2
Christ e tokonaki ki taatou
Aku tamalliki nei. Nau e sissii atu naa taratara nei ki see ppena kootou ni haisara. Tevana iaa ki mee se tama i kootou e mee ana haisara, e mee te tama ma ki tuu imua taatou Tamana no hakatonutonu taatou. Tana inoa ko Jesus, te Tama e tonu. Jesus ni mate ki uiia naa haisara taatou, aa see mee ma ko naa haisara koi taatou. Seai. A Ia ni mate hoki ki uiia naa haisara te henua hakkaatoa.
Ki mee maa taatou e hakannoo ki naa taratara hakamaatua TeAtua, teenaa taatou e illoa maaoni maa taatou ni tama ku oti te illoa iaa Ia. Naa tama e taratara maa laatou e illoa i TeAtua, iaa see hakannoo ki ana taratara raa, laatou ni tama e taratara kailallao. Te hakamaaoni raa see takoto i laatou. Naa tama katoo e hakannoo ka tautari ki naa taratara TeAtua raa, teenaa ko naa tama e fiffai maaoni kiaa Ia. Teenei te ara e hakailoa mai maa taatou e ttaka maaoni maa TeAtua: Naa tama e taratara maa laatou e ttaka ma TeAtua raa ki sosorina pee ko Jesus Christ.
Manava laaoi i telaa tama
Aku soa nei, te taratara hakamaatua e sissii atu nau nei seai se taratara hoou; teenei se taratara ni takoto mai iloo imua. Kootou ku oti te llono i te taratara nei imua. Te taratara tuai raa ko te taratara kootou ni llono imua. Jn 13.34 Tevana iaa te taratara hakamaatua teenei e sissii atu nau nei se taratara hoou, i te aa, te hakamaaoni te taratara nei e huri mai iloto te ora Christ aa iloto naa ora kootou hoki. Te ssao te poouri raa ku laka, aa te maasina maaoni raa kunaa takoto mai iloo.
Naa tama e hai maa laatou e nnoho i te maasina, iaa e lotoffaaeo i naa taaina ma naa kave laatou raa, naa tama naa koi nnoho iloto te poouri i te saaita nei. 10 Naa tama e manava laaoi i naa taaina aa ma naa kave laatou raa, naa tama naa e nnoho iloto te maasina. See hai tama ma ki oti ku ssura ni mannatu e hakallika i naa tama naa. 11 Tevana iaa, naa tama e lotoffaaeo i naa taaina ma naa kave laatou raa e nnoho i te poouri. Laatou e sassare vaaroto te poouri ka see illoa i naa kina laatou e oo, i naa karamata laatou e hakapoouritia te poouri ana.
12 Nau e sissii atu ki kootou, aku tamalliki nei, i naa haisara kootou ku oti te uiia iloto te inoa Christ. 13 Nau e sissii atu ki kootou, naa tammana, i kootou ku oti te illoa iaa Ia, te Tama ni noho mai iloo imua.
Nau e sissii atu ki kootou, naa tama taane, i naa mahi te tipua hakallika raa ku oti te lavaa kootou.
14 Nau e sissii atu ki kootou, aku tamalliki nei, i kootou e illoa i te Tamana.
Nau e sissii atu ki kootou, naa tammana, i kootou e illoa i te Tama ni noho mai iloo imua.
Nau e sissii atu ki kootou, naa tama taane, i kootou ni tama e haimmahi. Naa taratara TeAtua raa e takkoto iloto naa manava kootou, aa kootou ku haimahi are i te tipua hakallika.
15 Kootou see oti manava i naa tiputipu te maarama nei aa ma naa mee e takkoto i te maarama nei. Ki mee kootou e oti manava ki naa tiputipu te maarama nei, teenaa kootou see oti manava ki naa tiputipu TeAtua. 16 Naa tiputtipu katoo iloto te maarama nei, teenaa ko te kaimanako ki te tiputipu haisara naa tama te maarama nei, naa mee te henua e kkite no kaimannako, aa naa mee te henua e ahu ai. Te tiputipu nei see au i te Tamana; teenei ni tiputtipu katoo te maarama nei. 17 Te maarama nei ma naa mee hakkaatoa e kaimannako ai te henua raa ku oo no llaka. Tevana iaa, naa tama e haia laatou te hiihai TeAtua raa ma ki ora hakaoti.
Te tama e tautau haaeo ma Christ
18 Aku tamalliki nei, te aso hakaoti raa ku saaita koi! Kootou ku oti te llono maa te tama e tautau haaeo ma Christ raa ma ki hakasura iho. Aa teenei te lopo tama peenaa ku ttaka vaaroto taatou i te ssao nei. Teenei e illoa ai taatou maa te aso hakaoti raa ku saaita koi. 19 Naa tama naa seai ni tama taatou maaoni, teenaa ko tevana laatou ni ffuro i taatou. Ki mee laatou ni tama maaoni taatou raa, laatou ni nnoho koi ma taatou. Tevana iaa laatou nei ni ffuro ki illoa maaoni taatou maa laatou seai ni tama maaoni taatou.
20 Kootou iaa ku oti te hakatapuria Christ ki TeAitu Tapu, teenaa kootou hakkaatoa e illoa i te hakamaaoni. 21 Nau see mee maa nau e sissii atu naa taratara nei maa i kootou see illoa i te hakamaaoni nei, seai. Nau e kauatu naa taratara nei i kootou e illoa, aa i kootou hoki e illoa maa see hai taratara hakareeresi e lavaa te sura i te hakamaaoni.
22 Ko ai te tama e taratara kailaarao? Teenaa ko te tama see hakataakoto maa Christ raa ko te Mesaea. Teenaa ko naa tama e tautau haaeo ma Christ; naa tama see lotu i TeAtua hakapaa ma tana Tama. 23 I te aa, naa tama see lotu i te Tama TeAtua raa, laatou see lotu hoki i te Tamana. Naa tama e lotu i te Tama TeAtua raa, laatou e lotu hoki i te Tamana.
24 Kootou mmata ki tauhia kootou naa taratara kootou ni llono i te kaamata. Ki mee kootou e tauhia kootou naa taratara naa, teenaa kootou ma ki nnoho hakapaa ma te Tama TeAtua aa ma te Tamana. 25 Christ ni purepure mai hakaoti maa Ia ma ki kaumai te ora e ora hakaoti.
26 Nau e sissii atu naa taratara nei ki illoa kootou i naa tama ma ki oo atu no hakarereesia kootou. 27 Christ ku oti te kauatu TeAitu Tapu raa ki kootou. Kootou naa ku see lavaa te ssee ni tama ki oo atu no akoina kootou, i te aa, TeAitu Tapu raa e noho ma kootou. TeAitu Tapu raa ma ki akonaki atu te kau vana hakkaatoa. A Ia ma ki taratara koi ki te taratara maaoni. Te taratara kailaarao raa see sura iaa Ia. Kootou hakannoo ki naa akonaki TeAitu Tapu, aa kootou ku nnoho ma Christ.
28 Aku tamalliki nei. Kootou hakanniti atu kiaa Ia. I tana sao ma ki hakasura iho raa, taatou ki see ppore; taatou ki see nnapa ka ffuro no mmuni iaa Ia i tana aso e au. 29 Kootou e illoa maa Christ e taka ma te tiputipu e ttonu. Teenaa, kootou ki illoa hoki maa te tama e taka ka hai ki te tiputipu e tonu raa, teenaa se tamariki TeAtua.

2.7 Jn 13.34