12
Te parapol naa tama e mmata ake te verena naa ‘grape’
(Mt 21.33-46; Lk 20.9-19)
Araa Jesus ku taratara ake ki laatou ki naa parapol, “Saaita tokotasi raa e mee te tanata ni tori tana verena ‘grape’. Teenaa a ia ni pena tana hiri aareha te verena, ka keri tana rua ki kkumi naa hua. Araa hakatuu iloo tana hare roorosi e moe ki aruna. Ki oti raa kauake iloo ia te verena raa ki aaraa tama ki roorosi ake, i aa ia ku hano ki telaa henua. Is 5.1-2 I te saaita naa ‘grape’ raa ni ttae ki vasi raa, te tanata raa ni heuna atu tana poe tokotasi ki naa tama e roorosi i tana verena raa ki too tana tuuhana. Araa nei naa tama e roorosi ake ki te verena te tanata raa ni ffuri atu no sarua laatou te poe te tanata naa ka hakaahea ma ana rima. Te tanata raa ni heuna atu hoki telaa poe, tevana iaa te poe naa ni sarua hoki naa tama naa i tana pisouru ka hakanaparia. Te tanata naa ku heuna atu hoki te ttoru ana poe; teenaa naa tama e roorosi i te verena raa ni ffuri atu no taia laatou te poe naa no mate. E mee te lopo tama ku oti te haia laatou peenaa; naa tama ni sarua laatou, aa aaraa tama iaa ni taaia laatou no mmate. Teenaa te tama tokotasi koi noho ki heunatia ki hano raa, teenaa ko te tino tamariki te tanata naa. Teenaa heuna iloo tana taupeara naa ki hano. A ia ni maanatu maa naa tama raa ma ki hakannoo ki tana tama. Araa nei naa tama e mmata ake te verena naa ni taratara soko laatou peelaa, ‘Teenei ko tana tama. Taatou ki taia taatou te tama nei, aa te verena nei ku toa hakaoti ma taatou!’ Teenaa tauhia iloo laatou te tamariki tanata naa no taia ka mate, araa peesia iloo laatou tana haitino ki taha te verena.”
Teenaa vasiri iloo Jesus peelaa ki laatou, “Se aa ttama e mee tana verena raa ma ki mee? A ia ma ki au no taaia hakkaatoa naa tama naa, aa ku kauake te verena raa ki aaraa tama ki mmata ake. 10 Kootou ku oti te kkite i te taratara e mee peelaa iloto te Laupepa Tapu:
‘Te hatu teelaa ni hakkee ina naa tama e penapena hare ma se hatu e hakallika koi raa,
ni huri ake ma ko te hatu hakamaatua iloo teelaa e hakatuu ki mmau ai te hare.
11 Teenei se mee TeAtua ni pena;
aa e taukareka imua naa karamata taatou hakkaatoa!’ ” Ps 118.22-23
12 Naa hakamau naa Jew raa ni mee ma ki tauhia laatou Jesus, teenaa i laatou e illoa maa te parapol Jesus e hakaea nei e taratara i laatou. Tevana iaa laatou ni mattaku i naa tama e ttuu i te kina naa, teenaa oo iloo laatou ka tiiake Jesus.
Te taratara i te pesi naa takis
(Mt 22.15-22; Lk 20.20-26)
13 E mee naa Faarisi ma naa tama e heheuna maa Herod ni heunatia ki oo no vasirisiri hakalellesi i te kau vana ki Jesus, teenaa ma ki hakasara ni taratara maa Jesus. 14 Naa tama naa ni oo atu kiaa Ia no vasiri peelaa, “Tisa nei, maatou e illoa maa koe e taratara ka akonaki naa vana e ttonu maaoni. Maatou e illoa maa koe see iloa te hirihiri tama; koe e akonaki tonu i naa tiputipu te hiihai TeAtua i te henua hakkaatoa. Taratara mai, e taukareka i te vasi naa Loo taatou ma taatou ki pesi takis ki te Tuku hakamau i Rome? E aa? Taatou ki see pesi naa takis taatou?”
15 Jesus ni iloa koi maa naa tama raa e vasirisiri hakalellesi koi. Teenaa mee ake iloo peenei, “Ai nau e haia ai kootou ma ki hakasara se taratara maaku? Kaumai se peni ki mmata nau.”
16 Teenaa naa tama raa ki kauake te peni raa kiaa Ia. Araa vanaake iloo Jesus peenei, “Teenei ko ai te tama e tuu tana pisouru aa tana inoa i aruna te peni nei?”
Teenaa ki mee ake naa tama naa, “Te Tuku i Rome.”
17 Araa vanaake iloo Jesus, “Aa teenaa, kauake naa mee te tuku raa ki te tuku, aa naa mee TeAtua raa, kootou ku kauake ki TeAtua.”
Naa tama naa ni massaro iloo i Jesus.
Te taratara i naa tama e massike i te mate
(Mt 22.23-33; Lk 20.27-40)
18 Teenaa e mee naa Sadiusi, teenaa ko naa tama e hai maa te mate raa see lavaa te massike hoki no ora, ni oo ake no vasiri ake ki Jesus, Acts 23.8 19 “Tisa nei, Moses ni sissii te loo nei ma taatou: ‘Ki mee maa se tanata e mate, ka tiiake tana aavana raa ka noho see hai tamalliki, te taina te tanata e mate raa ki aavanatia a ia te aavana tana taina. Teenaa naa tamalliki laaua ma ki ssura raa ma ki haia ma ni tamalliki tana taina ni mate.’ Deut 25.5 20 Teelaa se takahitu hai taaina. Te tama matua raa ni aavana no mate, se hai tamalliki. 21 Teenaa tana taina e pare atu kiaa ia raa ku aavana i te ffine naa no mate hoki, aa laaua ni see hai tamalliki hoki. Te ttoru i naa tama naa ni mee hoki peenaa. 22 Naa hannau naa ni hano no sopo katoo te avvana i te ffine tokotasi naa, aa laatou katoo ni mmate see hai tamalliki. Ki oti raa te ffine naa hoki ku mate. 23 Aa teenaa, te saaita te mate katoo ma ki massike no ora, te ffine naa ma ki mee ma e aavana i ai, i te takahitu naa ni avvana katoo i aa ia?”
24 Teenaa ki mee ake Jesus, “Kootou ku ssara hakaoti! Teenaa i kootou see illoa i naa taratara te Laupepa Tapu aa i naa mahi TeAtua. 25 Te saaita naa tama ni mmate ma ki massike no ora raa, naa tama naa ma ki see avvana, laatou ma ki mee pee ko naa ensol i te lani. 26 Aa i te taratara i te mate e hakamasikeria no ora. E aa? Kootou ni see ttoka i te Laupepa Moses i tana taratara ni mee i te vao e ura? Te laupepa naa e sissii maa TeAtua ni mee ake ki Moses, ‘Nau nei ko te Atua aa Abraham, te Atua aa Isaac, aa te Atua aa Jacob.’ Ex 3.6 27 A Ia naa ko te Atua naa tama e ora hakaoti, seai ma ko naa tama e mmate. Teenaa kootou naa e ssara hakaoti iloo!”
Te Loo Hakamau
(Mt 22.34-40; Lk 10.25-28)
28 Teelaa se tisa naa Loo e tuu i te kina naa ka lono i naa hakatauttau naa Sadiusi raa ma Jesus. Ttama naa ni kite maa naa taratara Jesus ni hakaahe ake ki naa Sadiusi raa e taukalleka iloo, teenaa hanatu iloo ia ki Jesus no vasiri ake peelaa, “Te loo hea ko te loo hakamau i naa Loo katoo Moses?”
29 Jesus ki mee ake, “Te Loo hakamau raa ko te loo e mee peenei, ‘Hakannoo mai naa tama Israel. TeAtua te Ariki taatou raa, se Ariki tokotasi. 30 Koe ki laaoi i TeAtua too Ariki ma too hatumanava hakkaatoa, ma too ora hakkaatoa, too hakataakoto hakkaatoa, aa ma oo mahi hakkaatoa. Deut 6.4-5 31 Te ssoa te loo hakamau e pare atu raa, teenaa ko te loo e mee peenei: Laaoi i telaa tama pee ko i-oo laaoi i aa koe soko kkoe.’ See hai loo peelaa hoki e hakahiti i aruna naa loo e lua nei.” Lev 19.18
32 Te tisa naa Loo raa ki mee ake ki Jesus, “E tonu te Tisa nei, too taratara e mee maa TeAtua raa ko TeAriki tokotasi. See hai atua peelaa hoki, teelaa ko Ia koi soko Ia. Deut 4.35 33 Aa ki laaoi i TeAtua maa too hatumanava hakkaatoa aa maa too hakataakoto hakkaatoa aa maa oo mahi hakkaatoa, aa ki laaoi i telaa tama pee ko koe e laaoi i aa koe soko kkoe raa, e takoto hakamaatua i aruna naa manu aa ma aaraa mee taatou e hakaara ki TeAtua.” Hos 6.6
34 Saaita Jesus ni lono i naa mattoni naa taratara ttama naa raa, a Ia ki mee ake, “Koe ku see mmao i te Nohorana TeAtua.” Lk 10.25-28
Teenaa imuri koi raa, naa tama raa ku mattaku te vassiri ake hoki ki Jesus.
Te taratara i te Mesaea.
(Mt 22.41-46; Lk 20.41-44)
35 Te saaita Jesus ni akonaki naa tama raa iloto te Hare Tapu raa, a Ia ni vasiri ake ki naa tama raa peelaa, “Naa tisa naa Loo raa e taratara peehea maa te Mesaea raa ma ki sura iho i te manava David? 36 David ni usuhia TeAitu Tapu TeAtua raa ki taratara peenei:
‘TeAtua ni mee ake ki taku Ariki:
Noho i taku vasi hakamaatau,
ka ttari ki tuku atu nau oo tama e tautau haaeo raa i laro oo tapu vae.’ Ps 110.1
37 David tana tino e kannaa i aa Ia peelaa, ‘Taku Ariki’; aa peehea naa sura iho te Mesaea raa ma se mokopuna David?”
Poopoo tonu i naa tisa naa Loo
(Mt 23.1-36; Lk 20.45-47)
Te kanohenua ni hakannoo ki naa akonaki Jesus raa ni hii hakannoo iloo. 38 Teenaa Jesus ni taratara ake peelaa ki laatou, “Kootou poopoo tonu i naa tisa naa Loo. Teenaa ko naa tama e fiffai maa laatou ki sassare ma naa kkahu e takittaki vaararo, ki meemee ake te henua maa laatou ni tama hakamau i naa ttiri laatou i naa kina te henua e nnoho, 39 teenaa ko naa tama maraa e ssee iloo ki naa nohonoho hakamaatua iloto naa hare lotu aa i naa kina naa kaikai e llasi ki nnoho laatou. 40 Teenaa ko naa tama maraa e hakarereesia laatou naa puruna raa ka kailaaraotia laatou naa hekau naa hare naa tama naa, aa ki oti ku massike no mee naa taku e hualolloa ki mmata te henua maa laatou ni tama e ttonu! Naa haaeo TeAtua ma ki kauatu ki laatou naa ma ki hakallika hakaoti!”
Te mane te puruna e hookii ki TeAtua
(Lk 21.1-4)
41 Jesus ni noho i te kina te pokosi e ponopono mane iloto te Hare Tapu raa ka ttoka i naa oo ake te henua no pesi mane ki loto. Naa tama e hai mane raa ni oo ake no ppesi naa mane laatou e tammaki ki loto. 42 Araa teenaa, hanake iloo te puruna e hakaaroha no pesi naa peni mmea e lua ki loto te pokosi naa, aa naa peni naa see lava hoki i te mane tokotasi. 43 Teenaa aru ake iloo Jesus ki ana disaipol raa no mee ake, “Nau e vanaatu ki kootou, te kooina te puruna hakaaroha nei ni pesi raa e lasi are i te kooina katoo naa tama nei ni ppesi. 44 Naa tama nei hakkaatoa ni hookii mane i laatou e hai mane; aa te ffine nei iaa, niaaina maa ia se tama e noho hua raa, a ia ni ppono katoo naa tamaa mane teelaa e kai ai a ia.”

12.1 Is 5.1-2

12.11 Ps 118.22-23

12.18 Acts 23.8

12.19 Deut 25.5

12.26 Ex 3.6

12.30 Deut 6.4-5

12.31 Lev 19.18

12.32 Deut 4.35

12.33 Hos 6.6

12.34 Lk 10.25-28

12.36 Ps 110.1