4
Ttiputipu TeAitu maaoni maa te aitu hakareeresi
Aku soa nei. Kootou see hakannoo ki naa taratara naa tama e hai maa laatou e tarataraina laatou naa taratara TeAitu. Kootou ki haaiteria kootou naa tama naa, ki illoa kootou maa laatou e tarataraina maaoni laatou naa taratara, i te aa i te lopo pure hakalellesi ku ttaka vaaroto te maarama nei. Teenei te ara kootou ma ki lavaa te ilotia kootou maa teenaa ko TeAitu maaoni TeAtua: te tama e taratara maa Jesus Christ ni hakasura iho ma se tama te maarama nei raa, te tama naa e taka ma TeAitu e au i TeAtua. Tevana iaa te tama e huuina a ia te taratara i Jesus nei raa, a ia e taka ma te aitu e tautau haaeo ma Christ. Teenaa ko te tama ni llono kootou ma ki oti ku hakasura iho, aa teenei ku taka vaaroto taatou i te saaita nei iloto te maarama nei.
Aku tamalliki nei. Kootou ni tamalliki TeAtua. Kootou ku haimmahi are i naa pure hakalellesi naa, i te aa, i TeAitu e taka ma kootou naa e haimahi are i te aitu e taka ma naa tama te maarama nei. Naa pure hakalellesi naa e tarataraina laatou naa vana te maarama nei, aa te maarama nei e hakannoo ki laatou, i te aa, i naa tama naa ni tama te maarama nei. Taatou iaa ni tama TeAtua. Naa tama e illoa i TeAtua raa e hakannoo ki taatou. Naa tama see illoa i TeAtua raa iaa see hakannoo ki taatou. Teenei te ara ma ki ilotia taatou i naa kkee TeAitu maaoni maa te aitu hakareeresi.
TeAtua ko te laaoi
Aku soa nei. Taatou ki manava laaoi i naa taaina taatou, i te manava laaoi raa e sura mai i TeAtua. Te tama e hakasura te manava laaoi raa se tamariki TeAtua, aa e iloa i TeAtua. Te tama see manava laaoi raa see iloa i TeAtua, i te aa, TeAtua raa ko te laaoi. TeAtua ni hakailoa mai tana laaoi raa ki taatou, teenaa a Ia ni heuna mai tana Tama tokotasi naa ki te maarama nei, ki ora ai taatou iaa Ia. 10 Tevana iaa te mee raa see mee maa i taatou ni manava laaoi i TeAtua imua. Seai. TeAtua ni manava laaoi i taatou, teenaa heuna mai iloo tana Tama, ki takoto ma ko te mee teelaa e lavaa ai naa haisara taatou te uiia.
11 Aku soa nei. Ki mee maa teenei ko naa tiputipu te laaoi TeAtua i taatou, teenaa taatou ki manava laaoi i telaa tama. 12 See hai tama ku oti te kite i TeAtua. Tevana iaa TeAtua ma ki noho ma taatou ki mee taatou e manava laaoi i telaa tama, aa tana laaoi raa ma ki haka kaatoaina mai a Ia ki loto naa ora taatou. Jn 1.18
13 Taatou e illoa maa taatou e nnoho ma TeAtua aa a Ia e noho ma taatou, i te aa, iaa Ia ni kaumai tana Aitu Tapu raa ki taatou. 14 Taatou ku oti te kkite no hakaea ki aaraa tama maa te Tamana raa ni heuna mai tana Tama ki au no hakasao te maarama nei. 15 Te tama e taratara maa Jesus ko te Tama TeAtua raa, teenaa ko te tama e noho ma TeAtua aa TeAtua e noho ma ia. 16 Taatou e illoa ka hakataakoto i te laaoi TeAtua e takoto i taatou.
TeAtua ko te laaoi. Naa tama e nnoho ma te laaoi raa e nnoho ma TeAtua aa TeAtua e noho ma laatou. 17 Te laaoi raa e haia TeAtua ki kaatoa iloto naa ora taatou, ki see ppore taatou i te Aso te Hakatonu, i te ora taatou i te maarama nei e ssau koi pee ko te ora Christ. 18 Te tama e manava laaoi maaoni raa see iloa te mataku; te laaoi e kaatoa raa e mee taatou ki see mattaku i te kau vana. Teenei taatou ku illoa, te laaoi raa ni see haka kaatoaina ki te tama e mataku, i te aa, te tama e mataku raa ko te tama e iloa maa ia ma ki hakatonutonusia TeAtua.
19 Taatou e manava laaoi i TeAtua ni manava laaoi i taatou imua. 20 Ki mee taatou e taratara maa taatou e laaoi i TeAtua, aa taatou iaa e lotoffaaeo i naa taaina ma naa kave taatou, teenaa taatou ni tama e taratara kailallao. Peehea naa laaoi te henua i TeAtua, te Tama laatou see kkite, aa laatou iaa see laaoi i naa taaina ma naa kave laatou e kkite? 21 Taratara hakamaatua TeAtua raa e mee maa: Naa tama hakkaatoa e laaoi i TeAtua raa ki laaoi hoki i naa taaina ma naa kave laatou.

4.12 Jn 1.18