3
Pol Timotime jine tlële, Tesalonaika lifate mago onehome lëgaitame nalëgleme
Na kwe, sebo Atens life mëta tafa tëglabë, sebo some ita tako maninibomu latletëyo na melowene tletëyo, sebo some ita hwi nëglëyobëme, tako tole latla, këme nëgeme sebo hwi hana tla. Na sebo melowene tla, sebo Sailasna, Atens life mëta tafa nelome. Na Timotime sobelë jine nelëbaklome. Bu sebobë Kristen afa na bu Gotobë wege ho na sebo Gotobë wegeme ilawa wege nëla, Jisas Klaisbë lale gali ilawa të nëtagula. Sebo bume sobelë jine tlëlo, some lëgaito nalëgleme, Jisasme kë lowene sle egletelobë lowene, esogo sle naeglelëtelome. Na su wesibi some kë fata lëgletëyobë, somago fli tutune egelolime na Jisasme kë lowene sle egletelobë lowene kile egelolime. Sobo lowene lalo, seme ebë su wesibi kë fata mëgletënabë Gotobë toleme fata mëletëna. Sebo sobona mana tafa tëglana, sebo some megali latlëyo, “Tokwafe seme lili hobota fata mëgletëname.” Na sobo melowene wafi eletelo, sebo fene gali tolëyo, kë tëbo olë seme wafata lëletëna. Bo melowene hana tletëyo, sobo Jisasme kë lowene sle egletelobë lowene mana eholo o hanane, na bo feilawa mehwi hana tëtëkakë. Këme nëgeme bo Timotime sobelë këme jine telëbaklë. Bo metutune tëgelëme nëgeme, Satan some susu lëgëtolime na sobo Jisasme kë lowene sle egletelobë lowene aholokwana ti egelolime. Na sebo somëta kë wege tëglabë wege manawa tëbo lëgletënalime.
Timoti lale gali tehitleme nëgeme, Pol këme fleflesu tle
Kwe Timoti sobona tafa tulo na some hune tuto na bu se mëta tokwafe fata tëkaki. Na sobo kë tafa egelobë lale gali seme të tëtatëna. Bu some megali latletëyo, “Sobo Jisasme feilawa mana lowene sle elekefëtelo. Na sobo fli onehome mata mana tole elekefëtemo. Na sobo seme mana lowene elekefëtëna, na fleflesu lalekefëtëna. Sebo some hwi nanogloyome fene maninibo nëlekefëtëyo, sobo mata seme hwi naegloname memaninibo lalekefëtëna.” O Kristen afani na oneglëni, ho seme kë wame moglonabë, sebo kë wesibi mëta nëtabëya. Kwe sebo some meaholokwane latleteyo, sobo Jisasme feilawa mana lowene sle elekefëtelo, na këbëwa seme taitana na sebobë lowene sle tëtatëna. Sebo ebë gali meaholokwane tla, sobo Tako Home Jisasme mana lowene sle elekefëtelo. Na sebo flalego tafana këme tafa nëla. Sebo some Jisasme kë lowene sle egletelobë loweneme, lowene nëletëyo, na sebo Gotome fleflesu galina gali nanolokwefla. Sebobë Gotobë naba lime, sebo feilawamu fleflesu nëla. Na kë fleflesu galibëme Gotome habëna gali noglolamene. 10 Sebo klijina klabëna, Gotome itaita metakune nanolokwefla, bu seme lëgaitana nalëgleme, some hwibëme nigisiteyo nanëglame. Na sobo Jisasme kë lowene sle egletelobë loweneme afolo egletelona, kwe sebo some nanëgaitome, sobo Jisasme feilawa lowene sle naegletelome.
Pol, Gotome gali tlole, bume lëgaitale nalëgleme, Tesalonaika lifate mago onehome hwime lugujutëme nalëgleme
11 Sebo metole nanëla; sebobë aya Goto na sebobë Tako Ho Jisas Klais, sebobë alëge sle nalëtatëname, sebo some hwime nigisiya nanëglame. 12 Sebo metole nanëletëyo. Tako Ho Jisas, fli onehome tole egletemobë lowenebë, some feilawamu lëglëyome. Na sobolalo feilawa tole eglelëgome na iniwa onehome mata tole eletemome, sebo some fene tole nëletëyo. 13 Sebo metole nanëla, Goto këbë lowenena, sobobë lowene lëgaitatëyome. Na sebobë Tako Ho Jisas, bubë onehona iniwa ita migisiyana, kwe Jisas some ëhwati tafa hwi egletelobë oneho hwi lëglëyome na sobo lale oneho egëtabome. Na kwe sebobë aya Gotobë naba lime, tëbo wesibiha hana lëgebetëyome.