2
Te hatu e ora ma te kanohenua e tapu
Kootou ki tiiake te kau tiputtipu e hakallika. Tiiake te taratara kailaarao, te manava kaikailua, te manava ssano, aa te taratara haaeo i telaa tama. Kootou ki mee ma ko naa tamalliki punaammea e hannau hoou, e hii uu lokoi ki te vai uu taukareka TeAitu Tapu, ki ttipu ake kootou no too te ora maaoni. E mee pee ko naa taratara te Laupepa Tapu peelaa, “Kootou ku oti te kkite soko kootou i te laaoi TeAtua.” Ps 34.8
Oo mai ki TeAriki, teenaa ko te hatu te ora teelaa ni hakakkeeina te henua ma se tamavare, iaa ni tukua TeAtua ma se tama hakamaatua. Oo mai kootou ma ni hatu e ora. TeAtua e mee ki hakatuu kootou ki mee kootou ma ko te Hare Tapu TeAitu Tapu, aa teenaa ko te kina kootou ma ki heheuna ma ni maatua e ttapu, e hakaara naa mee maaoni teelaa e hiihai ai TeAtua, i te aa i kootou ni tama e heheuna maa Jesus Christ. I te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa,
“Nau ni hakamaatino te hatu hakamaatua,
teenaa e hakatuuria a nau ma ko te pou hakamaatua i Zion;
aa se tama peehea e hakatina iaa Ia raa, a ia ma ki see lavaa hakaoti te hakanaparia.” Is 28.16 (LXX)
Teenei ko te hatu hakamaatua ki kootou, naa tama e lotu; aa ki naa tama see lotu raa iaa, te Laupepa Tapu raa e mee maa, “Te hatu ni hakakkeeina naa tama e ppena hare maa e hakallika raa,
teenaa ko te hatu hakamaatua raa iloo.” Ps 118.22
Telaa taratara e mee maa,
“Teenei ko te hatu ma ki llave ai naa vae te henua no taussina ki laro,
te hatupaa teelaa ma ki ttiri ai naa vae naa tama naa no maaoha laatou ki laro.” Is 8.14-15
Naa tama naa ni llave naa vae laatou no taussina ki laro i laatou ni see hakannoo ki naa taratara TeAtua; aa laatou hoki ni tukua ki haia peenaa.
Kootou iaa ko naa tama TeAtua ni hakamattino. Kootou naa ko naa maatua i te nohorana TeAriki, te kanohenua e tapu. Kootou naa ko naa tino tama TeAtua. Kootou ni tukua TeAtua, te tama ni kannaatu ma ki hakattaha kootou i te poouri no oomai ki tana maasina, ki hakaea kootou i ana sosorina e taukalleka. Ex 19.5-6; Is 43.20,21 (LXX); Deut 4.20; 7.6; 14.2; Tit 2.14; Is 9.2 10 Imua raa kootou ni see mee ma ko te kanohenua TeAtua, aa i te saaita nei kootou ku mee pee ko te kanohenua TeAtua. Imua raa kootou ni see illoa i tana manava aroha, aa i te saaita nei raa TeAtua ku aroha i kootou. Hos 2.23
Hakannoo ki naa tama hakamaatua
11 Aku soa nei. Nau e kauatu te taratara nei ki kootou, i kootou ni horau e ttaka ssiri vaaroto te maarama nei. Kootou see mee ma ki tautari kootou ki naa sosorina kaimannako naa tama te maarama nei e mee ki naa haitino laatou, i teenaa ko te tiputipu e lavaa te mee naa tinotama kootou no hakallika. 12 Kootou ki sosorina taukalleka imua naa karamata naa tama see lotu i TeAtua, teenaa i te saaita kootou ma ki tuku haaeoina laatou maa kootou ni tama haisara raa, laatou ki kkite i naa sosorina taukalleka kootou. Aa teenaa laatou ma ki hakannau i TeAtua i tana aso ma ki hakasura iho.
13 TeAriki e hiihai maa kootou ki tuku ki naa vana naa hakamau katoo te maarama nei. Kootou ki tuku ki naa vana te Tuku i Rome, i aa ia ko te tama hakamaatua hakaoti te henua, 14 aa kootou hoki ki tuku ki naa vana naa paretuku, i laatou ni tukua te Tuku i Rome raa ki karapusina naa tama e sosorina hakallika, aa ki hakanauria naa tama e sosorina taukalleka. 15 I te aa, i TeAtua e hiihai maa kootou ki sosorina taukalleka, ki see nnoho naa tama e sosorina vvare raa ka mee te kau taratara hakalellesi i kootou. 16 Kootou ki nnoho ma ni tama see haka apiapi i te kau vana, tevana iaa kootou ki see mannatu maa kootou e ttana te mee mmuni ni vana e hakallika maa kootou. Kootou ki nnoho ma ni poe TeAtua. 17 Kootou ki mee hakaraaoi naa tama hakkaatoa, aa kootou ki manava laaoi i naa tama e lotu kootou hakapaa. Kootou ki lotu mattaku i TeAtua, aa kootou ki tuku ki naa vana te Tuku i Rome.
Tautari ki te tiputipu Christ
18 Kootou naa tama e heheuna, kootou ki tuku ki naa vana naa hakamau kootou, aa kootou ki sosorina taukareka ki laatou. Nau see vanaatu ma ki tuku koi kootou ki naa vana naa tama e laaoi aa e meemee hakaraaoi ki kootou. Seai. Kootou ki sosorina taukalleka hoki ki naa tama e haaeo. 19 Ki mee kootou see hai vana e ssara, aa kootou iaa e hai haaeoina ka hakallono isu kootou, teenaa kootou ma ki haia hakaraaoina TeAtua i kootou ni lavaa te nnoho hakalavatoa ma naa haaeo naa. I te aa i naa hakataakoto kootou e takkoto i TeAtua. 20 Ki mee kootou e taaia i kootou e sosorina hakallika, se aa e taukareka kootou ma ki too? Aa ki mee kootou e sosorina taukalleka, aa kootou e taaia ka hakallono isu raa, teenaa kootou ma ki haia hakaraaoina TeAtua. 21 Teenei ko te tiputipu nei teelaa ni kannaatia ai kootou TeAtua, i Christ tana tino ni hakallono isu maa kootou. A Ia ni hakasura te tiputipu nei ki kkite kootou, aa kootou ku tautari kiaa Ia. 22 A Ia ni see haisara ni ppena, aa see hai tama ku oti te lono maa Ia ni pesi se taratara hakareeresi. Is 53.9 23 Tana saaita ni sasaakiria raa, a Ia ni see huri atu no sasaakiri hoki; tana saaita ni taia no hakallono isu raa, a Ia ni see huri atu ma ki hetaa laatou. A Ia ni tuku koi ki TeAtua, te tama e hakatonutonu ki te ara e tonu. Is 53.7 24 Christ tana tino ni amo naa haisara taatou i tana haitino no mate maa Ia i aruna te kros, ki lavaa taatou te mmate ki naa haisara taatou, aa taatou ku nnoho ki te ora e tonu. Kootou nei ku malolloo i naa maki kootou iaa Ia ni mere i tana taia ana. Is 53.5 25 Kootou ni mee ma ko naa sipsip e hurohuro ssiri, aa teenei kootou ku oti te hakaahea mai ki tautari kootou ki te Tama e roorosi ka mmata ake ki naa tinotama kootou. Is 53.6

2.3 Ps 34.8

2.6 Is 28.16 (LXX)

2.7 Ps 118.22

2.8 Is 8.14-15

2.9 Ex 19.5-6; Is 43.20,21 (LXX); Deut 4.20; 7.6; 14.2; Tit 2.14; Is 9.2

2.10 Hos 2.23

2.22 Is 53.9

2.23 Is 53.7

2.24 Is 53.5

2.25 Is 53.6