2
Naa sosorina te lotu
Taku mee mua e mee atu raa, teenaa kootou ki kauake ki TeAtua i te vasi naa tama hakkaatoa ni aa kootou e kainnoo, naa taku kootou, naa taku kootou i te vasi aaraa tama, aa naa taratara hiahia kootou; kootou ki taku i te vasi naa tuku ma naa tama hakamaatua, teenaa ki nnoho hakaraaoi taatou ka meemee hakapaa aa ki lotu tonu taatou i TeAtua ma te tiputipu e taukareka. Teenei ko te ara e taukareka teelaa e hiihai ai TeAtua, Ttama e hakasao taatou. TeAtua e hiihai maa naa tama hakkaatoa ki hakassaoria aa ki oomai no illoa i tana hakamaaoni. I te aa, i teelaa se Atua koi tokotasi, aa TeAtua ma naa tama hakkaatoa i te maarama nei e hakapaaria te tama tokotasi, teenaa ko Jesus Christ, ttama te kerekere nei, ttama ni hookii tana ora ki hakasao te henua hakkaatoa i naa mahi te haisara. Teenei te mee TeAtua ni hakailoa mai i tana saaita ni vana maa e taukareka, maa Ia e hiihai maa te henua hakkaatoa ki hakassaoria, Aa teenei ko taku vana ni heunatia mai ma se aposol aa ma se tisa naa tama naa henua sara, teenaa ki hakaea naa taratara i te lotu maaoni. Nau e taratara atu maaoni iloo; nau see hakareeresi! 2 Tim 1.11
I naa saaita katoo naa tama te lotu e kkutu no lotu raa, nau e hiihai maa naa taanata raa ki taku; teenaa ko naa taanata e lotu maaoni i TeAtua teelaa e lavaa te ssau naa rima laatou ma naa manava see llau te loto aa see hakatautau tama. Nau e hiihai hoki maa naa haahine raa ki see hakatilotilo ki naa hekau laatou e hakao, aa laatou hoki ki see firiffiri naa lauru laatou ka hailaakei ki te kau pini e makilakkila sara ka hakao ki naa hekau e taavi mmaha. 1 Pet 3.3 10 Naa haahine raa ki hailaakei are naa tinotama laatou ki naa sosorina e taukalleka. 11 Naa haahine raa ki nnoho seemuu ka hakannoo ki illoa laatou. 12 Nau see hiihai maa naa haahine raa ki ttuu no akonaki naa tama te lotu, aa maa laatou ki mee ni vana hakamaatua i aruna naa taanata; laatou ki nnoho seemuu koi. 13 I te aa, TeAtua ni penapena i Adam imua, ki oti raa penapena iloo i Eve. Gen 2.7,21-22 14 Aa teelaa seai ko Adam raa ni lavaa te hakarereesia Satan; teelaa ko te ffine are raa ni lavaa te hakarereesia no hakasara te Loo TeAtua. Gen 3.1-6 15 Tevana iaa TeAtua ma ki hakasaoria a Ia naa haahine raa i laatou naa e hahannau mai naa tamalliki, aa ki mee hoki maa naa haahine raa e lotu maaoni iaa Ia, e manava laaoi i aaraa tama, aa e mallama naa ora laatou ka ttonu naa sosorina laatou.

2.7 2 Tim 1.11

2.9 1 Pet 3.3

2.13 Gen 2.7,21-22

2.14 Gen 3.1-6