3
Naa tama hakamaatua i te lotu
Teenei se taratara maaoni iloo: ttama e oti manava ki noho hakamaatua ia i te lotu raa, teenaa ko ttama e kaimanako iloo ki te heuna e lasi naa. Te tama hakamaatua te lotu raa ki seai iloo se ssara iaa ia aa a ia ki noho tonu ma te aavana tokotasi; ttama naa ki maarama tana hakataakoto i naa saaita hakkaatoa: a ia ki iloa te mmata ake hakaraaoi ki ttonu ana sosorina; te henua ki illoa maa ia se tama e taukareka; a ia se tama e hakauru naa tama sara ki loto tana hare; a ia se tama e lavaa te akonaki aaraa tama; a ia se tama see vvare ki te unu vaimmara ka haaeo, aa a ia ki tanata laaoi aa ki see kaimanako ki te mane. Ttama naa ki lavaa te mmata ake hakaraaoi ki tana haanauna, aa ana tamalliki raa ki llono i ana taratara ka meemee hakaraaoi iaa ia. Ki mee maa se tama see iloa te mmata ake hakaraaoi ki tana tino haanauna, ttama naa ma ki lavaa peehea te mmata ake ki naa tama e lotu i TeAtua? Ttama hakamaatua naa ki matua iloto te lotu, teenaa ki see huri a ia no ahu i tana heuna naa aa a ia raa ku tuku haaeo ina TeAtua, pee ko Satan ni haia TeAtua. Ttama naa ki ilotia naa tama see lotu raa maa ia se tama e taukareka, teenaa ki see lave ia i naa vana hakallika Satan ka hakanaparia a ia. Tit 1.6-9
Naa tama e heheuna i te lotu
Naa tama hoki e heheuna tokonaki ki naa heuna te lotu raa ki ilotia ma ni tama e sosorina taukalleka; naa tama naa ki see hakavaarea te unu vaimmara aa laatou ki see kaimannako ki te mane. Naa tama naa ki taaohi peenaa ki naa taratara hakamaaoni iloo te lotu, teelaa ni hakaarina ake ki laatou, ma te hakataakoto e maarama. 10 Naa tama naa ki haaiteria imua, aa ki mee maa naa tama naa see hai sara, tiiake naa tama naa ki mee naa heuna naa. 11 Naa aavana naa tama naa hoki ni tama e sosorina taukalleka. Naa haahine naa ki see tupetupe tama, aa laatou ki atammai ka ttonu i naa vana katoo laatou e mee. 12 Ttama e heheuna tokonaki ki naa heuna te lotu raa ki noho tonu ma tana aavana tokotasi, aa a ia ki lavaa te mmata ake hakaraaoi iloo ki tana haanauna ma ana tamalliki. 13 Naa tama e mee hakaraaoi iloo naa heuna te lotu raa, aaraa tama ma ki ttoka atu ki laatou ma ni tama hakamaatua, aa naa tama naa ma ki lavaa te taratara see kkapo maa laatou e lotu i Jesus Christ.
Naa vana huu te lotu
14 Nau e sissii atu te pas nei peenei, tevana iaa nau e tokatoka koi ki hanatu vave nau no mmata iaa koe. 15 Aa ki mee maa nau see vave hanatu, aku taratara iloto te pas nei ma ki hakaari atu te tiputipu taatou, te haanauna TeAtua, ki taaohi, i taatou nei ko te kanohenua TeAtua, ttama e ora hakaoti. Taatou nei ko te pou hakamaatua e saapai ake ki te hakamaaoni TeAtua. 16 See hai tama e lavaa te huu maa ia see iloa i naa takkoto hakamaatua naa vana huu te lotu taatou nei:
Christ ni haanauria mai pee ko naa tama te maarama nei,
A Ia ni hakailotia mai TeAitu Tapu ma se tama e tonu,
aa naa ensol raa ni kkite iaa Ia.
Ttama naa ni tarataraina ki naa kanohenua hakkaatoa,
aa naa tama hakkaatoa iloto te maarama nei ni lotu kiaa Ia,
ki oti raa a Ia ku toa TeAtua ki te lani.

3.7 Tit 1.6-9