3
Naa hai aavvana
Kootou naa haahine e aavvana, kootou ki tuku ki naa aavana kootou. Ki mee naa aavana kootou naa see hakannoo ki naa taratara TeAtua, naa manava laatou ma ki hurisia naa sosorina kootou ki laatou aa laatou ma ki ffuri no lotu, niaaina maa kootou see hai taratara e kauake. Eph 5.22; Col 3.18 I te aa, i laatou ma ki kkite maa kootou e sosorina taukalleka, aa kootou hoki e hakannoo lokoi ki naa taratara laatou. Kootou see mee maa kootou ki hai laakei ki te kau mee ka hakatilotilo ki naa haitino kootou, ki mmata te henua maa kootou e tiputtipu taukalleka. Teenaa ko i-naa hirihiri naa lauru kootou ka ppini kootou ki te kau pini e makilakkila, aa i naa hekau kootou e hakao teelaa e taavi mmaha aa e pura mallama. 1 Tim 2.9 Te ata te ffine e takoto iloto tana hatumanava. Teenaa ko te tiputipu te tama e meemee seemuu, e laaoi, aa see iloa te loto: te tiputipu e kaimanako ai TeAtua. Naa haahine te lotu imua teelaa ni taaohi manava i TeAtua raa ni hai laakei ki laatou i naa tuku laatou ki naa aavana laatou. Sarah ni mee peenaa. A ia ni hakannoo ki tana aavana, Abraham, ka kannaa i tana aavana naa ma se hakamau aana. Kootou nei ku mee ma ni tamalliki haahine Sarah ki mee kootou e sosorina taukalleka ka see mattaku i te kau vana. Gen 18.12
Peelaa hoki, kootou naa taanata raa ki nnoho hakaraaoi ma naa aavana kootou, aa kootou ki illoa maa laatou see haimahi pee ko kootou. Kootou mmata atu hakaraaoi ki laatou, i laatou hoki ma ki too te ora TeAtua pee ko kootou. Ki mee te tiputipu nei e tauhia kootou, see hai vana ma ki ppui mai i naa saaita kootou e taku ki TeAtua. Eph 5.25; Col 3.19
Noho laaoi ma telaa tama
Ki hakaoti aku taratara nei: kootou ki ttaka ma te hakataakoto tokotasi aa kootou ku meemee hakaraaoi aaraa tama; kootou ki hai taaina laaoi, aa kootou ki laaoi ka manava aroha i telaa tama. Ki mee ni tama e sosorina hakallika ki kootou, kootou see ffuri atu no sosorina hakallika hoki ki laatou. Aa ki mee ni tama e sasakkiri ki kootou, kootou see ffuri atu no sasakkiri hoki. Seai. Kootou ki taku ki TeAtua ki haia hakaraaoina naa tama naa. I te aa, te saaita kootou ni kannaatia TeAtua raa, a Ia ni purepure atu maa kootou ma ki haia hakaraaoina a Ia. 10 Te Laupepa Tapu raa e mee maa,
“Ki mee ni tama e fiffai maa laatou e nnoho hakauaua ki kkite laatou i naa sao e taukalleka,
laatou ki tiiake te taratara hakallika ma te taratara hakareeresi.
11 Laatou ki tiiake naa sosorina e hakallika aa ku mee naa sosorina e taukalleka;
laatou ki hai hakappuru ki nnoho laaoi laatou ma aaraa tama.
12 I te aa, i TeAriki e roorosi peenaa ki naa tama e ttonu naa ora laatou,
aa e hakannoo ki naa taku laatou.
Tevana iaa a Ia see hakannoo ki naa tama e sosorina hakallika.” Ps 34.12-16 (LXX)
13 Ko ai te tama ma ki maanatu ma ki haia pakavaina kootou ki mee kootou e sosorina taukalleka? 14 Aa ki mee kootou e mee pakavaina i kootou e sosorina taukalleka, kootou ki fiaffia. Kootou see mattaku i aaraa tama, aa kootou ki see mamannatu tammaki. 15 Kootou ki tauhia kootou Christ ki noho hakamaatua ma se Ariki kootou. Ki mee ni tama e vasirisiri ki illoa laatou i te mee e taukareka e taaria kootou, kootou ki nnoho tanatana hakaoti ma ni taratara maa kootou, teenaa aa kootou ku taratara atu hakaraaoi ki illoa laatou. Mt 5.10; Is 8.12-13 16 Tevana iaa kootou seai iloo ki hurihuri haaeo naa reo kootou; kootou taratara atu hakaraaoi lokoi ki illoa naa tama naa. Kootou mmata ki mallama naa hakataakoto kootou. I te saaita kootou e sasaakiria raa, naa tama e taratara haaeo i naa sosorina taukalleka kootou, naa tama e tautari ki Christ, ma ki nnapa i naa taratara laatou e mee naa. 17 E taukareka maa taatou e hakallono isu i taatou e sosorina taukalleka, ki mee maa teenei ko te hiihai TeAtua. Aa ki mee taatou e hakallono isu i taatou e sosorina hakallika raa iaa, te mee naa e sara. 18 Christ ni mate tana saaita koi tokotasi ki uiia naa haisara naa tama te maarama nei. A Ia ni mate ki uruhanaina taatou, naa tama haisara, teenaa ki toa taatou ki TeAtua. A Ia ni taia no mate, tevana iaa a Ia ni hakaoratia hoki TeAitu Tapu. 19 Tana aitu raa ni hano no hakaea naa taratara TeAtua ki naa aitu e karapusi i naa kina. 20 Teenaa ko naa aitu naa tama ni see hakannoo ki TeAtua i tana saaita ni noho ka ttari ki laatou i te ssao Noah ni penapena tana vaka e lasi. Teelaa se takavaru koi naa tama ni ssao i te saaita naa. Naa tama naa ni hakassaoria te ttai ni hakaffuta naa. Gen 6.1—7.24 21 Te vai naa e huri atu te hakaukau tapu, teenei e ssao ai kootou hoki iloto naa mahi teelaa ni hakamasike Jesus Christ i te mate. Teenaa seai ko te hakaukau ki maffana naa kerekere naa haitino kootou. Teenaa se purepure kootou e tuku ki TeAtua maa te hakataakoto e taukareka. 22 Christ ku oti te hano ki te lani, aa teenei ku noho i te vasi hakamaatau TeAtua. A Ia ku noho hakamaatua i naa ensol, naa aitu hakamaatua aa ma naa aitu haimahi i te lani.

3.1 Eph 5.22; Col 3.18

3.3 1 Tim 2.9

3.6 Gen 18.12

3.7 Eph 5.25; Col 3.19

3.12 Ps 34.12-16 (LXX)

3.15 Mt 5.10; Is 8.12-13

3.20 Gen 6.1—7.24