6
Te akonaki ki hookii oo mee ki aaraa tama
“I te saaita kootou e mee naa heuna kootou i te lotu raa, kootou see mee ma ki ttoka atu te henua maa kootou ni tama e ttonu, aa ma laatou ku hakannau i kootou. Ki mee maa kootou e mee naa vana kootou naa imua te henua, kootou ma ki see hai tuuhana e kauatu kootou Tamana i te lani. Mt 23.5
“Teenaa too saaita e hookii ake ni mee ki naa tama e nnoho hakaaroha raa, koe see sosorina hakatanata pee ko naa tama e kaikailua teelaa e ttuu no hai iloto naa hare lotu raa ma vaaroto te ara. Naa tama naa e sosorina peenaa ma ki hakannau te henua i laatou. Nau e vanaatu ki kootou: naa tama naa kunaa kauake are naa tuuhana laatou. Teenaa i too saaita e tokonaki ki te tama see hai mee raa, too soa e noho taupiri atu iloo kiaa koe raa ki see iloa i too vana e mee naa. Teenaa se vana koi koorua soko koorua, aa too Tamana, teelaa e iloa i too vana e mee seemuu naa, ma ki kauatu too tuuhana.
Jesus e akonaki naa tama raa ki taku
(Lk 11.2-4)
“Te saaita kootou e taku raa, kootou ki see mee pee ko naa tama e kaikailua! Naa tama naa e fiffai ki ttuu laatou iloto naa hare lotu ma naa kina e kkapi te tama raa no taku, teenaa ma ki kkite te henua katoo i laatou. Nau ku kauatu te taratara maaoni nei: Naa tama naa kunaa too are naa tuuhana laatou. Lk 18.10-14 I too saaita e taku raa, koe ku hano ki too hare no ppui too tootoka, aa koe ku taku ki taatou Tamana, teelaa see kiitea. Teenaa taatou Tamana, teelaa e kite i oo vana e meemee seemuu naa, ma ki kauatu too tuuhana.
“I te saaita kootou e taku raa, kootou ki see mee pee ko naa tama see lotu, e hakahekahe peenaa naa taratara laatou, i laatou e mannatu maa naa atua laatou raa ma ki hakannoo ake ki laatou, i naa taku laatou raa e hualolloa. Kootou ki see tautari naa sosorina naa tama naa. I te saaita kootou seki kainnoo are ki TeAtua raa, a Ia kunaa iloa are maa ni aa kootou e fiffai. Teenaa kootou ki taku peenei:
‘Tamana maatou i te lani; too inoa e tapu naa ki hakanauria;
10 kau no noho ma se tuku i maatou;
too hiihai raa ki hakasuratia i te kerekere nei,
e mee pee ko i-ana takoto i te lani.
11 Kaumai ni kaikai maa maatou i te aso nei.
12 Hanaa naa haisara maatou ni ppena,
e mee pee ko maatou e hanaa maatou naa haisara naa tama hakkaatoa ni ppena ki maatou.
13 See tiiake maatou ki lavaa te usuhia ni vana e hakallika,
aa ku hakassaoria maatou i naa mahi te tipua e hakallika.
[I te aa, te Nohorana raa, teenaa se nohorana aau; naa mahi e llasi raa, teenaa ni mahi aau; aa te henua hakkaatoa ki hakanau iaa koe,
i naa saaita hakkaatoa. Amen.’]
14 “Ki mee maa kootou e hanaa kootou naa haisara aaraa tama ni mee ki kootou, teenaa te Tamana kootou i te Lani raa ma ki hanaa a Ia hoki naa haisara kootou. 15 Tevana iaa ki mee maa kootou see hanaa kootou naa haisara naa tama naa, teenaa Ttamana kootou i te lani raa ma ki see hanaa a Ia naa haisara kootou. Mk 11.25-26
Te akonaki i naa tiputipu te hakapakuu ki lotu
16 “Te saaita kootou e hakapakuu raa, kootou ki see ttoka hakaaroha naa karamata kootou pee ko naa sosorina naa tama e kaikailua. Naa tama naa e tokatoka hakaaroha naa karamata laatou ki kite aaraa tama maa laatou e hakapakuu. Nau e kauatu te taratara maaoni nei: Naa tama naa ku oti te kauake naa tuuhana laatou. 17 I oo saaita e hakapakuu raa, huihui oo karamata ka komu too lauru. 18 Too Tamana raa koi, teelaa see kiitea, ma ki iloa maa koe e hakapakuu. Teenaa too Tamana teelaa e kite i oo vana e meemee seemuu naa ma ki kauatu oo tuuhana.
Naa tuuhana e taukalleka e takkoto i te lani
(Lk 12.33-34)
19 “Kootou ki see hakatau ni mee e taukalleka ma kootou i te kerekere nei, i naa mee kootou naa ma ki sukia naa manu ka piritia te tae katana, aa naa mee naa hoki ma ki kailaaraotia naa tama e kailallao. Jas 5.2-3 20 Kootou ki hakatau are naa mee kootou naa ki takkoto i te lani, te kina naa mee naa ma ki see lavaa te sukia naa manu ka piritia te tae katana, aa see lavaa te kailaaraotia naa tama e kailallao. 21 I te aa, i too hatu manava ma ki takoto lokoi i te kina oo mee e taukalleka raa e mmoe.
Te lamu te haitino
(Lk 11.34-36)
22 “Naa karamata raa e mee ma se lamu te haitino. Ki mee maa oo karamata naa e taukalleka, too haitino ma ki maarama hakkaatoa. 23 Aa ki mee maa oo karamata e hakallika, too haitino ma ki takoto poouri. Aa ki mee maa oo karamata see too tana maasina ki loto too hatumanava, too manava ma ki takoto poouri hakaoti iloo.
See hai tama e lavaa te heheuna i laro naa hakamau e lua
(Lk 16.13; 12.22-31)
24 “See hai tama e lavaa te heheuna i laro naa hakamau e lua. Ttama naa ma ki lotoffaaeo i te tama tokotasi aa ma ki hiihai ki telaa tama; a ia ma ki hakannoo ki te tama tokotasi aa ma ki see hakannoo ki telaa tama. Kootou see lavaa te heheuna i laro TeAtua aa maa kootou hoki e kaimanako ki hai mane kootou.
25 “Teenei ko taku vana e taratara atu ai ki see mannatu tammaki kootou i naa kaikai kootou e kkai ma naa vai kootou e unu ki ora kootou. Nau e taratara atu hoki ki see mannatu kootou ki naa hekau ki hakao i naa haitino kootou. I te aa, naa ora kootou e takkoto hakamaatua i aruna naa kaikai kootou e kkai, aa naa haitino kootou e takkoto hakamaatua i aruna naa hekau kootou. 26 Kootou ttoka ki naa manu. Naa manu naa see hakatori naa kaikai laatou, aa ma ki oti ku vasi no hakatau iloto naa hare kaikai laatou. Tevana iaa te Tamana kootou i te lani raa e haanai laatou. Aa kootou iaa e laka i aruna naa manu naa! 27 Ko ai te tama i kootou ma ki lavaa te hakanuu tana ora ki noho rooroa ia i ana noho ka mamannatu tammaki i te mee naa?
28 “Ai kootou e mamannatu tammaki ai ki naa hekau kootou e hakao? Kootou mmata i naa ssomo naa kaute: naa kaute raa see heheuna ka penapena naa hekau laatou. 29 Tevana iaa nau e vanaatu ki kootou, niaaina maa Solomon se tuku ni hai mane raa, ana hekau raa ni see hakasoro mmata pee ko naa kaute nei. 1 Kgs 10.4-7; 2 Chr 9.3-6 30 Teelaa ko TeAtua raa e hai laakei naa vvee e ssomo i te vao ki naa kaute. Te aso nei naa vvee naa e ssomo taukalleka, aa taiao ku mmae no peesia ki te ahi. Kootou e mannatu maa kootou ma ki hai laakeina a Ia peehea? Kootou ku hakatina nataa peehea!
31 “Kootou see nnoho no mannatu peelaa, ‘Taatou ka toomai ni kaikai maa taatou i hea? Taatou ka unu i te aa? Taatou ka toomai ni maro ma taatou i hea ki ttara?’ 32 Teenei ko naa mannatu naa tama see lotu i TeAtua e ttaka ma laatou. Kootou Tamana i te lani raa e iloa maa kootou e ssee ki naa mee nei. 33 Kootou iaa ki anaana ki naa mee hakamaatua i te Nohorana te Lani aa ki tauhia kootou tana tiputipu e hiihai. Teenaa TeAtua ma ki kauatu aaraa mee nei ki kootou. 34 Teenaa kootou ki see mamannatu tammaki maa ni aa kootou ma ki mee taiao; ttari ki taiao aa kootou ku nnoho no mannatu ki naa mee naa. Naa vana taatou e nnoho no mannatu i te aso nei raa, e tau ma te aso nei; taiao raa teenaa see aso sara.

6.1 Mt 23.5

6.5 Lk 18.10-14

6.15 Mk 11.25-26

6.19 Jas 5.2-3

6.29 1 Kgs 10.4-7; 2 Chr 9.3-6