5
Naa tama TeAtua raa e haimmahi are i naa tama te maarama nei
Te tama e iloa maaoni maa Jesus ko te Mesaea raa, teenaa se tamariki TeAtua; aa te tama e laaoi i te tamana raa e laaoi hoki i tana tamariki. Taatou e illoa maa taatou e laaoi i naa tamalliki TeAtua i taatou e laaoi i TeAtua, aa taatou e hakannoo ki ana taratara. Taatou e hakannoo ki naa taratara hakamaatua TeAtua i taatou e laaoi iaa Ia. Aa ana taratara hakamaatua naa see hainattaa taatou te tautari, Jn 14.15 i te aa, naa mahi naa tamalliki katoo TeAtua raa e ttoe iaa i naa mahi te maarama nei. Aa taatou e haimahi i taatou e lotu i TeAtua. Ko ai te tama e lavaa te hakahitia a ia naa mahi te maarama nei? Te tama koi e iloa maaoni maa Jesus ko te Tama TeAtua.
Naa tiputipu Jesus Christ
Jesus ni sura mai iloto te vai te hakaukau tapu ma te ttoo i tana mate. A Ia ni see sura mai koi iloto te vai; a Ia ni sura mai iloto te vai aa ma te ttoo hakapaa. TeAitu Tapu raa e hakailoa mai maa teenei ni taratara maaoni, i te hakamaaoni raa e takoto i TeAitu Tapu. Teenei naa mee e toru e hakailoa mai naa tiputipu Christ ki taatou: TeAitu, te vai, aa te ttoo. Takatoru nei e taratara ki te taratara tokotasi. Taatou maraa e hakannoo ki naa taratara e kaumai naa tamavare te maarama nei. Iaa naa taratara e kaumai TeAtua raa e haimahi are i naa taratara naa tama naa, aa a Ia ku oti te kaumai naa taratara nei i naa tiputipu tana Tama. 10 Teenaa naa tama katoo e illoa maaoni i te Tama TeAtua raa, naa taratara nei e takkoto iloto naa hatumanava laatou. Naa tama see illoa i TeAtua raa iaa e mee maa TeAtua se tama e taratara kailaarao. I te aa, i laatou ni see hakannoo ki naa taratara TeAtua ni mee i tana Tama. 11 Naa taratara TeAtua raa e mee peenei: Te ora e ora hakaoti raa ku oti te kaumai TeAtua ki taatou, aa te ora nei e hakatahito i tana Tama. Jn 3.36 12 Te tama e iloa maaoni i te Tama TeAtua raa e taka ma te ora nei; te tama see iloa i te Tama TeAtua raa iaa see taka ma te ora maaoni.
Te ora e ora hakaoti
13 Nau e sissii atu naa taratara nei ki illoa kootou maa kootou e ttaka ma te ora e ora hakaoti, teenaa ko kootou naa tama e illoa i te Tama TeAtua. 14 Taatou see ppore i naa ttuu taatou imua naa karamata TeAtua, i te aa, i taatou e illoa maa Ia e hakannoo mai ki taatou ki mee taatou e kainnoo ake kiaa Ia, aa e hano ma tana hiihai. 15 A Ia e lono i taatou i naa saaita katoo taatou e kainnoo mee kiaa Ia; aa i taatou e illoa maa teenei se vana maaoni raa, teenaa taatou e illoa hoki maa Ia e kaumai ni aa taatou e kainnoo kiaa Ia.
16 Ki mee maa se tama i kootou e kite maa tana taina raa e pena se haisara, iaa seai ko te haisara e tau te mate te tama, a ia ki taku ki TeAtua ki hakaoratia tana taina. Nau e taratara i naa haisara teelaa see tau te kauake te mate te tama. Tevana iaa e takoto te haisara e kauake te mate te tama. Nau see taratara atu ma ki taku kootou ki TeAtua i te mee naa. 17 Naa haisara hakkaatoa see ttonu i naa karamata TeAtua. Tevana iaa e takkoto naa haisara see lavaa te kauake te mate te tama.
18 Taatou e illoa maa see hai tama i naa tamalliki TeAtua raa e hakamanani te ppena naa haisara, i te aa, te Tama TeAtua raa e roorosi hakaraaoi iloo ki laatou, aa laatou ma ki see lavaa te haia pakavaina Satan.
19 Niaaina maa te maarama nei hakkaatoa e takkoto i laro te roorosi Satan raa, taatou e illoa koi maa taatou ni tama TeAtua.
20 Taatou e illoa maa te Tama TeAtua raa ni au no mee ki atammai taatou, ki illoa taatou i te Atua maaoni. Aa teenei taatou ku ora hakapaa ma te Atua maaoni, i taatou e ora ma tana Tama, Jesus Christ. A Ia raa ko te Atua maaoni, aa te ora nei ko te ora e ora hakaoti.
21 Aku tamalliki nei. Kootou roorosi ki see haka tauppiri atu kootou ki naa aitu hakalellesi!

5.3 Jn 14.15

5.11 Jn 3.36