6
Naa tama e lotu teelaa e heheuna poe raa, ki mmata hakaraaoi iloo ki hakannoo laatou ki naa hakamau laatou, teenaa ki see taratara hakallikaina te inoa TeAtua aa ma naa akonaki taatou e kauake ki te henua. Naa poe e mee naa hakamau laatou e lotu raa ki see mannatu maa teenaa ni taaina aa ma ni kave koi laatou, aa maa laatou ku see mattaku i naa hakamau laatou naa. Seai. Naa heuna laatou e mee maa naa hakamau laatou naa ki taukalleka iaa, i te aa, i naa heuna laatou naa e tokonaki hoki ki naa tama e lotu laatou hakapaa.
Naa akonaki hakalellesi
Koe ki akonaki ka hakaea naa taratara nei. Te tama e akonaki ni taratara e kkee ma aku taratara ni kauatu, aa e taratara sara maa naa taratara maaoni taatou Ariki, Jesus Christ, aa ma naa taratara te lotu taatou raa, ttama naa e ahu vvare ka seai iloo tana vana tokotasi e iloa. Ttama peenaa e mee tana maanatu hakallika ki hakatautau ka heatu ma aaraa tama, teenaa maa laatou e illoa i te hakataakoto naa taratara TeAtua. Teenaa ko te mee e hakkoro te manava ssano, naa heatuna, te pukua saakiri, aa te maanatu hakallika i aaraa tama. Naa tama naa maraa e hakkoro lokoi naa vana hakallika, teenaa i naa pisouru laatou e vvare hakaoti aa te hakamaaoni TeAtua ku see takoto hoki iloto naa manava laatou. Laatou e mannatu maa te lotu raa se ara e mee ki hai mane laatou.
Te lotu raa maaoni e mee te tama ki hai mee, teenaa ki mee maa ttama raa e maanatu maa ia e tau ma ana mee e noho ma ia. Se aa taatou ni toomai ki te maarama nei? Seai iloo! Se aa taatou ma ki too i te maarama nei? Seai iloo! Ki mee maa taatou e hai kaikai ma naa hekau, naa mee naa e tau ma taatou. Naa tama e fiffai maa laatou ki hai mane raa ma ki usuhia no hakavaarea i naa mee vvare ma naa mee hakallika laatou e kaimannako, teenaa ko naa mee ma ki oti ku ssara hakallika iloo laatou. 10 I te aa, te kaimanako ki te mane raa, teenaa se tahito te kau vana e hakallika. E mee aaraa tama, teelaa ni kaimannako iloo maa laatou ki hai mane, ku see lotu i Christ. Naa manava naa tama naa ku hakallika hakaoti i naa nnoho hakaaroha laatou.
11 Timothy, koe se tama TeAtua. Hakataha ki see lave koe i te tiputipu naa, aa koe ku tautari ki te tiputipu e tonu aa e taukareka, tautari ki te tiputipu TeAtua e hiihai, hakataakoto tonu iaa Ia, manava laaoi i telaa tama, noho hakalavatoa, aa koe ku meemee hakaraaoi aaraa tama. 12 Taaohi ki mau too manava i Christ, aa koe ku mee ki toa koe te ora e ora hakaoti. Koe ni arumia TeAtua i too saaita ni taratara imua te lopo tama maa koe e lotu iaa Ia, teenaa ki too koe te ora nei. 13 Nau e vanaatu kiaa koe imua naa karamata TeAtua, te Tama e hakaora naa mee hakkaatoa, aa imua naa karamata Jesus Christ, te Tama ni tuu no taratara se aa e hakamaaoni imua Pontius Pilate. Jn 18.37 14 Hakannoo hakaraaoi iloo ki naa taratara e kauatu nei aa koe ku taaohi peenaa iloto too manava ki tae ki te aso taatou Ariki raa ma ki hakasura iho. 15 Tana saaita ma ki hakasura iho raa ma ki hanotonu ma tana aso ni tukua TeAtua, te Tama tokotasi e tapu aa e noho hakamaatua i aruna naa tama hakkaatoa, te Tuku naa tuku, aa TeAriki naa ariki. 16 TeAtua soko Ia see lavaa iloo te mate; a Ia e noho iloto te maasina teelaa see lavaa te tamavare te hakataupiri atu. Seai iloo se tama ku oti te kite iaa Ia, aa see hai tama hoki ma ki oti ku kite iaa Ia. Te henua ki hakanau i TeAtua i naa saaita hakkaatoa! Amen.
17 Vanaatu ki naa tama hai mane i te ssao te maarama nei ki see ahu. Naa tama naa ki see taaohi manava ki naa mee teelaa ki oti koi ku seai, pee ko naa mane laatou. Laatou ki taaohi manava i TeAtua, te Tama e hookii mai te kau mee hakkaatoa ki fiaffia taatou. 18 Vanaatu ki naa tama naa ki mee naa mee e taukalleka, ki hakasura te kau tiputipu e taukalleka, ki kaimallie, aa ki tanatana ki vaevae naa mee laatou ma aaraa tama. 19 I te ara nei raa, naa tama naa ma ki hakatau ake naa tuuhana laatou ki tokonaki ki laatou imuri. Aa teenaa naa tama naa ma ki too te ora maaoni.
20 Timothy, mmata ake hakaraaoi ki naa mee ni kauatu ki takkoto iaa koe. Hakataha i naa tama e maaisu hakallika, e heheatu i te mee aaraa tama e hai ma se “iloa maaoni”. 21 E mee aaraa tama e hai maa laatou e ttaka ma te iloa naa, teenaa ni see illoa ai laatou i te ara te lotu.
TeAtua ki mmata ake hakaraaoi iloo ki kootou.

6.13 Jn 18.37