4
Naa tisa hakalellesi
TeAitu Tapu raa e taratara hakaraaoi iloo maa ki muri aaraa tama ma ki ffuri no see lotu ki TeAtua; naa tama naa ma ki hakannoo ki naa aitu hakalellesi ka tautari ki naa akonaki naa tippua. Naa akonaki peenaa e ssura i naa tama e kaikailua aa e taratara kailallao; teenaa ko naa tama e mmate naa hakataakoto laatou, e mee ma e tuunia ki te katana e vvela. Naa tama naa e akonaki te henua maa te avvana raa e sara, aa ma naa tama raa ki mattino naa kaikai laatou e kkai aa naa kaikai laatou ki see kkai. Tevana iaa TeAtua ni penapena naa kaikai naa ki kaina naa tama e hakataakoto tonu kiaa Ia teelaa ku oti te illoa i te hakamaaoni, teenaa naa tama naa maraa e taku hakahiahia imua i te saaita laatou e kkai. Naa mee hakkaatoa TeAtua ni penapena raa e taukalleka; see hai mee e hakallika, tevana iaa naa mee hakkaatoa taatou e too raa, taatou ki too ka taku hakahiahia i TeAtua, i te aa, i naa kaikai naa e hakatapuria te taratara TeAtua aa ma naa taku taatou kiaa Ia.
Te tama e heheuna taukareka i Jesus Christ
Ki mee maa koe e hakaea ake naa taratara nei ki naa tama e lotu, teenaa koe e heheuna maaoni iloo i Jesus Christ, i too ora e tipu ake ma naa taratara maaoni te lotu aa koe e tautari ki naa akonaki maaoni. Koe see hakannoo atu ki naa kkai hakalellesi naa tama naa, teenaa seai ni taratara maaoni. Anaana kkoe ki tautari koe ki te tiputipu TeAtua. Ttama e hakamaamaa raa e mee ki taukareka tana haitino, aa ttama e tautari peenaa ki te tiputipu TeAtua iaa e mee ki taukalleka te kau vana iaa ia. I te aa, te tiputipu naa e hakasura te ora maaoni i te ssao nei aa i te ssao imuri. Teenei se taratara maaoni iloo te henua e tau ki hakataakoto ki loto naa manava laatou. 10 Taatou e taasuki ka heheuna hakappuru iloo, i te aa, i taatou e taaohi manava i TeAtua, ttama e ora hakaoti. A Ia naa ko te Tama e hakasao te henua hakkaatoa, e mua ki naa tama e lotu.
11 Koe ku kauatu naa taratara akonaki nei. 12 Koe ki see mee ma ki ttoka atu naa tama maa koe se tamavare koi, ma i aa koe se tama taane koi; tevana iaa, mee ki kkite naa tama e lotu raa i te ttonu oo taratara, i oo sosorina taukareka, i too manava laaoi i aaraa tama, i oo hakannoo ki naa taratara TeAtua, aa i te matahua too ora, ka tautari naa tama naa iaa koe. 13 I taku saaita seki hanatu are raa, koe ki pauppau atu naa taratara te Laupepa Tapu raa ki naa tama te lotu, aa koe ku hakaea ka akonaki atu naa taratara TeAtua ki naa tama naa. 14 Koe see tiiake te heuna TeAitu Tapu TeAtua ni kauatu kiaa koe i te saaita naa pure TeAtua raa ni taratara i aa koe ka oo atu naa tama hakamaatua te lotu raa no hakapiri atu naa rima laatou ka taku iaa koe. 15 Taaohi ka tautari peenaa lokoi ki naa taratara nei, teenaa ki kkite te henua hakkaatoa i naa tipu ake too ora iloto te lotu. 16 Mmata lokoi ki ttonu oo sosorina aa ma oo akonaki e kauake ki te henua, aa koe ku tautari lokoi ki aku taratara ni kauatu kiaa koe. Ki mee maa koe e mee peenaa, teenaa koe ma ki hakasao iaa koe hakapaa ma naa tama e hakannoo kiaa koe.