4
Sebo yonane nëlame na fleflesu nëlame na lale lowene mëta nëtabëyame
O bobë Kristen afani na oneglëni, sobo tako hobë lowene esogo elelëtelome na kë lowene mëta fwa satafa elo, bo ebë pasë fene yahi nëletëyo. Bo some tako tolemu nanëletëyo. Bo sobobë weniyane hwi jwa noglometëyome nëgeme, na bo some këme maninibo nëlekefëtëyo. Bo sobo kë tafa egelobë gali yafe aholokwane telë na bo tako fleflesumu mëtletëyo na bo melowene latelë, Goto some metëglënëlatle, lale wesibimu fenene.
Yuodia na Sintike, sobo tlemalë one aholokwane elo. Sobo Tako Home wafi lowene sle eletelo na sobo bubë lowene mëta weife tafa elo. Këme nëgeme sobolalo momata asa elelëkoiyo. Sobo jowa lowenewa saeholo na sobolalo yonane sle elome. Na ju bona weife kë wege nëgelobë ho, bo jume gali nolë, ju kë tlemalë oneme, lale galina sasle etome, bu yonane sle namëgelome. Tlemalë bonamu kahwë sle latla, Jisasbë lale gali asë tëglelëtlabëmë. Klemen na bobë fli weife wege enëne mata bona kahwë sle latla, Jisasbë lale gali asë tëglelëtlabëmë. Kë enënebë weniji, Gotobë ëhwati bogo mëta mëbetëme.
Sobo Tako Hobë oneho etabo, ta sobo këbëme safleflesu elekefo. Bo some ita ekë gali nëlëyo, sobo fleflesu elo.
Sobo iniwa onehome alabujuwa tafa lowenena satafa elelëmo na bu melowene namëgletëyome sobo këha enëne. Sobo aholokwana asa ti elo, Tako Ho ligisi olë nounou ekë lëletle. Sobo li wesibimeha asa tutune elo. Weye. Sobobë iniwa hobotame, Gotome fwa sagali elokweflo. Sobo Gotome fwa gali elokweflome na sobo bume itaita megali elokweflome, “Yahala fëyemene” na some lëgaitobëme takune elokweflome. Sobo melë egelona kwe Goto sobobë maninibo tli lëtakefëtëyome. Sobo Klaisme lowene sle egletelome nëgeme, Goto sobobë maninibo këme tli lëtakefëtëyome. Goto seme flalego lowene kë lëlëkefënabë, bu lale wesibimu. Na sebo kë wesibi esobëme habëna lowene nëgletlamene? O Kristen afani na oneglëni, bo some li galime gali nolëyo. Sobobë lowene nëgali lowenename lale lowenename fwa salowene elekefëtemo. Na onehobë naba lime tafa sle egelobë lowene, na fleflesu kë egelobë lowene, na onehome yonane eglelëmobë lowene salowene elekefëtemo. Iniwa wesibi bo some kë okokwe toglëyobë, sobo kë wesibiwa saesogo elelëmo. Sobo bome wahwi tlona na iniwa wesibi bo fene telë sobo mata melë saelo. Sobo melë egelona, kwe sobobë flalego tafa eso ho Goto lëtabetëyo, sobona tafa egelome.
Pol, Filipai life mago Kristen onehome fleflesu tletëme, bume wesibi mëtlëlame nëgeme
10 Sobo bome egaitaname ita lowene telo. Këme nëgeme bo Tako Home tako fleflesumu nanëletelë. Ëtani sobo bome tegaitanabëme lowene latlekefo kwe alëge hanane. 11 Bo ebë galime kë gali nëgelëbë melëbëme nane, bo wesibime afolo nëletelëme. Weye. Bo alabujuwa tafabëme, wafi lowene nelë. Bo hobotana o hobota jwa tafa nëgelëna o wesibina o wesibi jwa tafa nëgelëna, bo këme hobota hana nëgelëme. Bo këha lowenebëme alabujuwa kaiselo tafa nëlekefë. 12 Bo wesibi jwa ho tafa nëgelëna o bo lebutako wesibina ho tafa nëgelëna bo alabujuwa kaiselo metafa nëlekefë. Bo hi wesibina nëgena o bo hi wesibi jwa nëgena bo alabujuwa kaiselo metafa nëlekefë. Bo alabujuwa tafa lowene wafi lowene sle nëletelë. Iniwa wesibi bome kë fata mëglekefëtenëbëme bo alabujuwa tafa lowene wafi lowene sle nëletelë. 13 Klais bome afutuku lalëlelëkefënë na iniwa wesibi bome kë fata mëglekefëtenëbë, bo kë afutukuna alabujuwa kaiselo metafa nëlekefë.
14 Bo hobota kë fa notokweflëbëme, sobo bome kaiselo aitakefëna. Yahala fëyemene! Bo këbëme tako fleflesumu nanëletëyo. 15 O Filipai lifate mago Kristen oneho, sobo wafi lowene elo, bo Jisasbë gali të wege somëta afina të totlë. Na sobobë Masedonia provins kile telë na li life li lifewa të tetagulëna, kwe kë mago Kristen enëne balitina hana mëtaitana. Weyewa. Sobowamu aitana. 16 Bo Tesalonaika lifate mëta tafa tëgelëna kwe sobo bome aholokwana hana ti telo, sobo bome balitina itaita lataitana. 17 Sobo bome melowene asa eletëna. Some balitime ita takune noglëyome. Weye. Kwe some melëme tole nëletëyo. Sobo onehome agaitamobë lowene, Goto hwi lolotëyome na some fleflesu lëletëyome na ululu sle lëtome. 18 Sobo melowene egelome, iniwa wesibi, sobo bome Epafroditusbë tobame kë tëgelëbakënabë, bo kë wesibi wafi glo telë. Ëje bo lebutako wesibina tafa nelë. Bo li wesibimeha hana afolo nëletelë. Sobo bome kë tëgelëbakënabë wesibi ebëha, ho kleli Gotome, fene ahojume lëletle, lale sinikibo hëhë nalëgletleme na Goto bume fleflesu lëletleme. 19 Bo kë lotu nëgletelëbë Goto, bu iniwa lale wesibina lëtabe. Sobo Jisas Klaisme lowene sle egletelobë oneho nëgeme, këme fwa Goto some iniwa wesibi sobo kë afolo egletelobë some lëglëyome. 20 Goto, bu sebobë Goto na sebobë Aya. Sebo bume iniwa olë fleflesumu nëglekefëtlame, bu Tako Homu nëgeme. Nëgali mu.
Pol Filipai onehome yawe galime gali tlome
21 Sobo Jisas Klaisbë onehome bobë sësle gali gali nolëyo. Na bona kë tafa nëglabë afani mata some sësle gali gali mëlëyo. 22 Iniwa Jisasbë oneho ebë lifate mëta kë tafa mëglabë, some sësle gali gali mëlëyo. Na Jisasbë oneho, eso ho Sisarbë lo mëta kë wege mëglabë, bu mata some sësle gali gali mëlëyo.
23 Bo metole nanelë, Tako Hobë, Jisas Klaisbë maninibo somëta lëbeteyome na some laitome. Ta tei.