10
Jesus e heuna te tino hitu maa te takarua naa tama ki oo
Kimuri raa TeAriki ni hiri hoki te tino hitu maa te takarua naa tama ki oo imua ki naa matakaaina hakkaatoa teelaa ma ki oti a Ia ku hanatu imuri. Naa tama naa ni oo tiki takarua. A Ia ni vanaake peelaa ki laatou, “Naa kaikai i naa verena raa ku ffua no ppesi hakkaatoa, tevana iaa naa tama ki vasi raa e mooisi koi. Kootou taku ki TeAriki, te tama e mee ana verena naa, ki heuna ni tama hoki ki oo no vasi. Mt 9.37,38 Kootou oo! Kootou e heunatia a nau pee ko naa sukua sipsip e kaavea ki ttaka ma naa poi vao e kaittama. Mt 10.16 Kootou see ppiki ni paos e haohao mane, aa ma ni paeke haohao hekau, aa seai ma ni taka. Ki mee ni tama e ttiri i kootou i te ara, kootou see ttuu no tarataraina kootou naa tama naa. Mt 10.7-14; Mk 6.8-11; Lk 9.3-5 Naa saaita hakkaatoa kootou e uru atu ki loto se hare, kootou ki mee ake peelaa, ‘Te laaoi TeAtua ki takoto i te hare nei,’ Ki mee maa teelaa se tama e manava laaoi e taka i te hare naa, teenaa naa purepure kootou naa ma ki takkoto ma te tama naa; aa ki mee seai, naa purepure kootou naa e ahe koi ma kootou. Kootou see vaissare huri i naa hare; kootou nnoho koi i te hare tokotasi. Kootou ki kkai ka unu te kau mee naa tama te hare raa e kauatu, i naa tama e heheuna raa e tau te suia i naa heuna laatou. 1 Cor 9.14; 1 Tim 5.18
“Ki mee ni tama se matakaaina e fiffai maa kootou ki oo ake, kootou ki kkai ni aa laatou e kauatu, aa ku haia kootou naa tama e mmaki i te kina naa ki taukalleka, ka taratara ake peelaa ki naa tama, ‘Te Nohorana TeAtua ku saaita atu ki kootou.’ 10 Aa ki mee kootou e oo atu ki se matakaaina, aa naa tama i te kina naa see fiffai maa kootou ki oo ake, kootou ku oo vaaroto naa mateara te matakaaina naa ka taratara peelaa, Acts 13.51 11 ‘Naa kerekere te matakaaina nei, teelaa e mmau i naa vae maatou, e tatahia maatou ki illoa kootou i te tiputipu kootou naa e sara! Kootou iaa ki illoa i te mee nei: Te Nohorana TeAtua raa ku saaita atu ki kootou!’ Mt 10.7-14; Mk 6.8-11; Lk 9.3-5 12 Nau e taratara atu ki kootou: i te Aso te Hakatonu TeAtua raa, naa haaeo TeAtua ni kauake ki naa tama i Sodom raa ma ki see tae ki ana haaeo ma ki kauake ki naa tama te matakaaina naa! Gen 19.24-28; Mt 11.24; 10.15
Naa matakaaina see lotu i TeAtua
(Mt 11.20-24)
13 “Kootou naa tama i naa matakaaina Korasin ma Bethsaida; naa haaeo e llasi ma ki pakkuu atu ki kootou! Ki mee maa naa mahi TeAtua ni hakassura i naa matakaaina kootou nei ni hakasuratia hoki nau i Tyre ma Saidon raa, naa tama i naa matakaaina naa kunaa ffuri are naa manava laatou. Ki mee raa, naa tama naa ku naa nnoho are ma naa maro ppari laatou ka huna naa haitino laatou ki naa nanahu, ki huri ake peelaa maa laatou ku ffuri naa manava laatou. Is 23.1-18; Ezek 26.1—28.26; Joel 3.4-8; Amos 1.9-10; Zech 9.2-4 14 I te Aso te Hakatonu TeAtua raa, te manava aroha TeAtua ma ki hakasura ki naa tama i Tyre ma Saidon raa ma ki ttoe iaa i kootou. 15 Aa kootou, naa tama i Capernaum! Kootou ni mannatu maa kootou ki saaua ki te lani? See lavaa. Kootou ma ki peesia ki te kina naa tama e mmate!” Is 14.13-15
16 Jesus ki mee ake ki ana disaipol, “Te tama e hakannoo ki kootou raa, e hakannoo kiaa nau; te tama see hiihai ki kootou raa, see hiihai hoki kiaa nau; aa te tama see hiihai kiaa nau raa, see hiihai ki te tama ni heuna ma ki au nau.” Mt 10.40; Mk 9.37; Lk 9.48; Jn 13.20
Te tino hitu maa te takarua taanata raa ku ahe ake ki Jesus
17 Te saaita te tino hitu maa te takarua naa taanata ni heunatia Jesus ni ahe ake raa, naa tama naa ni taratara fiaffia ake peelaa ki Jesus, “TeAriki, naa tippua raa hoki ni hakannoo mai ki maatou i naa varo ake maatou too inoa!”
18 Teenaa ki mee ake Jesus, “Nau e kite i naa leiho mai Satan i te lani, e mee pee ko naa kkemo te uila. 19 Hakannoo mai! Nau ku oti te uii atu naa mahi TeAtua ki kootou, ki lavaa kootou te takataka vaaruna naa kata ma naa huitaarau, aa ki tinaia naa mahi Satan. Kootou ma ki see lavaa te mmere i naa mee peenaa. Ps 91.13 20 Tevana iaa kootou ki see fiaffia maa i naa tippua raa e hakannoo ki kootou; kootou ki fiaffia are i naa inoa kootou e sissia no takkoto i te lani.”
Jesus e taku ki te Tamana
(Mt 11.25-27; 13.16-17)
21 I te saaita naa, te hiahia TeAitu Tapu raa ni takoto i Jesus, teenaa taku iloo Jesus peelaa ki TeAtua, “Tamana, TeAriki te lani ma te kerekere nei! Nau e hiahia i aa koe ku oti te hakaari ake ki naa tamavare i oo mee ni huu ki see ilotia naa tama e atammai ma naa tama e illoa i te kau vana. E maaoni, taku Tamana, i teenei ko too ara ni hiihai maa naa mee nei ki ssura.”
22 Jesus ki mee ake ki naa tama naa, “Taku Tamana ni kaumai naa mee hakkaatoa. See hai tama e iloa maaoni maa nau se tama peehea, taku Tamana raa koi. See hai tama e iloa maaoni maa taku Tamana raa se tama peehea, teenei ko nau koi soko nau, te Tama TeAtua. Aa naa tama hoki e illoa i TeAtua raa, teenaa ko aku tama e fiffai maa nau ki hakaari naa tiputipu taku Tamana.” Jn 3.35; 10.15
23 Te saaita ana disaipol raa ni nnoho soko laatou raa, Jesus ni huri atu no taratara ake peelaa ki laatou, “Kootou ki fiaffia i kootou ku kkite i naa mee nei. 24 Nau e vanaatu ki kootou: E tammaki naa pure TeAtua ma naa tuku ni fiffai maa laatou ki kkite i naa mee kootou e kkite nei, tevana iaa naa tama naa ni see lavaa. Naa tama naa ni fiffai maa laatou ki llono i naa mee kootou e llono nei, tevana iaa laatou ni see lavaa.”
Te parapol i naa sosorina taukareka te tama haka Samaria
25 I te aso tokotasi raa, te tisa tokotasi naa Loo raa ni mee ma ki haaiteria a ia te atamai Jesus. A ia ni tuu ki aruna no vasiri ake ki Jesus, “Tisa nei, nau ki mee peehea ki toa a nau te ora e ora hakaoti?” Mt 22.35-40; Mk 12.28-34
26 Jesus ki hakaahe ake, “Naa Loo Moses raa e taratara maa e aa? Koe e hakataakoto peehea naa taratara naa?”
27 Te tanata raa ki mee ake, “ ‘Koe ki manava laaoi i TeAriki, too Atua, ki too hatumanava hakkaatoa, ki too ora hakkaatoa, ki oo mahi hakkaatoa, aa ki too hakataakoto hakkaatoa’; aa ‘Koe ki manava laaoi i te tama e noho i too vasi, e mee pee ko i-oo manava laaoi iaa koe soko kkoe.’ ” Deut 6.5; Lev 19.18
28 Jesus ku ttao atu, “Koe e tonu. Tautari ki naa taratara naa aa koe ku ora.” Lev 18.5
29 Te tisa naa ni hiihai maa Jesus ki kite maa ia se tama e iloa i naa Loo, teenaa ki vasiri ake a ia peelaa, “Ko ai te tama e noho i taku vasi?”
30 Jesus ki hakaahe ake, “Teelaa se tanata e masike i Jerusalem no hano ki Jericho. I loto te ara raa, te tanata naa ni osohia naa tama kailallao raa no taia ka huuina ana hekau. Teenaa te tanata naa ni tiiake naa tama naa ka moe somo sara iloto te ara.
31 “Teelaa se maatua te hare lotu raa ni sare ake hoki i te ara naa. I tana saaita ni kite i te tanata e moe ka somo sara raa, a ia ni hakahiti ki telaa vasi te ara raa no hakaraka koi.
32 “Peelaa hoki, teelaa se tama e heheuna i te Hare Tapu TeAtua ni sare ake hoki i te ara naa. A ia ni sare ake no mmata i naa moe te tanata naa, araa hakahiti iloo ia ki telaa vasi no hakaraka koi ka hano.
33 “Araa teenaa, sura mai iloo te tama haka Samaria i te ara naa hoki. I tana saaita ni kite i naa moe mai te tanata raa iloto te ara raa, a ia ni aroha iloo. 2 Chr 28.15 34 Teenaa hanatu iloo ia no huihui naa kina te tama naa e mmere raa ki te wain ka aamosi ki te ssunu, araa saisai iloo ki naa tapaa maro. Ki oti raa saaua iloo ia te tama raa no hakanoho i aruna tana donki no hakattaki ki te hare moemoe tokotasi. Teenaa noho iloo ia no mmata ake ki te tama naa. 2 Chr 28.15 35 I te ssoa te aso raa, te tanata haka Samaria raa ni too ana siliva e lua no kauake iloo ki te tama e roorosi te hare moemoe naa. Araa mee ake iloo peelaa kiaa ia, ‘Mmata ake ki te tama nei. Taku saaita ma ki ahemai peenei raa, nau ma ki suia a nau too kooina ni pesi i te tama nei.’ ”
36 Jesus ni hakaoti atu tana taratara raa peelaa ki te tama naa, “Ko ai te tama i te takatoru nei e mee ma se tama e noho i te vasi te tanata ni taia nei?”
37 Te tisa naa Loo raa ki mee ake, “Te tama ni aroha i te tanata ni taia.”
Jesus ki mee ake, “Koe ku hano no sosorina hoki peenaa.”
Mary laaua ma Martha
38 Te saaita Jesus ma ana disaipol raa koi sassare ka oo ki Jerusalem raa, laatou ni taa ki te matakaaina e noho ai te ffine e ttapa ma ko Martha. Teenaa Jesus ni toa te ffine naa ki tana hare. 39 Martha e mee tana taina e ttapa ma ko Mary, aa Mary ni hano no noho iloo imua TeAriki no hakannoo ki ana taratara. Jn 11.1 40 Naa manava Martha iaa ni hakallika iloo i aa ia e tuu ka ppena naa kaikai laatou naa soko ia. Teenaa hanatu iloo ia no mee ake ki Jesus, “TeAriki, koe e maanatu maa te vana taku taina e mee nei e taukareka? Nau koraa ku tiiake iloo ia ki ppena nau naa kaikai nei soko nau! Vanaatu kiaa ia ki au no tokonaki mai kiaa nau!”
41 Teenaa ki huri atu TeAriki no mee ake kiaa ia, “Martha, Martha! Koe e mamaanatu tammaki are ka hakallika too manava i te lopo vana. 42 Teelaa se mee koi tokotasi koe ki ssee. Mary nei ni ssee ki te mee maaoni, aa te mee nei ma ki see lavaa te hanaa iaa ia.”

10.2 Mt 9.37,38

10.3 Mt 10.16

10.4 Mt 10.7-14; Mk 6.8-11; Lk 9.3-5

10.7 1 Cor 9.14; 1 Tim 5.18

10.10 Acts 13.51

10.11 Mt 10.7-14; Mk 6.8-11; Lk 9.3-5

10.12 Gen 19.24-28; Mt 11.24; 10.15

10.13 Is 23.1-18; Ezek 26.1—28.26; Joel 3.4-8; Amos 1.9-10; Zech 9.2-4

10.15 Is 14.13-15

10.16 Mt 10.40; Mk 9.37; Lk 9.48; Jn 13.20

10.19 Ps 91.13

10.22 Jn 3.35; 10.15

10.25 Mt 22.35-40; Mk 12.28-34

10.27 Deut 6.5; Lev 19.18

10.28 Lev 18.5

10.33 2 Chr 28.15

10.34 2 Chr 28.15

10.39 Jn 11.1