Këha tole asa esogo elekeflo, Gotome lowene jwa mëgletlabë oneho fene melekefëya. Sobo Goto kë tole lëgletëmebë lale lowenewa esogo elelëkefëtelome. Sobo Kristen afanime na oneglënime sosogëna asa elëmo na bubë ho o mëse liseë nabana hwi elotleme. Sobo melë egelona kwe sobo bume tëbo lowene mëta gogwa egelome. Ëtani sebo some anisasana megali latolëyo, “Iniwa ho bu këha wesibi mëglabëme, Tako Ho Goto, bume tëbo logotomememu.” Goto seme lisë lowene esogo nëglelëlabëme nane aniji tlona. Hanane mu. Bu seme kë aniji toglonabëye melë: sebobë lowene bume nëglëla nanëglame na ëhwati lowenewa, esogo nanëglelëlame. Këme nëgeme, ho ebë gali boblo logotlena, kwe bu hobë galiwa nane boblo lëtatëme. Weye. Bu Gotobë gali boblo lëtatle, some bubë Amtëtomba kë lëglëkefëyobë Goto.
Sobo sobolalo yonane egelome
Sobolalo kë yonane eglelëgobëme, hana yahi nëgletëyome. Melëme nëgeme, Goto some onehome yonane eglelëmobë loweneme wafi okokwe tolëyo. 10 Na ebë bu nëgalimu; sobo Masedonia provins mëta kë tafa mokoujabë Kristen onehome tole lalekefëtemo. Kwe Kristen afani na oneglëni, sebo some anisasana megali nolëyo, sobo këbë lowene feilawamu saesogo elelëkeflo. 11 Sobo aholabu lowene jwa na wame lowene jwabë onehoha tafa egelobëme, sa afutuku elo. Sobo fli enëne kë fa motokweflabë wesibime asa gali elokwefëmo. Sobo kë egelobë wesibiwa lowene elekefëtemome. Na sobobë tobana wesibi etomome, sobobë tafa këna egaitalo naegelome, ëtani sebo some fene gali tolëyo. 12 Sobo melë egelona, kwe sobo wesibime afolo hana egletemome na fli onehome, some mëgaitobëme takune hana eglokwefëmome. Na Jisasme lowene sle jwa mëgletlabë oneho bu sobo kë tafa egelobë tafa hwi moglotëyona bu some fleflesu mëgletëyome na some megali mlame, “Lale enënemu.”
Tako Ho Jisas ita ligisime
13 O Kristen afani na oneglëni, sebo metole nanëletëyo, gigli kë mëtebëyabë Kristen onehome, wesibi fata lëgletëmebë wesibime, sobo lowene sle naegletemome. Sobo, gigli mëtebëyabë Kristen enëneme feilawa maninibo asa eletemo, Gotome lowene jwa mëgletlabë oneho fene mla. Këbë enëne, gli mago huhuju mëglabë lowene hana lëbetëme. 14 Sebo melowene nanëla, Jisas gli tle na gli mago huju tle. Këme nëgeme sebo melowene nanëla, Jisasbë afutukuna, Goto, Kristen onehome, gigli mago huhuju logotomeme na bu Jisasna iniwa misiyame. 15 Sebo ëje kë të nëgëtatëyobë gali, ebë bu Tako Hobë gali. Bu melë lëgëbetle lalële. Tokwafe, Tako Ho Jisas ita ligisina, sebo tuja ato mana kë tafa nëglabë oneho, sebo afina hana nokwalame, Jisasme oloba mëta esune nanëglëlame. Weye. Hanane mu. 16 Goto feilawa we loglomeme, na bubë eso ensel mata we lëgleme na Gotobë funiji elamëme. Na Tako Ho Jisas, Heven life kile luleme na lisime. Na Jisasme kë lowene sle mëtletlabë oneho, gigli kë mëglabë, bu afina huhuju mlame. 17 Kë olëna, sebo tuja ato mana kë tafa nëglabë oneho na gigli mago kë huhuju mëglabë oneho, sebo iniwa Tako Ho Jisasme oloba mëta esune nowelëlame. Na sebo Tako Ho Jisasna unaunalëme tafa nëlame. 18 Na kwe, sobolalo, kë gali të etokweflome, sobobë lowene këna aitakefëmome.