14
Ttiputipu aaraa mahi TeAitu
Kootou ki ttaka ma te manava laaoi, aa kootou ku kkana ki tauhia kootou naa mahi taukalleka TeAitu. Naa mahi hakamau ki tauhia kootou raa, teenaa ko naa mahi ki hakaea naa taratara TeAtua. Naa tama e taratara ki naa taratara e kkee raa see taratara ki aaraa tama, laatou e taratara tonu ki TeAtua. See hai tama e iloa i naa taratara laatou e hai naa. Naa tama naa e tauria TeAitu ki tarataraina laatou naa taratara TeAtua teelaa see ilotia. Naa tama e hakaea naa taratara TeAtua raa iaa e taratara tonu ki te henua no tokonaki atu ki laatou, ki hakatipuina naa hakatina naa tama naa, aa ki saapai atu ki naa ora laatou. Naa tama e taratara ki naa taratara e kkee raa e tokonaki koi ki laatou soko laatou. Naa tama e hakaea naa taratara TeAtua iaa e tokonaki ki naa tama te lotu hakkaatoa.
Nau e hiihai maa kootou hakkaatoa ki taratara ki naa taratara e kkee, tevana iaa nau e maanatu maa e taukareka are ki mee maa kootou ki hakaea naa taratara TeAtua. Ki mee se tama e taratara ki naa taratara e kkee, e taukareka maa telaa tama ki huri naa taratara naa ki te taratara kootou e llono. Kootou ki mee peenaa ki lavaa kootou te tokonaki ki kootou hakkaatoa. Aa ki mee see hai tama e noho ki huria naa taratara naa, e taukareka maa kootou ki hakaea koi naa taratara TeAtua.
Aku taaina ma aku kave nei, taku saaita ma ki hanatu ki kootou raa, se aa e taukareka ki mee maa nau e taratara atu ki te taratara kootou see illoa? Seai iloo! Aa ki mee nau e hakaea atu naa taratara TeAtua ni kaumai kiaa nau ka taratara hoki nau i tana atamai, aa maa nau e hakaea ana taratara aitu ka kauatu ana akonaki raa, teenaa nau e tokonaki maaoni ki kootou.
Hakatuu ki naa manava kootou i naa mee e hakatanitani pee ko naa poronu ma naa ukulele. Ki mee se tama see llau e hakatani mai naa mee naa raa, naa mee naa ma ki ttani huri koi. Taatou ma ki illoa ma se mako peehea te tama raa e hakatani? Ki mee te tama e iriiri te puu raa see iri hakaraaoi te puu, taatou ma ki illoa peehea maa te ttau raa ku tae mai? Peelaa hoki, e hai tama peehea ma ki illoa i naa taratara kootou, ki mee maa kootou e taratara ki naa taratara e kkee? Teenaa naa taratara kootou naa ni taratara matani koi! 10 E takkoto te kau taratara hakkaatoa i te maarama nei, tevana iaa see hai taratara e mee maa seai tana hakataakoto. 11 Ki mee nau see iloa i naa taratara e kaumai aaraa tama raa, naa tama naa ma ki mannatu maa nau se horau, aa nau hoki ma ki maanatu maa laatou ni horau. 12 I kootou e fiffai ma ki tauhia kootou naa mahi TeAitu raa, kootou ki hakamakkii ki heheunatia kootou naa mahi e lavaa te hakatipu te lotu.
13 Te tama e taratara ki naa taratara e kkee raa, a ia ki taku ki TeAtua ki kauake naa mahi ki huri ake te hakataakoto naa taratara naa. 14 Ki mee nau e taku ki naa taratara e kkee, taku mouri e taku; taku hakataakoto iaa see iloa. 15 Nau ka mee peehea? Taku mouri ma ki taku, tevana iaa nau ma ki taku hoki ma taku hakataakoto. Taku mouri ma ki huahua, tevana iaa nau ma ki huahua hoki ma taku hakataakoto. 16 Ki mee too mouri koi e taku ka taratara hiahia i TeAtua, naa tamavare e lotu hakapaa kootou naa ma ki nnuu atu no mee maa, “Amen” ki oo taku naa peehea? Teenaa i laatou ma ki see illoa maa koe e taratara maa e aa. 17 Niaaina maa koe e taku ka taratara hiahia hakaraaoi iloo i TeAtua raa, aaraa tama see tokonakina a koe.
18 Nau e hiahia i TeAtua i aa nau maraa e taratara ki naa taratara e kkee i te kau saaita. See hai tama i kootou e tae kiaa nau i te mee nei. 19 Tevana iaa iloto te lotu raa, nau e hiihai are maa nau ki pesi ni puku taratara maaku e rima teelaa e ilotia, ki tokonaki ki aaraa tama. Te mee naa e taukareka are maa nau e kauake ni puku taratara e sinahuru simata i naa taratara e kkee.
20 Aku taaina ma aku kave nei. Kootou ki see sosorina pee ko naa tamalliki i naa hakataakoto kootou. I te vasi te tiputipu e hakallika raa, kootou ki mee ma ni tamalliki seki illoa te tiputipu naa, tevana iaa kootou ki mee ma ni tama ku mattua i naa hakataakoto kootou. 21 I te Laupepa Tapu raa e sissii maa,
“Naa tama e taratara ki naa taratara e kkee raa ma ki kauake aku taratara raa ki naa tama taku kanohenua, teenei TeAtua e mee peenei.
Nau ma ki taratara mai i naa maaisu naa horau, tevana iaa naa tama taku kanohenua raa ma ki see hakannoo kiaa nau.” Is 28.11-12
22 Aa kootou nei ku illoa, te taratara ki naa taratara e kkee raa, teenaa se hakailoa TeAtua ki naa tama see lotu, seai ko naa tama e lotu. Aa te hakaea naa taratara TeAtua raa iaa, teenaa se hakailoa TeAtua ki naa tama e lotu, seai ko naa tama see lotu.
23 Ki mee maa te lotu raa katoo e hakakkutu hakapaa no massike naa tama naa hakkaatoa no taratara ki naa taratara e kkee, aa ki mee ni tamavare see lotu e uru atu, naa tama naa ma ki see vana maa kootou katoo ku vvare? 24 Aa ki mee kootou hakkaatoa e hakaea naa taratara TeAtua i te saaita naa tamavare see lotu raa e uru atu raa, naa tama naa ma ki illoa maa laatou ni tama haisara i naa taratara laatou e llono. 25 Naa hakataakoto laatou e huu naa ma ki hakassaaina ki te maarama, aa teenaa laatou ma ki ttuu ki naa turi laatou no lotu ki TeAtua, ka taratara peelaa, “Ni maaoni, TeAtua e noho ma kootou i te kina nei.”
Te tiputipu ki hakasura iloto te lotu
26 Aku taaina ma aku kave nei. Nau e taratara raa ko te mee nei: Saaita kootou e hakakkutu ki lotu raa, e mee te tama ma ki hua tana mako te lotu, telaa tama iaa e mee te taratara akonaki, aa telaa tama e mee te taratara e kauake TeAtua, aa telaa tama e taratara ki naa taratara e kkee, aa e mee telaa tama ma ki huri ake te hakataakoto naa taratara naa. Naa mee naa hakkaatoa e ssura ki tokonaki ki te lotu. 27 Ki mee maa se tama e mee ki taratara ki naa taratara e kkee, se takarua ma te takatoru ki taratara, te tama imuri telaa tama, aa telaa tama ki huri ake te hakataakoto naa taratara naa. 28 Tevana iaa ki mee maa see hai tama e noho ki huri ake te hakataakoto naa taratara naa, te tama e taratara ki naa taratara e kkee raa ki noho seemuu no taratara kiaa ia soko ia ma TeAtua. 29 Te takarua ma te takatoru i naa tama ni kauake naa taratara TeAtua raa ki taratara, aa aaraa tama iaa ki hakatonutonu naa taratara laatou naa. 30 Aa ki mee maa se tama e noho i laatou e kauake tana taratara TeAtua ki tarataraina, te tama ni tuu no taratara raa ki mmosi ana taratara. 31 Kootou katoo e lavaa te hakaea naa taratara TeAtua, te tama imuri telaa tama, ki akoako kootou hakkaatoa, aa ki saapai kootou ki kootou. 32 Te tama e hakaea naa taratara TeAtua raa ki lavaa te roorosi hakaraaoi ki naa mahi TeAitu naa, 33 i te aa i TeAtua see hiihai maa taatou e lotu huri; a Ia e hiihai maa taatou ki meemee hakapaa aa taatou ku lotu hakaraaoi.
E mee pee ko iloto naa kuturana katoo naa tama TeAtua raa, 34 naa haahine raa ki nnoho seemuu i te saaita e lotu. Laatou see lavaa te mee ni taratara maa laatou. Naa Loo Moses raa e mee hoki maa laatou ki hakannoo ki naa tama hakamaatua te lotu. 35 Ki mee maa laatou e fiffai maa laatou e illoa i se mee, laatou ki vasiri ki naa aavana laatou raa i te saaita laatou e ttae ki naa hare laatou. Teenaa se vana hakanapa maa te ffine e tuu no taratara iloto te lotu.
36 Kootou e mannatu maa naa taratara TeAtua raa ni kaamata mai i kootou? Seai! Kootou e mannatu maa naa taratara TeAtua raa ni kaumai ma ki kauatu koi ki kootou soko kootou? Seai hoki! 37 Ki mee maa se tama e hai maa ia ko te pure TeAtua, aa maa ia e taka ma naa mahi TeAitu Tapu, te tama naa ki iloa maa aku taratara e sissii atu nei ko te taratara hakamaatua TeAriki. 38 Ki mee maa ia see hakannoo mai ki te taratara nei, kootou see hakannoo kiaa ia.
39 Aa teenaa, aku taaina ma aku kave nei, kootou ki oti manava ki hakaea kootou naa taratara TeAtua, tevana iaa kootou see puuia kootou te taratara ki naa taratara e kkee. 40 Naa mee hakkaatoa ki heheunatia i te ara maaoni aa i te ara e tonu.

14.21 Is 28.11-12