1 Tesalonaika
Polbë oto pasë, Tesalonaika onehome kë yahi tëgletëmebë
1
Polna Tesalonaika lifate mago onehome tako maninibomu lamëtletëma
Bo Pol, Sailas na Timoti, sebo aomalë, pasë some, Tesalonaika lifate mago Kristen onehome, ekë yahi nëletëyo. Sobo aya Gotobë na Tako Ho Jisas Klaisbë oneho. Bo metole nanelë, Goto na Tako Ho Jisas Klaisna bubë maninibo lowene matlëyo na flalego tafa naegelome.
Pol, Tesalonaika oneho, Jisasme kë lowene sle mëgletlabë lowenebëme, fleflesu tletëme
Sebo Gotome fleflesuna gëgali nelelëkefla sebo some lowene nëglekefëtëyome nëgeme. Sebo some lowene nanëlekefëtëyo Gotome gëgali nëglelëkeflana. Some aholokwana hana ti nëlekefëya. Sebobë aya Gotome kë gëgali nëglelëkeflabë, sebo some ebë wesibibëme lowene nëlekefëtëyo. Sobo Jisasme kë lowene sle egletelobë lowene, some lale wegebëme huju lëtakefëyo. Sobo fli enëneme tole egletemome nëgeme na bume aitamobë wegeme këme afutuku elekefo. Sobo Tako Ho Jisas Klaisme melowene sle egletelome, tokwafe seme nënome ligisime. Iniwa hobota some kë fata lëglekefëtëyobë, këbë lowene bu some laitakefëyo, sobo tafa sle naegëlobëme. Na këme nëgeme, sebo Gotome këme fleflesu nëlekefëtla. O Kristen afani na oneglëni, Goto some tako tolemu lalëletëyo. Na sebo some melowene nanëletëyomu, Goto some wafi aniji tolëyo, bubë enëne egëtabetelobëme.
Jisasbë lale gali, sebo some kë tëgehitëyobë, somëta galiwa nane tisitëyo. Weye. Bu afutukuna Gotobë Amtëtombana iniwa tisitëyo. Na sebo Jisasme kë lowene sle nëgletlabë lowene, sobo hwi sle tlometëna. Na sobo seme melowene tletëna, sebo kë të togotlabë lale gali, sebo melowene slemu nanëletla, nëgali gali mu. Sebo sobobë ku mëta kë tafa tëglabë lale tafa, wafi hwi tlotëna. Sebo melë kë tëglabë, Jisasbë lowene esogobëme, some lebotane tëtatëyo.
Sebobë tafa fene tëbekefëtëna, sobo këha tafa esogo tlelëkeflo. Na Jisasbë tafa fene tëbetle sobo këha tafa esogo tlelëkeflo. Sobo Gotobë lale gali yafe aholokwane telo na esogo tlelëlo. Na fli oneho some mana kë wame motlëyo na lebutako tëbo wesibi some mana fata mëtletëyo, kwe sobo këbëme welili hana telo. Weye. Gotobë Amtëtomba some lataito na sobo Gotobë lale gali fleflesuna aholokwane tletelo. Këme nëgeme, Jisasme kë lowene sle mëglekefëtlabë oneho, Masedonia provins mëta na Akaia provins mëta kë tafa mëglabë, sobobë kë lale tafa hwi motloteyome nëgeme na bu melowene mëtlame, bubë lale tafa fene lëbetëme, sebo mata këha tafa manëla. Tako Hobë Jisasbë gali, sobo kë të togotlobë, kakëmu metugujutëyo latle, fwamo lego fene tiwatëyo. Na kë galibë, Masedonia provins magowa na Akaia provins magowa nane aholokwane motokouja. Weye. Sobo Gotome kë lowene sle egletelobë gali, iniwa life mago oneho mata aholokwane lamotokouja. Këme nëgeme, kë galibë, ita hana gali nëglame. Sebo sobelë kë tigisiyabë, na iniwa wesibi kë fata mëtlebë, oneho kë gali buwa të mëtëtagula. Bu some gali metë lametakefëtëyo, sobobë iniwa fëso fëso lowenebë aholokwana ti telo na unalëme lëgëtabebë Gotome fwa lowene eletelome na bume fwa tafa eletelo na bubë wege enëne tafa elo. 10 Bu seme mata megali motlona, Sobo Gotobë Nëbame melowene egletelome, bu heven lifate kile luguleme na ita lisime. Jisas bu seme, bubë glina Gotobë enisusu mago wafi nëno tle. Tokwafe Gotobë enisusu ligisina sebo nëgëtabëya sle nanëglame.