13
Ttiputipu te laaoi
Niaaina maa nau e llau te taratara naa taratara hakkaatoa te maarama nei aa ma naa taratara naa ensol, tevana iaa ki mee maa nau see manava laaoi i telaa tama, aku taratara naa ni taratara vare koi, e mee pee ko naa ttani huri te peeloo e likittia. Niaaina maa nau e hakaea naa taratara TeAtua ka iloa nau i te lopo vana TeAtua e ffuu; niaaina maa nau e haimahi taku hakataakoto, e tau te nneke naa mouna e llasi no hakatuu ki telaa kina, tevana iaa ki mee maa nau see manava laaoi i telaa tama, nau se tamavare koi. Mt 17.20; 21.21; Mk 11.23 Niaaina maa nau e vaevae aku hekau raa hakkaatoa ki naa tama e nnoho hakaaroha, aa maa nau e tiiake taku haitino ki tuunia; ki mee maa nau see manava laaoi i telaa tama, nau ma ki seai taku vana e taukareka ma ki too i aku vana e mee naa.
Te tama e manava laaoi raa see iloa te lotoloto nauhie. A ia see manava haaeo i telaa tama, aa see ahu kiaa ia. Te tama naa see iloa te sosorina tipua ki telaa tama. A ia see maanatu ki tana taukareka soko ia, aa e taka seemuu. A ia see iloa te tuku haaeo i aaraa tama ki loto tana manava. Te tama e manava laaoi maaoni raa see hiahia i naa vana see ttonu. A ia e hiahia are i naa vana e ttonu maaoni. Te tama e manava laaoi raa see lavaa te tiiake ia te tiputipu naa. A ia see lavaa te tiiake tana hakataakoto i TeAtua, e taaohi manava peenaa ki TeAtua, aa niaaina maa ni vana peehea e pakkuu atu kiaa ia raa, a ia e lavatoa te noho seemuu koi.
Ttiputipu te laaoi nei see lavaa te hakaoti mai. Naa mahi ki hakaea naa taratara TeAtua raa ma ki hakaoti mai imuri. Te taratara ki naa taratara e kkee raa hoki ma ki hakaoti mai. Te atamai naa tama hakkaatoa i te maarama nei ma ki hakaoti mai hoki. I te aa, naa illoa taatou ma naa taratara aitu taatou e hakaea raa, naa mee naa see kaatoa mai ki taatou. 10 Ssao te mee e kaatoa raa e tae mai raa, te mee see kaatoa nei ma ki seai.
11 Taku sao ni tamariki raa, aku taratara, aku tiputipu, aa ma taku hakataakoto e mee koi ma ko naa tiputipu te tamariki koi punaamea. Aa teenei nau ku matua raa, te tiputipu te tamariki raa ku tiiake nau. 12 Ssao nei taatou seki illoa hakaraaoi i naa tiputipu TeAtua. Te mee taatou e kkite i te ssao nei e mee ma se mee e tuu nnehu iloto te kalas. Kimuri taatou ma ki kkite hakaraaoi i naa karamata TeAtua. I te saaita nei raa, nau see iloa hakaraaoi i TeAtua. Kimuri nau ma ki iloa hakaraaoi iloo iaa Ia, e mee pee ko naa iloa hakaraaoi iloo TeAtua iaa nau.
13 I te saaita nei iaa, naa tiputipu e toru nei ma ki takkoto hakaoti: Teenaa ko te hakataakoto tonu, te noho hakalavatoa ka ttari, aa te manava laaoi. I naa tiputipu e toru nei raa, te manava laaoi raa e takoto i aruna.

13.2 Mt 17.20; 21.21; Mk 11.23