2
Pol Tesalonaika lifatëme kë wege tëglebëme, gali tle
O Kristen afani na oneglëni, sobo seme walowene eletëna sebo sobelë kë tigisiyabë këbë asëbë tuwati asë nane. Sobo seme wafi lowene eletëna. Sebo sobelë tigisiya jwa tëglana, Filipai lifate mëta sebo aomalë tako elili fa totlamu, na seme tako lëlafa lamëtëtanamu. Na sebo tako elili kë mëta fa totla. Na sebo sobelë kë tigisiyabë, Filipai lifate mago enëne fene wame motlona bu seme melë lamëtëtana. Kwe sebobë Goto, sebobë lowene afutukumu latlelëmetëna na sebo këbë wamebë kikli hana tëkaketlamu na sebo mana Gotobë lale gali të tëtatëyo. Sebo some, Jisasme lowene sle egletelobë galime, gali tolëyona, këbë mëta yaya galiha hana gali tla. Sebo some meyaya lowenena nane tisitëyo, sebo sobobë wesibi manawa glo nanëgletëyome. Weye. Na sebo some sogëna sogëname nane tisitëyo. Weye. Goto sebobë lowene wahwi sle tlotëna, na bubë tolenawa seme Jisasbë lale gali tëbë wege tlëna. Këme nëgeme sebo melëme nane wege nëla, oneho sebobë wegeme na fleflesu mëgletëname. Weye. Sebo metole nanëla, Goto sebobë lowene hwi loglomeme, na sebobë wege buwa fleflesu lëletleme. Sobo wafi lowene tletëna sebo sobobë lowene lale lale galina hana sisile totometëyo. Weyewa. Na sebo lale lale galime mata gëgali hana tla na sebobë mëmaune lowene këna lëlamu notlame. Weye. Goto bu mata kë wesibime walowene lëletëna. Sebo kë wege kë fa nogotlabë, sebo melëme nane fa notla, sebo fli enëneme flesu ho fata nanëgletëmame o sobo seme flesu ho fë naetaname. Weye. Sebo Jisas Klaisbë ëfalëbo enëne nëtabetla na sebo flesu enëneha këme nëtabëya. Këme nëgeme, sebo metole nëglabë kwe, some megali noglëyome fene, “Sobo seme aitana.” Kwe sebo some megali hana tlolëyo. Weye. Sebo somëta kë tafa tëglabë, flalego tafana tafa tla nëbale tokwëtokwë fenene. Sebo some tako tolemu latletëyo. Këme nëgeme Gotobë lale gali some fleflesuna këme tlëyo. Sebo some Gotobë lale galiwa nane tlëyo. Weye. Sebo iniwa wesibi melë nëglabëme, wafi sagli tlëla, some nëgaito nanëglabëme. Sobo sebobë yabenimu tafa tëgelome nëgeme.
O kristen afani na oneglëni, sobo wafi lowene elo. Sebo somëta kë tafa tëglabë na Gotobë lale gali kë të tëtatëyobë, sebo baliti glo wege mata anisasanamu fa totla. Melëme nëgeme, sebo wesibi kë balitina glo nanëglekefëyame, some sosalë nëgëtolime. Këme nëgeme, sebo olëna klabëna sebobë tobana këme wege tlekefëya, sobo seme wesibime egaitanalime.
10 Sebo somëta kë tafa tëglabë loweneme, sobo walowene eletëna na Goto mata seme lowene lalëletëna. Sobo, Jisasme kë lowene sle egletelobë onehobë ku mëta, tafa tëglana, sebo Gotobë naba lime, lale tafawa latla. Na sebo li wesibiha kë mëta hana tëbo totla. Weyewa. 11 Sobo seme lowene laletëna. Bolijaya bubë nëbaleme fene laitame, sebo some melë tegaito latla. 12 Sebo melë latla, sobobë lowene tufiji tëgëtatëyobë gali tolëyo, na sebo some tegaito gali mata gali tolëyo. Na sebo some anisasana megali tolëyo: “Sobo Goto kë tole lëgletlebë tafana satafa elo. Goto bu some wawe tolëyo, bu eso home kë tafa lëgletëmebë oneho belë naekaklijome. Na bubë onehona iniwa lale tafa naegelome.”
Kristen oneho, bume kë fata mëtletëmebë tëbo wesibime boblo lamototoma
13 Sebo itaita kë wesibime mata Gotome fleflesu galina gali nolokwefla. Sebo some Gotobë gali alako të tëtatëyona sobo melowene hana telo, hobë gali. Weye. Sobo melowene latelo, Gotobë nëgali galimu. Nëgali, kë gali ebë Gotobë gali. Na kë galiwa, sobo Jisasme kë lowene sle egletelobë lowene, buwa sle lotokwefëmetëyo. 14 O Kristen afani na oneglëni, Jisas Klaisme kë lowene mëgletlabë oneho, Judia provins mëta kë tafa mëglabë fenene, sobo mefata lalo. Sobobë yabenino, some tëbo lamëtakefëo. Israelbë afenëboni, bu Jisasme kë lowene sle mëgletlabë onehome, Judia provins mëta kë tafa mëglabëme, fene tëbo motokwefëma. 15 Kë Israelbë afenëboni, Gotobë ëfalëbo mago gali ëtani anebo kë mëtehilabë home mogo nalë tëtëkle mëtëtakefëya. Na bu mata, Tako Home Jisasme mogo nalë tëkle mototla. Na bu seme mata hehë mëtletëna. Bu Goto kë tole lëgletlebë lowene boblo mëtakefëtla. Na bu iniwa onehome wame molokwefëma. 16 Kë Israelbë afenëboni seme yafe lëkle mëtëtakefëna, Goto onehome tafa sle logotomebë gali, Israelbë afenëboni mëtabëya jwa kë mëglabë enëneme, të jwa nanëtatëmame. Bu melëme tole jwa mëtëglame nëgeme, Israelbë afenëbo metabëya jwa kë mëglabë onehome Goto nëno lëgoukëfelime, seme këme lëkle mëtakefëna fene. Bu tëbo lowene feilawa fafa motokwefla na kë tëbo lowene bubë ëtanifu tëbo lowenena iniwa loko lokweitëmeme. Këme nëgeme, Gotobë enisusu bume wafata tletëme na tëbo logotomeme nounou lalële.
Polbë lowene huju tletle, Tesalonaika lifate mago onehome ita hwi nalugujelëmeme
17 O Kristen afani na oneglëni, ëbame Israelbë afenëboni seme somago heheë mëtletëna. Na kë afolo olëna, sebo some maninibo latletëyo, bolijaya nëbale kakë tafa moguletlabë fenene. Sebo sobobë weniyane hwi hana nolometëyo kwe sebobë lowene somëta mana lëbetëna. Këme nëgeme sebo alëge feilawa hohwi këme nëtakefëtla, so betelë ita nigisiya nanëglame na some ita hwi nanoglëyome. Sebo some ita hwime tako tolemu nanëla. 18 Sebo sobelë nigisiyame tole nanëla. Na bo Pol, bo sobelë nigisitëyome yafe yafe nanëlekefë. Kwe Satan seme lëkle lalëtakëfëna, na sebo sobelë nigisiya jwa këme nëla. 19 Unina, sebobë Tako Ho Jisas, ita ligisina, seme fëye wesibi, afutuku lëglelënamene, na sebo këna bubë naba lime fleflesuna nilibetlame. Sebo bume fëye wesibi lebotane nëgëtatlamenë bu melowene nalëgletëname, sebo bubë wege, wege sle latëtatla. Sebo kwe some fwa fleflesu nëletëyome. Na some fwa lebotane nëtome. 20 Nakwefëyemene, sebo some fleflesu nanelekefëtëyo na lëlou nëlekefëteyo.