11
Jesus ku hanake ki Jerusalem ma se Ariki
(Mt 21.1-11; Lk 19.28-40; Jn 12.12-19)
Saaita Jesus ma naa tama e tautari i aa Ia naa ni sassare ka oo ki Jerusalem raa, laatou ni oo no tauppiri atu ki naa matakaaina Bethpage ma Bethany i te Mouna naa Oliv. Teenaa heuna iloo Jesus te takarua i ana disaipol, ka taratara ake peelaa: “Koorua oo atu ki te tamaa henua e tuu imua naa. Saaita koorua ma ki ttae atu raa, koorua ma ki kkite ma se sukua donki e saisaitia ka tuu; te donki naa ni seai iloo ki kaakea se tama no terekia. Teenaa koorua veetea te sukua naa aa ku taakina mai peenei. Ki mee maa se tama e vasiri atu peelaa, ‘Te manu naa e veetea koorua ki aa?’ Teenaa koorua ku mee ake, ‘TeAriki e vana ma ki too ake kiaa Ia, aa ma ki oti ku hakaahea mai a Ia.’ ”
Teenaa oo iloo te takarua naa no kkite i te sukua donki e saisai ki te tootoka te hare tokotasi. Saaita te takarua naa ni ttuu ka vetevete te manu naa raa, aaraa tama e ttuu i te kina naa ni vassiri ake ki laaua, “Te manu naa e veetea koorua ki aa?”
Te takarua naa ni mee ake naa taratara Jesus ni kauake ki laaua, teenaa tiiake iloo laatou te takarua naa ka oo. Teenaa taakina iloo laaua te sukua donki raa ki Jesus, araa ffora iloo naa maro laaua raa vaaruna te manu naa no kake atu Jesus ki aruna. Turaa tama ni horahora naa maro laatou vaaroto te ara. Aaraa tama iaa ni tuutuu naa laa naa laakau i naa verena laatou raa no horahora hoki vaaroto te ara. Teenaa naa tama ni ssare vaamua, aa naa tama ni sassare vaamuri Jesus raa ki kaamata te tanitani varo: “Ssau ake te inoa TeAtua! TeAtua e haia hakaraaoina a Ia Ttama e au i te inoa TeAtua! Ps 118.25-26 10 TeAtua ki mee hakaraaoi te nohorana taatou tipuna, David teelaa ma ki ahe mai! Ssau ake te inoa TeAtua!”
11 Jesus ni uru atu ki Jerusalem no hano iloo ki loto te Hare Tapu TeAtua no ttoka i naa takkoto naa mee katoo iloto te Hare Tapu. Tevana iaa, i te mee raa ku poonia raa, Jesus ni masike no hano ma ana disaipol raa ki Bethany.
Jesus e tuku haaeo ki te laakau ‘fig’
(Mt 21.18-19)
12 I te ssoa te aso, te saaita laatou ni ahemai i Bethany raa, Jesus ni lono i tana hiikai. 13 Teenaa kite iloo Jesus i naa tuu mai te laakau ‘fig’ ma ana lau. A Ia ni hanatu no mmata maa ki mee te laakau raa e ppesi ana hua ‘fig’. Araa nei a Ia ni hanatu no kite maa teelaa ni lau koi, i teenaa seai ko te ssao te laakau naa e hua. 14 Teenaa ki mee ake Jesus peelaa ki te laakau ‘fig’ naa, “See hai tama iloo ma ki oti ku kai se hua ‘fig’ maana i aa koe!”
Ana disaipol raa ni llono i tana taratara ni mee naa.
Jesus ku hano ki loto te Hare Tapu TeAtua
(Mt 21.12-17; Lk 19.45-48; Jn 2.13-22)
15 Saaita laatou ni ttae atu ki Jerusalem, Jesus ni hano ki loto te Hare Tapu raa no kerekereia naa tama e nnoho ma naa mee laatou ma ki oo ake te henua no tautauia. A Ia ni hanatu no hurisia naa teevoo naa tama e hakahitihiti mane aa ma naa tama e nnoho ma naa rupe ki oo ake ni tama no tautauia. 16 Naa tama naa hoki ni puuia a Ia ki see ssau naa mee laatou raa vaaroto te kina noho noho te Hare Tapu. 17 Anaa teenaa akonaki ake iloo ki naa tama naa peenei: “Naa taratara TeAtua e ttuu iloto te Laupepa Tapu raa e sissii peenei, ‘Taku Hare Tapu raa ma ki taapaa ma se kina naa tama i naa henua hakkaatoa e oomai no taku.’ Aa teenei kootou ku oomai no haia ma se kina naa tama e kailallao e oomai no mmuni!” Is 56.7; Jer 7.11
18 Naa maatua hakamaatua raa aa ma naa tisa naa Loo raa ni lono te vana Jesus ni mee naa, teenaa ssee iloo se ara ma ki taia laatou Jesus ki mate. Tevana iaa naa tama naa ni mattaku i aa Ia, i te kuturana naa katoo ni massaro i ana akonaki ki laatou.
19 I te laasuru raa, Jesus ma ana disaipol raa ni massike i te matakaaina naa ka oo.
Te haimahi te tama e hakataakoto tonu i TeAtua
(Mt 21.20-22)
20 I te tahaata te ssoa te aso, i te saaita laatou ni sassare ka oo i te ara raa, laatou ni kkite maa te laakau ‘fig’ raa ku mate hakkaatoa no tae ki naa patiaka. 21 Peter ni maanatu ake ki te vana Jesus ni mee ki te laakau naa, teenaa mee ake iloo peelaa ki Jesus, “Te tisa nei, ttoka atu, te laakau ni haia a koe raa ku mate!”
22 Jesus ki mee ake ki laatou, “Hakataakoto tonu i TeAtua. 23 Nau e kauatu te taratara maaoni nei ki kootou. Ki mee maa kootou e hakataakoto tonu i naa taratara kootou, aa kootou seai iloo ki mamannatu tammaki, teenaa kootou ma ki lavaa te mee ake ki te mouna nei ki hakataha i tana kina e tuu naa no hano no sepu ki loto te ttai. Teenaa TeAtua ma ki hakkite atu te mee naa. Mt 17.20; 1 Cor 13.2 24 Teenei e taratara atu ai nau ki kootou: te saaita kootou e taku ki TeAtua ki kainnoo se mee, kootou ki illoa maaoni maa naa mee naa ma ki kauatu ki kootou. Teenaa TeAtua ma ki kauatu se aa kootou ni kainnoo. 25 Aa te saaita kootou e ttuu ki taku raa, ni aa kootou ni hakasara i telaa tama, kootou ki hai aroha i naa tama naa, teenaa ki uiia naa haisara kootou TeAtua. 26 [Ki mee maa a koe see hai aroha i telaa tama, too Tamana i te lani ma ki see uiia a Ia oo haisara ni ppena.”] Mt 6.14-15
Naa mahi Jesus
(Mt 21.23-27; Lk 20.1-8)
27 Laatou ni oo no ttae hoki ki Jerusalem. Teenaa te saaita Jesus e sasare vaaroto te Hare Tapu TeAtua raa, naa maatua hakamaatua, naa tisa naa Loo, aa ma naa hakamau naa Jew raa ni oo ake 28 no vasiri ake peelaa, “Ko ai ttama e vanaatu maa koe ki mee too vana e mee nei? E aa? Teenaa ni taratara e ai ni kauatu?”
29 Jesus ki mee ake, “Kootou ttari ki vasiri atu nau te mee nei, aa ki mee kootou e hakaahe mai hakaraaoi se taratara maa kootou, teenaa nau ma ki hakaari atu te tama e mee maa ki mee nau peenei. 30 Kootou taratara mai. Ko ai te tama i TeAtua ma naa tama te maarama nei teelaa ni vanaake ki John ki hakaukau tapu te henua?”
31 Teenaa ki kaamata naa tama naa te hakatauttau soko laatou: “Taatou ki taratara ake peehea? Ki mee maa taatou e vana ma ko TeAtua, teenaa a ia ma ki mee mai peelaa, ‘Ai kootou ni see hakannoo ai ki naa taratara John?’ 32 Aa ki mee maa taatou e vana ma ko naa tama te maarama nei...” (Naa tama naa ni nnoho mattaku i te kanohenua, i naa tama naa e illoa maa John se pure maaoni TeAtua.) 33 Teenaa mee ake iloo naa tama naa ki Jesus, “Maatou see illoa.”
Araa Jesus ku vanaake peelaa ki laatou, “Nau hoki ma ki see taratara atu ma ko ai ttama e mee mai ma ki mee nau peenaa.”

11.9 Ps 118.25-26

11.17 Is 56.7; Jer 7.11

11.23 Mt 17.20; 1 Cor 13.2

11.26 Mt 6.14-15