3
Naa tamalliki TeAtua
Kootou mmata ki kkite kootou i te llee te manava te Tamana raa i taatou! A Ia ku huri no kannaa maa taatou ni tino tamalliki aana. Teenaa ko te vana taatou see ilotia naa tama te maarama nei, i te aa i laatou ni see illoa hoki i TeAtua. Jn 1.12
Aku soa nei, taatou ku nnoho ma ni tamalliki maaoni TeAtua i te saaita nei. Taatou iaa see illoa maa taatou ma ki tiputtipu peehea imuri. Tevana iaa taatou e illoa maa te saaita Jesus ma ki sura mai raa, taatou ma ki tiputtipu ma ko Ia. I te aa, taatou ma ki kkite hakaraaoi i ana tiputipu maaoni. Naa tama katoo teelaa e taaohi manava i Christ raa, naa tama naa e mee naa ora laatou ki mataffua, ki mee pee ko Christ e matahua.
Te tama e ppena naa haisara raa e seua a ia naa Loo TeAtua, i te aa, te haisara e sura i naa seua taatou naa Loo. Kootou e illoa maa Christ ni hakasura iho ki uiia naa haisara, aa tana tino iaa seai ana haisara. Jn 1.29 Naa tama e nnoho ma Christ raa see hakamanani te ppena naa haisara; naa tama e hakamanani te ppena naa haisara raa, teenaa ko naa tama seki kkite no illoa maaoni i TeAtua.
Aku tamalliki nei. Kootou mmata ki see oo atu ni tama no hakarereesia kootou. Te tama e tautari ki te tiputipu e tonu raa, teenaa se tama e tonu pee ko Christ. Te tama e sosorina hakallika raa iaa, teenaa se tamariki Satan. I te aa, Satan kunaa taka mai iloo ma te sosorina e hakallika naa imua. Teenei ko te vana te Tama TeAtua raa ni hakasura iho, ki seua a Ia naa vana Satan ni ppena.
See hai tama i naa tamalliki TeAtua raa e hakamanani te ppena naa haisara, i te aa, te tiputipu TeAtua raa e takoto i laatou; aa i TeAtua ku mee pee ko laatou Tamana raa, laatou ma ki see lavaa te hakamanani te ppena naa haisara. 10 Teenei te ara taatou ma ki illoa i naa kkee naa tamalliki TeAtua raa i naa tamalliki Satan. Naa tama see sosorina taukalleka aa see manava laaoi i telaa tama raa, teenaa seai ni tamalliki TeAtua.
Manava laaoi i telaa tama
11 Te taratara kootou ni llono imua raa e mee maa taatou ki manava laaoi i telaa tama. Jn 13.34 12 Taatou ki see mee ma ko Cain; a ia se tama Satan aa ni taa tana tino taina, Abel, no mate. Cain ni taa tana taina raa ko te aa? A ia ni taa tana taina i ana vana ni mee raa see ttonu. Naa vana tana taina raa iaa ni ttonu. Gen 4.8
13 Aku taaina ma aku kave nei, kootou see oho ki mee maa naa tama te maarama nei e lotoffaaeo i kootou. 14 Taatou e illoa maa naa mahi te mate raa ku oti te hakahitia taatou, aa teenei taatou ku ttaka ma te ora maaoni. Taatou e illoa i naa vana nei i taatou e manava laaoi i naa taaina ma naa kave taatou. Se tama peehea teelaa see sura te manava laaoi raa, te tama naa koi takoto i laro naa mahi te mate. Jn 5.24 15 Naa tama katoo e lotoffaaeo i aaraa tama raa, teenaa ni tama taa tama. Aa kootou e illoa maa naa tama taa tama raa see ttaka ma te ora e ora hakaoti. 16 Jesus ni hookii tana ora ki tokonaki mai ki taatou, teenei e illoa ai taatou i naa tiputipu te manava laaoi. Taatou hoki ki hookii naa ora taatou ki tokonaki taatou ki naa taaina ma naa kave taatou. 17 Ki mee maa naa tama e hai hekau raa e kkite maa naa taaina ma naa kave laatou raa e nnoho hakaaroha, iaa see alloha ma ki tokonaki atu laatou, teenaa naa tama naa see lavaa te taratara maa te laaoi TeAtua e takoto i laatou. 18 Aku tamalliki nei. Taatou ki see taratara vare koi ki naa maaisu taatou maa taatou e ttaka ma te manava laaoi TeAtua. Taatou ki sosorina tautari ki naa taratara taatou e hai.
Taatou ki see ppore te ttuu imua TeAtua
19 Teenei te ara taatou ma ki illoa maa taatou ni tama e tautari ki te hakamaaoni; teenei te ara taatou ma ki see ppore te ttuu imua TeAtua. 20 Ki mee maa naa hakataakoto taatou e mee maa taatou ni tama e hakallika, teenaa taatou e illoa maa TeAtua e takoto i aruna naa hakataakoto taatou aa a Ia e iloa i naa mee hakkaatoa.
21 Aa teenaa, aku soa nei, ki mee maa naa hakataakoto taatou e ttonu maa taatou, taatou ma ki see ppore te ttuu imua TeAtua. 22 Naa mee taatou e kainnoo ki TeAtua raa ma ki kaumai a Ia. I te aa, i taatou e tautari ki ana taratara hakamaatua aa taatou e haia taatou naa mee e hiahia ai a Ia. 23 Tana taratara hakamaatua e pesi mai ki taatou raa e mee peenei, “Taatou ki lotu i tana Tama, Jesus Christ, aa taatou ki manava laaoi i telaa tama, e mee pee ko naa taratara mai Christ.” Jn 13.34; 15.12,17 24 Naa tama e tautari ki naa taratara TeAtua raa e nnoho hakapaa ma TeAtua, aa TeAtua e noho ma laatou. Taatou e illoa maa TeAtua e noho ma taatou, i TeAitu Tapu ni kaumai a Ia ki taatou.

3.1 Jn 1.12

3.5 Jn 1.29

3.11 Jn 13.34

3.12 Gen 4.8

3.14 Jn 5.24

3.23 Jn 13.34; 15.12,17