5
Te tiputipu ki hakasura ki naa tama e lotu
Koe see hurihuri haaeo ki te tanata e matua; taratara hakaraaoi atu pee ko i-oo taratara hakaraaoi ki too tino tamana. Aa naa tama taane raa ki haia a koe ma ni taaina aau. Naa haahine e mattua raa ki haia a koe ma ni tinna, aa naa tama ffine raa ma ni kave aau, teenaa ma te hakataakoto e tonu.
Mmata ake hakaraaoi ki naa puruna, i teenaa ni tama e nnoho koi soko laatou. Tevana iaa ki mee maa te puruna raa e mee ana tamalliki, seai e mee ana mokopuna, teenaa te mee mua raa, naa tama naa ki illoa i naa heuna laatou i te vasi te lotu, teenaa ki mmata hakaraaoi ki naa haanauna laatou ki suia naa maatua ma naa tippuna laatou. I te aa, i teenaa ko te tiputipu e hiihai ai TeAtua. Te puruna e noho soko ia lokoi, see hai tama e mmata ake kiaa ia raa, e taaohi manava i TeAtua ka taku peenaa ki TeAtua i te poo ma te ao ki tokonaki ake kiaa ia. Te puruna e hai huri raa iaa ku oti te mate, niaaina maa ia koi ora i te saaita nei. Kauatu naa akonaki nei ki naa tama naa, ki see tarataraina naa tama naa maa laatou e mee naa sara laatou. Tevana iaa ki mee maa se tama see mmata ake hakaraaoi ki ana hareaakina, peelaa ma ko tana tino haanauna raa, ttama naa ku tiiake te lotu. Te tiputipu naa tama peenaa e hakallika iaa i naa tama see lotu.
Ki mee maa te puruna raa seki tae ki te mataono ana setau, koe see hakatuuria tana inoa ki te laupepa naa puruna kootou ki tokonaki. Te puruna raa se tama ni noho tonu lokoi ma tana aavana tokotasi. 10 Aa te henua ki illoa maa ia se ffine e sosorina taukareka; ni anaana hakaraaoi ana tamalliki ka hakauru te lopo tama sara ki loto tana hare; ni huihui peenaa naa ororo vae aaraa tama te lotu, ni tokonaki ki naa tama e ssara naa vana laatou, aa e anaana ki sosorina taukareka ia.
11 Tevana iaa koe see hakatuuria a koe naa inoa naa puruna koi tama ffine, i te aa, i te saaita naa puruna naa ma ki ttuu naa huru laatou ki avvana raa, Christ ma ki tiiake laatou. 12 Teenaa naa tama naa ma ki ssara imua naa karamata TeAtua, i laatou ni see tuku ki naa pureppure laatou ni mee maa Christ imua. 13 Naa tama naa ma ki matanaennae ka hakataka ki naa hare katoo no tupetupe i aaraa tama aa ka usuusu tama; laatou ma ki sassare ka tarataraina laatou naa vana teelaa e hakallika te tarataraina. 14 Teenaa nau e hiihai maa naa puruna koi tama ffine raa ki avvana no mee ni tamalliki maa laatou aa no mmata ake hakaraaoi ki naa hare laatou, ki see mee ni taratara hakallika te tama e tautau haaeo ma taatou raa i taatou. 15 I te aa, i aaraa puruna ku oti te tiiake laatou Christ no tautari ki Satan. 16 Aa ki mee se ffine te lotu e ttaka naa puruna i tana haanauna, a ia ki mmata ake ki naa puruna naa, ki see maanatu ia maa te lotu raa ki anaana hoki ki naa puruna naa. Teenaa ki anaana tonu te lotu raa ki naa puruna e ttaka lokoi soko laatou.
17 Naa tama hakamaatua te lotu teelaa e heheuna hakaraaoi raa ki tauia hakaraaoi iloo i naa heuna laatou naa, teenaa ko naa tama e heheuna hakappuru iloo i naa hakaea laatou te Lono Taukareka ka akonaki laatou te henua i naa taratara TeAtua. 18 Te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa, “Kootou see saitia kootou te maaisu te purumakau raa i tana saaita e repurepu naa hua naa wit raa ma ki maffana naa hua raa i naa penu laatou” aa e taratara hoki peelaa, “Te tama e heheuna raa ki tauia i ana heuna naa.” Deut 25.4; Mt 10.10; Lk 10.7 19 Ki mee maa se tama hakamaatua te lotu e taakina atu ma ki hakatonutonusia ma i aa ia e mee ana sara, e tau iloo maa te takarua seai maa ni tama e tammaki ki kkite maa te tama hakamaatua naa ni mee ana sara, ki lavaa kootou te hakatonutonu ttama naa. Aa ki mee see hai tama ni kkite, kootou ki see hakannoo atu ki naa taratara naa tama ni mee atu naa. Deut 17.6; 19.15 20 Nutua naa tama e ppena naa haisara raa imua naa karamata te henua, teenaa ki kkite aaraa tama aa ku mattaku hoki.
21 Nau e mee atu kiaa koe imua naa karamata TeAtua ma Jesus Christ, aa ma naa ensol TeAtua. Tautari lokoi ki aku taratara e kauatu nei, tevana iaa koe ki seai iloo ki hirihiri ma ni tama aau e fiffai aa ma ni tama aau see fiffai, i too saaita e mee oo vana naa. 22 Koe ki seai iloo ki hakavave te hakappiri oo rima ki aruna se tama no hakatapuria ki haia naa heuna TeAriki. Koe see mee ma ki lave koe i naa haisara naa tama naa; mee ki matahua too ora.
23 Koe see mee maa koe ki unuunu koi naa vaiua; koe ki mmiti hakamaarie ni wain ki tokonaki ake ki taukareka too manava i aa koe maraa e maki.
24 Naa haisara aaraa tama e hakatii maarama mai, teenaa TeAtua ku oti te hakatonutonu naa haisara naa tama naa; naa haisara aaraa tama iaa ma ki ilotia imuri. 25 Peelaa hoki, naa sosorina e taukalleka raa e hakatii maarama mai, aa naa sosorina see ilotia maaoni raa iaa ma ki see lavaa te huuina.

5.18 Deut 25.4; Mt 10.10; Lk 10.7

5.19 Deut 17.6; 19.15