3
Klaisme kë lowene sle mëgletlabë oneho, bu lalemu
O Kristen afani na oneglëni. Bobë lowene mëta li gali mana lëbe. Kë galibë melë. Klais somëta walëtabetëyo, na sobo bume fwa safleflesu eletelo. Autome bo some gali li, pasë mëta wayahi tletëyo. Na bo kë gali some ita yahi nëgleteyobëme, kokasa hana nelë. Ebë gali some lëgaito sle nalëgleme. Ho some sogëna moglëyolime. Ebë gali melë.
Ato jibo tëtlë gali kë të motokweflabë enënebëme ululu sle saelo. Kë enëne kë nëgebë fifli tabo amale fenene. Sobo bubë gali asa aholokwane elomo, sobobë lale lowene hihijika mëgletëyolime. Kë tëbo enëne megali lamëlekefëya, “Sobo Judabë afenëbobë tafa sle gali iniwa esogo jwa eglelëlona na ato jibo tëtlë jwa egotomona kwe Goto some lale oneho fë hana logotome.” Kë enëne bu Gotobë nëbalemu nane. Weye. Kwe sebo kwe, Jisasme kë lowene sle nëgletlabë enëne, sebowa, Gotobë nëbalemu tafa nëla. Gotobë Amtëtombabë afutukuna, sebo Gotome lotu nëlekefëtla na Jisasme mata fleflesu nëlekefëtla. Sebo melowene nanëla, sebo ato jibo kë tëtlë notomabë, kë wesibi, seme Gotobë naba lime lale tafa sle nëglabëme hana lëgaitaname. Sobo aholokwane elo. Ato jibo tëtlë gali kë të motokweflabë enëne bu metëtane lamelekefëya. Sebo Judabë afenëbobë tafa sle gali feilawa esogo sle nelelëkefla na ato jibo tëtlë lowene mata esogo nelelëkefla. Na këbë lowene seme Gotobë naba lime sle mëtakefëna. Kwe këbë lowene onehome, Gotobë naba lime tafa sleme mëgaitamena, kwe bo feilawamu tëtane nëgebëmemu na ato jibo tëtlë gali kë të motokweflabë enëneme boblomu nogotomëme. Bo ëtani kë esogo tëglelëlëbë lowene, sobo lowene laletelo. Ëtani beë bome kë fu tetanëbë, tobali ita aona olë tafa tlenënë na bu bobë ato jibo mana tlë mëtëtatëna. Bo Israelbë afenëbomu na bo Benjaminbë afenëbo mëta fata telë. Bobë ayana beëna bu Judabë afenëbo. Na bo Judabë afenëbo mago këme tafa nelë. Bo sigli telë na bo Farisi lotu eso enënebë lowene esogo tlelëtëmë. Na Mosesbë tafa sle anebo gali esogo tlelëlëmu. Bo Gotobë wege fame feilawa afutukumu telë. Këme nëgeme, ëtani bo Jisasme kë lowene sle mëtletlabë enëneme, feilawamu wame tlomë. Oneho bome Mosesbë tafa sle gali esogobëme, hwi moglonana kwe bome li tëbo wesibiha hana hwi moglotëname. Ëtani bo meweniji latelë, këbë lowene lalowa lëbewa. Bo meweniji latelë, kë iniwa lowene esogo neglelëmëna, bo Gotobë naba lime lale ho tafa nëgelëmefe. Kwe bo Klaisme yafe lowene sle tletelë na ëje bo ëtanifu lowene, tëbo wesibi fene mehwi nanolomë. Bo Judabë afenëbobë tafa sle galime fwa nane gali nelë. Weye. Iniwa wesibi bo ëtani melë kë tëgelëbë, bo mewenijiwa latelë, Gotobë naba lime lalowa nëgelëmewa. Kwe bo ëje kë wesibi kleli kibo fene mehwi nanolomë. Bo Klais Jisasme melowene sle nëgletelëme nëgeme, bu bobë Tako Ho. Na bo kë loweneme fwa melowene nanelë, nëgali wesibimu. Bo kë iniwa tëbo lowene wahune telë, Jisasme fwa lowene slemu nanëkaketelëme. Na bo bunamu lesili sle nanëgelome. Ëtani bo melowene latelë, bo Judabë afenëbobë tafa sle gali esogo neglelëlëna, kwe bo Gotobë naba lime lale ho fata nëgelëmewa. Kwe ëje bo kë lowene hana nelë. Weye. Ëje bo melowene nanelë. Sebo Jisasme fwa kë lowene nëgletlabë oneho, Goto seme mefë këme lëtana, “Lale oneho.” 10 Bo metole nanelë, Klaisme lowene slemu nanëgletelëme. Goto bubë tako afutukuna Klaisme matëmatë mago huju totle. Na bo metole nanelë, bo kë afutukuna tafa nanëgelëme. Bo metole nanelë, Klais seme taitanabëme elili fene fa totle, bo mata bubë wege kë fa nogotlëbë mëta, këha elili mefa nogotlëme. Na bu fene gli tle, bo megli nëgelëna, kë kwe lalowa. 11 Bo këha lowene mëta tafa nëgelëna kwe bo melowene nanelë Goto bome mata matëmatë mago huju lëgëtanëme.
Pol melëbëme afutuku tle, wege toula elë fwa naluguleme
12 Bo melowene hana nelë, bo Klaisbë lowene iniwa wafa totlë na bo lale homu tafa nelë. Weyewa. Kwe Klais bome buha fatabëme këaniji toglonëbë, ëje bo këha fatame feilawa afutuku nëlekefëmu. 13 O Kristen afani na oneglëni. Bo melowene hana nelë, bo Klaisha wafata nelë. Weyewa. Kwe jowa lowenewa lebetenë. Kë lowene melë, bo ëtani kë fa togotlëbë wesibi aholokwana ti sle nanëgelëme na tokwafe fa nogotlëbë wesibime fwa feilawa afutuku nanëgelëme. 14 Bo wege toula elëme fwame feilawa afutuku nelë, na kë wege toula mago wesibi fa nanogotlëme. Kë wesibi melë, Goto bome megali lolonë, “Ju bona heven life mëta ëhwati tafa nëgelome.” Klais ti mëta gli tle seme lëgaitana nalëgleme na nëno lëleme. Këme fwa nëgeme, Goto buna heaven life mëta ëhwati tafa nëgelome këme gali tle. 15 Sebo Gotome lowene nëgletlabëme. Na kë letitabo nëgletlabë ho, sebo iniwa jowa lowenewa neholame, na wege toula elëme fwame, feilawa afutuku nëlame, bo ëje fene gali nelë. Kwe somago fli, li lowenena nëgena kwe Goto some lale lowene lebotane lëtatëyome. 16 Kwe tako wesibi melë, sebo kë esogo nëglelëkeflabë lale lowene, Goto seme kë lebotane tëtatënabë, kë lowenebë nëgehola sle nëglame na aholokwana asa ti manëla. Weye!
17 O Kristen afani na oneglëni, sobo iniwa, bo kë esogo neglelëkeflëbë lowene saesogo elelëlo. Sebo sobona kë tafa tëglabë, sobo sebo këtafa tëglabë lowene wahwi tlotëna. Na sebobë lowene kë esogo mëglelëlabë onehobë lowene, hwi sle eletemome na sobo bubë lowene esogo elelëtemome. 18 Bo some itaita gali wafi tlëyo na ita bo some nabatuna ekë gali nolëyo. Lebutako enëne tetëbo lowene esogo mëtlelëla na kë lowene seme melë lebotane lalëtana, bu Klaisme wame lamolola. Na Klais ti mëta seme tegaitanabëme, këgli tëglebë wege, tëbo namëgëtatlame fene. Bo kë enënebë lowene wafi hwi nolotemë. Bu sobobë lale lowene tëbo nametateyome. 19 Kë enëne, bubë ato kë tole mëgletëmebë lowenewa esogo esogo melelëkefëma na këbë ato tole lowene bubë Goto fene mefata lamëlekefëtëme. Kë enëne ebë life mago wesibi fame fwa lowene melekefëya. Na bu ebë life mago tiniji wesibi fame fwa tako fleflesu lamelekefëya. Goto këha enëneme hel life mëta tëbo logotomememu. 20 Kwe sebo, Jisasme kë lowene sle nëgletlabë enëne, sebo këha enëne nane. Weye. Sebo kwe heven life mago enëne. Na ëje sebo Tako Home Jisas Klaisme hwi nëletla, bu heven life kile loleme na seme nënome letujuleme. 21 Klais, bubë afutukunawa, iniwa wesibi melë logotomeme, bubë lokwalëfe mëgëbetleme. Kë afutukunawa, bu sebobë tëbo ato jibo hihijika lëletëname na sebobë ato bubë lale ato fene mefata mëletëname.